• Tartalom

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6., 8., 11., 15., 16., 17., 18., 23., 24., és 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.”

2. § Az Ávr. 10. § (3)–(3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzati hivatal, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy kifejezetten más költségvetési szerv tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátására létrehozott helyi önkormányzati költségvetési szerv külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölhető a 9. § (1) bekezdésében megjelölt feladatok ellátására.
(3a) A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal gazdasági szervezet hiányában is ellátja az Áht. 27. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat.
(3b) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági szervezet hiányában is ellátja az Áht. 27. § (4) bekezdése szerinti feladatokat.
(3c) A (3)–(3b) bekezdése szerinti esetekben a költségvetési szerv szervezetének egészében kell biztosítani a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátását.”

3. § Az Ávr. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a) A 10. § (3)–(3b) bekezdése szerinti gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a 9. § (1) bekezdése szerinti ott megjelölt feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Ez esetben a költségvetési szerv vezetőjére a 12. § (2) bekezdésében előírt követelményeket kell alkalmazni, kivéve ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel a 12. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek és a költségvetési szerv vezetője e feladatok ellátására írásban kijelölte.”

4. § Az Ávr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
b) mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie.
(2) A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó olyan személy látja el, aki rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A 11. § (4a) bekezdése szerint kijelölt személynek e feltételeknek kell megfelelnie.
(3) Költségvetési szervnél az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezők az Szt. 152. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettséget államháztartási szakon kötelesek teljesíteni.”

5. § Az Ávr. 13. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik
a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,
b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és
c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács
sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít.”

6. § Az Ávr. 29. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat, a térségi fejlesztési tanács költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. §-t és a 26–28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt az országos nemzetiségi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács tervezési feladatainak ellátásáért az Áht. 27. §-a szerint felelős szervet és annak vezetőjét kell érteni.
(3) A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t és a 26–28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervet és annak vezetőjét kell érteni.”

7. § Az Ávr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekről és a fejezeti kezelésű előirányzatokról a költségvetési évet megelőző év december 20-áig az elfogadott központi költségvetésről szóló törvény – ha annak elfogadására e határidőt megelőző hetedik napig nem került sor az Országgyűlés Áht. 22. § (7) bekezdése szerinti határozata – alapján előzetes kincstári költségvetést kell a végleges kincstári költségvetésre meghatározott formátumban készíteni, és azt a Kincstár részére megküldeni.”

8. § Az Ávr. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetésének elkészítésére az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy önkormányzati hivatalon az Áht. 27. §-a szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős szervet kell érteni, és az országos nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetését a Kincstár tíz napon belül továbbítja a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek.”

9. § (1) Az Ávr. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartás központi alrendszerén belül előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni
a) az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatok végleges felhasználását,
b) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzatainak továbbadását, ha annak forrása részben vagy egészben a 2. § b)–i) pontja szerinti bevétel, és
c) az olyan ügylet ellenértékét, amelyről az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát vagy számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani.”

(2) Az Ávr. 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha egyedi határozat a (2) bekezdés a) pontja szerinti előirányzatok vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti forrásokkal biztosított kiadási előirányzatok terhére történő előirányzat-átcsoportosításról rendelkezik, azt a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti (2) bekezdés szerinti átutalással kell végrehajtani.”

10. § Az Ávr. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

39. § (1) Ha a 101. § (4) bekezdése szerinti lemondás az ellátott feladat átadásával függ össze és a feladat átvevője a központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatás igénybevételére jogosult, az érintett összeget a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetének előirányzatairól a támogatás további folyósítását biztosító előirányzatra kell átcsoportosítani a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott igényjogosultsági szabályok szerint.
(2) Ha a központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatás igénybevételére jogosult év közben az ellátott feladatot annak a helyi önkormányzatnak, helyi nemzetiségi önkormányzatnak átadja, amelynek az kötelező feladat-ellátási körébe tartozik, az érintett előirányzatot a támogatást addig folyósító előirányzatról a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetének előirányzataira át kell csoportosítani a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott igényjogosultsági szabályok szerint.”

11. § Az Ávr. 42. §-a előtti alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Az Ávr. 55. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére)

j) a lebonyolító szerv számára rendelkezésre bocsátott összeg tekintetében a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a lebonyolító szerv állományába tartozó személy, és”

(írásban jogosult.)

13. § Az Ávr. 68. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A döntési lista e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minősül. A döntési lista alapján kiadott támogatói okiratok vagy megkötött támogatási szerződések a támogatási döntés végrehajtásának tekintendők, önmagukban nem jelentenek új kötelezettségvállalást.”

14. § (1) Az Ávr. 72. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási igényhez szükség esetén csatolni kell)

d) a 78. § (4) és (5) bekezdése és (5a) bekezdése szerinti esetben az egyes finanszírozási időszakokat, (9) és (9a) bekezdése szerinti esetben az egyes előlegek kifizetésének tervezett időpontjait tartalmazó költségtervet,”

(2) Az Ávr. 72. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A támogatási igényhez szükség esetén csatolni kell)

e) jogszabály, a pályázati kiírás vagy a támogató által előírt egyéb dokumentumokat.”

15. § Az Ávr. 73. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen)

d) a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, a 78. § (4) és (5) bekezdése és (5a) bekezdése szerinti esetben az egyes finanszírozási időszakokat, (9) és (9a) bekezdése szerinti esetben az egyes előlegek kifizetésének tervezett időpontjait a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján,”

16. § (1) Az Ávr. 78. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az egyházak részére nyújtott költségvetési támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások, és a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások kivételével a (4) vagy (5) bekezdése szerinti esetekben részletekben lehet az olyan költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió forintot.”

(2) Az Ávr. 78. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Indokolt esetben az utófinanszírozással biztosított költségvetési támogatás esetén támogatási előleg nyújtható, ha ezt a támogatói okirat vagy a támogatási szerződés tartalmazza. Az előleg folyósítására több részletben, a támogatói okiratban, támogatási szerződében meghatározott ütemezéssel is sor kerülhet.”

(3) Az Ávr. 78. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az (5a) bekezdés szerinti költségvetési támogatások esetén előleg kifizetésére kizárólag több részletben kerülhet sor, ha a kedvezményezett az előző részlet felhasználását igazolta vagy a 84. § (4a) bekezdése szerint visszafizette.”

17. § Az Ávr. 84. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 78. § (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott. E bekezdés alkalmazásában nem minősül a költségvetési támogatás támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásának annak betétként történő elhelyezése, kamatozó értékpapír vásárlására fordítása vagy más befektetési célú hasznosítása. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatás részére történő folyósításának napjától a felhasználása napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet.
(4b) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott költségtervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a módosított költségtervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére.”

18. § Az Ávr. 96. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében finanszírozott támogatott tevékenységek esetén az előleg mértéke
a) legfeljebb a megítélt költségvetési támogatás 50%-a,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően az Ösztöndíjak program, a Kétoldalú kutatási együttműködés program, a Kétoldalú kapcsolatok alapjai és kis projekt alapok esetében a megítélt támogatás 90%-a,
c) a finanszírozó országok jóváhagyása esetén az a) és b) pontban meghatározott mértéket meghaladó
lehet.”

19. § Az Ávr. 100. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Széchenyi Kártya Program keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelhez kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás a (2)–(5) bekezdés szerint folyósítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a támogatás igénylőjének azonosító adatait tartalmazó hiteligénylő lap kitöltésével igényelhető. Az igénylőlaphoz a 72. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott tartalmú írásbeli nyilatkozatot kell csatolni.”

20. § Az Ávr. az „[Az Áht. 57. §-ához]” alcímének címe helyébe a következő szöveg lép:

21. § Az Ávr. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

101. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat által igényelhető feladatmutatók szerint járó támogatásra való jogosultsági feltételeiről és az igénylés lebonyolításának rendjéről az államháztartásért felelős miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az ágazati miniszterekkel együttműködve, a Kincstár útján – a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot értesíti.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és a feladatkörében érintett ágazati miniszterrel együttműködve a központi költségvetésről szóló törvény alapján a Kincstár útján értesítőt bocsát ki. Az értesítő alapján a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat kiegészítő adatszolgáltatást nyújt be a Kincstárhoz, ha
a) a feladatmutatók szerint járó támogatások központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott igénybevételi szabályai eltérnek az (1) bekezdés szerinti igénylés feltételeitől, vagy
b) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat számára megállapított feladatmutatók szerint járó támogatás a felelősségi körén kívül eső ok miatt különbözik a központi költségvetésről szóló törvény alapján járó összegtől.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti körülmény bekövetkezését a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat – a körülmény bekövetkezésének igazolásával együtt – írásban bejelenti a Kincstárnak. A Kincstár a bejelentést felülvizsgálja, a kézhezvételét követő tizenöt napon belül visszaigazolja, és értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.
(4) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a számára megállapított feladatmutató alapján járó támogatás módosítását, valamint az önkormányzati körön belüli és körön kívüli átadását a költségvetési év során legfeljebb három alkalommal kezdeményezheti, a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint.
(5) A Kincstár a (4) bekezdés alapján benyújtott kérelmet a kérelem benyújtásától számított öt napon belül formai szempontból megvizsgálja és szükség esetén – legfeljebb öt napos határidő kitűzésével – a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot hiánypótlásra, módosításra hívja fel. A Kincstár az államháztartás önkormányzati alrendszerén kívüli feladat, illetve intézmény átadásához kapcsolódó hiánytalan kérelmet a benyújtást vagy a hiánypótlás teljesítését követő öt napon belül megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.
(6) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése esetén az igénylés, az igénybevétel évközi felülvizsgálata és a kamat megállapítása a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok szerint történik.”

22. § Az Ávr. 103. §-a és 104. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

103. § (1) A társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódó, a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított támogatást az intézmény székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat igényelheti. A támogatással való elszámolás az igénylésre jogosult feladata.
(2) A központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított támogatások igénylése, évközi módosítása papír alapon és elektronikus úton történik a következők szerint:
a) a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, továbbá a helyi önkormányzatokért felelős miniszter szabályozási jogkörébe tartozó költségvetési támogatások – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – igénylésére, évközi módosítására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – az államháztartásért felelős miniszterrel együttműködve, a Kincstár útján – kiadott információs rendszert,
b) az a) pontban nem nevesített költségvetési támogatások és az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének igénylésére, évközi módosítására a Kincstár által működtetett rendszert
kell használni.
104. § (1) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat
a) a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított támogatások évközi módosításából származó fizetési kötelezettségét
aa) a nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások esetén az annak során történt elszámolással,
ab) egyéb esetben a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel,
b) az elszámolás, az Áht. 60. §-a szerinti elszámolás felülvizsgálata vagy az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés során keletkező fizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel, és
c) a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel
teljesíti.
(2) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások év végi elszámolása alapján a központi költségvetést megillető összeget a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának a Kincstárhoz történő benyújtására az államháztartási számviteli kormányrendelet által előírt benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül kell megfizetni. A helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás kiutalásáról a Kincstár legkésőbb a költségvetési évet követő év május 31-éig gondoskodik.
(3) Ha az Áht. 60. §-a szerinti elszámolás felülvizsgálata során az elszámolásában feltüntetett adatokhoz képest eltérés keletkezik a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a központi költségvetést megillető összeget a Kincstár felhívásának elfogadásától, a határozat jogerőre emelkedésétől vagy a nem határozattal záruló helyszíni ellenőrzés esetén készített jegyzőkönyv átvételétől számított tizenöt napon belül fizeti meg. A helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető összeget a Kincstár az elfogadott felhívás megérkezésétől, a határozat jogerőre emelkedésétől vagy a nem határozattal záruló helyszíni ellenőrzés esetén készített jegyzőkönyv átadásától számított tizenöt napon belül utalja át.
(4) A visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő összegének megállapítása és teljesítése során
a) – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások egyenlegét,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összegének egyenlegét, és
c) a költségvetési támogatások összegét jogcímenként
kell figyelembe venni.
(5) Ha a visszafizetendő támogatás együttes összege vagy a fizetendő kamatok együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. A Kincstár a pótlólagosan megállapított ezer forint alatti támogatást és az ezer forint alatti kamatot nem utalja át.
(6) Az Áht. 57/A. § (3) bekezdése szerinti részletfizetés iránti kérelem az éves költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettségre április 30-áig, a Kincstár felülvizsgálati eljárása során kibocsátott felhívásának elfogadásától, a végzés, határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a nem határozattal záruló helyszíni ellenőrzés esetén készített jegyzőkönyv átvételétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztő. A Kincstár a kérelem beérkezését követő harminc napon belül dönt a részletfizetés engedélyezéséről vagy elutasításáról. Részletfizetés engedélyezése esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegre vonatkozóan engedélyezett részleteket a visszafizetés napjáig terheli a 105. § (4) bekezdése és 106. § (1) bekezdése szerinti kamat.
(7) Az Áht. 57/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár abban az esetben nyújtja be, ha
a) a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások évközi módosításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott határidőt,
b) az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz kapcsolódó fizetési kötelezettségét a kötelezett a határozatban megjelölt határidőt,
c) az elszámoláshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségét a 104. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőt, vagy
d) az elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a felhívás elfogadását, illetve a határozat jogerőre emelkedését
követő kilencven napon belül a kötelezett nem teljesítette.”

23. § Az Ávr. 105. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogosulatlanul igényelt feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás teljes összege után, ha az igényelt támogatás legalább 3%-kal meghaladja a jogszerűen igénybe vehető támogatás mértékét. Az igénybevételi kamat mértéke, ha a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás
a) igénylője a támogatás módosítására a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott első időpontig lemond a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatásról, a jegybanki alapkamat 25%-a,
b) igénylője a támogatás módosítására a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott második időpontig lemond a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatásról, a jegybanki alapkamat 50%-a,
c) igénylője a támogatás módosítására a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott harmadik időpontig lemond a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatásról, a jegybanki alapkamat, vagy
d) igénylőjének év végi elszámolása során keletkezik visszafizetési kötelezettsége, illetve a jogosulatlan igénybevételt a Kincstár az Áht. 60. §-a szerinti felülvizsgálat során vagy az Állami Számvevőszék állapítja meg, a jegybanki alapkamat kétszerese.
(2) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti, illetve az államháztartás önkormányzati alrendszerén kívüli feladat-, illetve intézmény átadásához kapcsolódó lemondást kamatfizetési kötelezettség nem terheli.”

24. § Az Ávr. 106. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogosulatlan igénybevétel kezdő napja a költségvetési támogatásnak a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján történő jóváírás napja. Ha a költségvetési támogatás átutalása több részletben történt, a jogosulatlan igénybevétel kezdőnapja vagy kezdőnapjai a visszafizetési kötelezettség összegével megegyező támogatási részlet vagy részletek fizetési számlán történő jóváírása napjával azonos azzal, hogy a számítást az utolsó részlet jóváírási időpontjától kezdődően visszafelé kell elvégezni.
(3) A jogosulatlan igénybevétel utolsó napja a nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatás esetében az a nap, amelyen a fizetési kötelezettség a nettó finanszírozás során elszámolásra kerül, a nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatás esetében pedig a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének napja.”

25. § Az Ávr. 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 105. § (1) bekezdése szerinti igénybevételi kamat összegét a Kincstár állapítja meg. Az igénybevételi kamat összegéről és annak kiszámítása módjáról, ha az igénybevételi kamat
a) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójában szereplő adatok alapján keletkezik, az éves költségvetési beszámoló elkészítését követő tizenöt napon belül,
b) az Áht. 60. §-a alapján folytatott felülvizsgálat során keletkezik vagy a felülvizsgálat következtében módosul az a) pont szerint keletkezett kamatösszeg, az Áht. 60. § (10) bekezdésében meghatározott határozatban vagy az Áht. 60. § (6) bekezdésében meghatározott felhívás elfogadását követő tizenöt napon belül
értesíti a kamatfizetésre kötelezettet.”

26. § Az Ávr. az „[Az Áht. 58. § (1) és (2) bekezdéséhez]” alcíme helyébe a következő alcím lép:

108. § (1) Az Áht. 58. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy valamennyi helyi önkormányzatnál, helyi nemzetiségi önkormányzatnál a támogatás igénybevételének évében legalább egyszer sor kerüljön vizsgálat lefolytatására.
(2) Az ellenőrzés lefolytatható a támogatási jogcímek meghatározott körére vonatkozóan is.
(3) A Kincstár az Áht. 58. § (2) bekezdése szerinti végzést a vizsgálat befejezését követő tizenöt napon belül adja ki.
(4) A végzés tartalmazza
a) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat által jelzett érintett mutatószámokat jogcímenként,
b) a Kincstár által megállapított mutatószámokat és az ezeket megalapozó adatokat,
c) az eltérés indokait,
d) kötelezést arra, hogy – arra vonatkozó lehetőség esetén – a soron következő módosítás során a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat feladatmutatóit módosítsa, és
e) tájékoztatást a végzésben foglaltak elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
(5) Ha a végzés meghozatalát követően nincs lehetőség a feladatmutatók módosítására, a Kincstár a végzésben meghatározott adatokat az Áht. 60. §-a szerinti vizsgálat során veszi figyelembe.
(6) A Kincstár az Áht. 58. § (3) bekezdése szerinti határozatot a (4) bekezdés d) pontja szerinti kötelezés elmulasztását követő harminc napon belül adja ki.”

27. § Az Ávr. az „[Az Áht. 59. § (1) és (2) bekezdéséhez]” és az „[Az Áht. 59. § (3) bekezdéséhez]” alcíme helyébe a következő alcím lép:

110. § (1) Az Áht. 59. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat lefolytatására a 108. § (1)–(4) bekezdése szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Kincstár az Áht. 59. § (1) bekezdése alapján a hiányok pótlására és módosításra – az igénylés feltételeit tartalmazó jogszabályban meghatározott igénylési rendhez igazodóan – legfeljebb nyolcnapos határidőt állapít meg. Ha a felhívás címzettje a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a támogatási igény az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a támogatási igény dokumentációját – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével a Kincstár visszaküldi a benyújtónak.
(3) A hiánypótlásra történő felhívás tartalmazza
a) a felhívással érintett költségvetési támogatással kapcsolatosan benyújtott támogatási igény adatait,
b) a hiánypótlás teljesítésének határidejét,
c) a hiányok, módosítandó adatok, dokumentumok megjelölésével a hiánypótlásra való felhívást,
d) az eltérés indokait, és
e) tájékoztatást a felhívásban foglaltak elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
(4) Az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti végzésnek tartalmaznia kell
a) a (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat, illetve a megállapított költségvetési támogatás összegét,
b) a Kincstár által szabályszerűnek tartott támogatási igényt, illetve költségvetési támogatási összegét, a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat adataitól történő eltérés indokait,
c) kötelezést arra vonatkozóan, hogy tizenöt napon belül a költségvetési támogatásról, illetve annak egy részéről a címzett mondjon le a 102. § előírásainak megfelelően, és a már átutalt költségvetési támogatást – a 104. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben fizesse vissza, és
d) a tájékoztatást a felhívásban foglaltak elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
(5) A Kincstár az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti határozatot a (4) bekezdés c) pontja szerinti kötelezés elmulasztását követő harminc napon belül adja ki.
111. § (1) Ha az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzésre helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor, a Kincstár arról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az ellenőrzés befejezésétől számított tizenöt napon belül átad vagy megküld az ellenőrzöttnek. A jegyzőkönyvre az átvételt követő tizenöt napon belül, írásban lehet észrevételt tenni.
(2) A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az eljáró közigazgatási szerv nevét, a jegyzőkönyv készítésének helyét és idejét, a vizsgált helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv nevét, székhelyét, a felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok felsorolását, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,
b) az ellenőrök és a Kincstár illetékes vezetőjének aláírását, és
(3) Az ellenőrzöttnek a jegyzőkönyv megállapításaira tett észrevételeit részletesen, jogcímenként alá kell támasztania. A beérkezett észrevételek alapján a jegyzőkönyv megállapításait a Kincstár felülvizsgálja, és azokat szükség esetén végzésében módosítja.
(4) Ha a vizsgálatra kizárólag a helyszínen kerül sor, elegendő az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti végzést meghozni, azzal, hogy a 110. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl annak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben foglaltakat.”

28. § Az Ávr. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

112. § (1) Az Áht. 60. §-a szerinti felülvizsgálatot az Igazgatóság területére vonatkozó munkaterv alapján kell megszervezni. A munkatervet a következő négy évre vonatkozóan minden év december 31-ig kell elkészíteni. A munkatervnek tartalmaznia kell az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó valamennyi helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat elszámolásai helyszíni ellenőrzésének tervezett időpontját negyedéves ütemezés szerint, valamint a helyszíni vizsgálatba bevont főbb támogatások jogcímeit.
(2) Az Áht. 60. §-a szerinti felülvizsgálatot a Kincstár a felhívás Áht. 60. § (1) bekezdése szerinti határidőig történő kibocsátásával, vagy a helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés ugyanezen határidőig történő megküldésével kezdi meg.
(3) A felülvizsgálat során a Kincstár figyelembe veszi az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján készült jelentésben a tárgyévre és az azt megelőző, a Ptk. szerinti általános elévülési időn belüli évekre megállapított, az ellenőrzöttet megillető, pótlólagos támogatások, illetve az ellenőrzött által jogosulatlanul igénybe vett és az Állami Számvevőszék megállapítására vissza nem fizetett támogatásokat is.
(4) Az Áht. 60. § (5) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv a 108. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(5) A helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvre a 111. § szabályait kell alkalmazni. A helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv az Áht. 60. § (6) bekezdése szerinti felhívással történő összevonás esetét kivéve nem tartalmaz felhívást az elszámolás módosítására, annak megállapításait – a helyszíni ellenőrzés időpontjától függően – az Áht. 60. § (6) bekezdése szerinti felhívásban, (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben vagy (10) bekezdése szerinti határozatban kell szerepeltetni.
(6) Az Áht. 60. § (6) bekezdése szerinti felhívás tartalmára a 108. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban a végzés tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat, valamint a 110. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjait kell alkalmazni azzal, hogy a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások esetén az összeget, illetve az Állami Számvevőszék által a felhívás címzettje vonatkozásában megállapított eltéréseket is fel kell tüntetni, tartalmaznia kell továbbá az elszámolás módosítására és annak határidejére vonatkozó felhívást.”

29. § Az Ávr. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

114. § (1) Az Áht. 60. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyv tartalmára a 111. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 112. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy annak nem kell tartalmaznia felhívást az elszámolás pontosítására és annak határidejére.
(2) A helyi önkormányzatnak, helyi nemzetiségi önkormányzatnak az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv megállapításaira tett észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa érvényesíteni kívánt adatok jogszerűségét.”

30. § Az Ávr. 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

115. § Az Áht. 60. § (10) bekezdése szerinti határozatnak tartalmaznia kell
a) a rendelkező részben
aa) jogcímenként a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető, és az általa visszafizetendő támogatások összegét,
ab) a 105. § (1) bekezdése szerint fizetendő igénybevételi kamat összegét,
ac) a 105. § (4) bekezdése szerinti fizetendő késedelmi kamat mértékét és napi összegét,
ad) a 106. § (1) bekezdése szerinti kamat mértékét és napi összegét,
ae) az aa)–ad) alpontban meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejét,
b) az indoklásban
ba) jogcímenként a benyújtott elszámolás adataitól való eltéréseket,
bb) jogcímenként a ba) alpont szerinti eltérés indokait,
bc) az eltérés indokait,
bd) a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvre tett észrevételeiről kialakított véleményt, az észrevételek esetleges el nem fogadásának indokait, és
be) az igénybevételi kamat, kiegészítő kamat fizetésének jogalapját, az ab)–ae) alpont szerinti kamatok alapját.”

31. § Az Ávr. 123. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az Áht. 78. § (4) bekezdés e) pontja szerinti megelőlegezés feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható európai uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre. A tervezett megelőlegezés igénybevételéről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár részére a költségvetési év január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet készít, amelyet a rendelkezésére álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizál. Az államháztartásért felelős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a megelőlegezés igénybevételének ütemezését módosítani.
(7b) Az igénybe vett megelőlegezést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. támogatási szerződés alapján számára kiutalt bevételeiből soron kívül törleszti.”

32. § Az Ávr. a következő alcímmel egészül ki:

123/A. § (1) A letéti számlán lévő pénzeszközökkel pénzügyi műveletek a letevő rendelkezése szerint végezhetők.
(2) A letéti számlán lebonyolított letéti pénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza
a) a letét keletkezésének időpontját,
b) a letét megnevezését, jogcímét, célját és összegét,
c) a kedvezményezett nevét, címét, és
d) a letét elrendelt kiutalásának időpontját vagy határidejét, a tényleges kiutalás időpontját.
(3) Letéti számla nyitását
a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervei részére az államháztartásért felelős miniszter,
b) az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére jogszabályban előírt letéti kezelés esetén az irányító szerv, más esetben az államháztartásért felelős miniszter
engedélyezi.
(4) A letéti számla megnyitása akkor engedélyezhető, ha jogszabály írja elő valamely pénzeszköz letéti számlán való kezelését vagy a költségvetési szerv intézményi ellátottai tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése válik szükségessé.
(5) Az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv letéti számla vezetésére külön engedély nélkül jogosult.
(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti letéti számla kizárólag a Kincstárban vezethető.”

33. § Az Ávr. 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve a társulás megbízásából vezeti a központosított illetményszámfejtéssel összefüggő kifizetésekre szolgáló letéti számlát.”

34. § (1) Az Ávr. 140. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatásokhoz kapcsolódóan a 101. § (4) bekezdése, a 102. § (1) bekezdése, valamint az Áht. 58. § (3) bekezdése és az 59. § (3) bekezdése alapján a Kincstár módosítása szerinti finanszírozási különbözeteket az alábbiak szerint kell érvényesíteni:
a) a 101. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó lemondott támogatás időarányos részét egy összegben, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerinti hónapban esedékes nettó finanszírozás során,
b) a 102. § (1) bekezdése alapján lemondott költségvetési támogatást egy összegben, legkésőbb a lemondás kezdeményezését követő második hónapban esedékes nettó finanszírozás során, és
c) a pótlólagos igénylés során jelentkező finanszírozási különbözetet a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerinti hónaptól kezdődően a (6) bekezdés b) pontja szerinti módon.”

(2) Az Ávr. 140. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított támogatások évközi folyósítása nem követi a helyi önkormányzatok szétválását, egyesülését és a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti év közbeni feladatátadását. A finanszírozás módosításáról a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a 101. § (4) bekezdése szerint, vagy a finanszírozást pénzeszköz átadással, átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik.
(10) A forgótőke tárgyhavi visszapótlására csak addig a mértékig kerülhet sor, ameddig arra a helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, továbbá az Egészségbiztosítási Alapból nettó módon finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervet megillető, a nettó finanszírozásnál figyelembe vett támogatások (3) bekezdés szerinti levonásokkal – ide nem értve az engedményezett forgótőkét – csökkentett összege fedezetet nyújt.”

35. § Az Ávr. 142. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adósságrendezési eljárás megindításáról, illetve az erre irányuló kezdeményezés elutasításáról a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a tudomására jutástól számított három napon belül köteles értesíteni a Kincstárt. Az értesítést követően a Kincstár haladéktalanul intézkedik a letéti számla egyenlegének a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára történő átutalásáról.”

36. § Az Ávr. 150. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványának kell tekinteni)

k) a Kormány egyedi határozatával átcsoportosított előirányzat előirányzat-maradványát, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő harminc napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás.”

37. § Az Ávr. a következő 176. §-sal egészül ki:

176. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése nem érinti az e rendelet 2012. december 31-én hatályos 12. § (3) bekezdése alapján kiadott mentesítések hatályát. Az e rendelet 2012. december 31-én hatályos 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mentesítés hatálya megszűnik, ha a gazdasági vezető tanulmányait nem fejezi be és a tanulmányok megszűnésének időpontjában nem felel meg a 12. § rendelkezéseinek.
(2) E rendelet 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit a 2013. június 30-áig működő többcélú kistérségi társulásokra alkalmazni kell.
(3) A felülvizsgálattal és elszámolással kapcsolatban a megszűnő többcélú kistérségi társulás esetében, az Áht. szerint kijelölt települési önkormányzatot illeti meg a pótlólagos támogatás, illetve terheli kötelezettség.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 96. § (13) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(5) A megyei intézményfenntartó központoktól és intézményeitől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1-jével a települési önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményei állományába kerülő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetésére a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 79. § (2)–(6) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a helyi önkormányzatok és a társulások foglalkoztatottai alatt a megyei intézményfenntartó központoktól és intézményeitől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1-jével a települési önkormányzatok, társulások és intézményei állományába kerülő köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat kell érteni.
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 72. § (3) bekezdés d)–e) pontját, 73. § (1) bekezdés d) pontját, 78. § (5a) bekezdését, 78. § (9) és (9a) bekezdését, 84. § (4a) és (4b) bekezdését egyedi elbírálás útján nyújtott költségvetési támogatás esetén a 2013. január 1-jén, vagy azt követően benyújtott támogatási igényekre, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a 2013. január 1-jén, vagy azt követően megjelentetett pályázati kiírásokra kell alkalmazni.
(7) A 2013. évben a 128. (2) bekezdés b) pontjától eltérően az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (4) bekezdése alapján előirányzat-átcsoportosítással rendelkezésre bocsátott, a költségvetési szerv költségvetése terhére megelőlegezett kiadások fedezetét biztosító támogatás összegét az előirányzatot átcsoportosító nyilatkozata alapján a havi előirányzat-felhasználási keret megállapításakor egy összegben kell figyelembe venni.”

38. § (1) Az Ávr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ávr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ávr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ávr. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

39. § Az Ávr.

1. 2. § b) pontjában a „támogatásértékű bevétel” szövegrész helyébe a „támogatás államháztartáson belülről” szöveg, az „az a) pont szerinti eset” szövegrész helyébe az „a központi, irányító szervi támogatás” szöveg,

2. 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „többcélú kistérségi társulás és a jogi személyiségű társulás munkaszervezete” szövegrész helyébe a „társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv” szöveg,

3. 9. § (9) bekezdésében a „(3a)–(3c) bekezdése szerinti költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, valamint a jogi személyiségű” szövegrész helyébe a „(3a) és (3b) bekezdése szerinti költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a” szöveg,

5. 10. § (6) bekezdésében az „a (7) és (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tartalmaznia kell, hogy a 9. § (2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „tartalmaznia kell, hogy a 9. § (1) bekezdése” szöveg,

6. 10. § (8) bekezdésében a „9. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá – ha nem szolgáltatás-vásárlással történik annak ellátása – b) pontja szerinti feladatait az (1)–(3) bekezdés szerint kijelölt költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdése szerinti feladatait az (1)–(3) bekezdés szerint kijelölt költségvetési szerv – kivéve, ha a 9. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik –” szöveg,

7. 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 9. § (2) és (9) bekezdésében és a 10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt” szövegrész helyébe az „az e rendeletben számára meghatározott” szöveg,

8. 23. § (4) bekezdés c) pontjában a „visszafizetési kötelezettséget” szövegrész helyébe a „visszatérítési kötelezettséget” szöveg,

9. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „normatív hozzájárulásokat, támogatásokat” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat” szöveg,

10. 26. § (1) bekezdésében a „központi költségvetésről szóló törvényjavaslat” szövegrész helyébe a „Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései” szöveg,

11. 34/A. §-ában a „támogatásértékű bevételek” szövegrész helyébe a „támogatások államháztartáson belülről” szöveg,

12. 45. § (1) bekezdésében az „ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás” szövegrész helyébe az „ajánlattételi felhívás – a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével –, a pályázati kiírás” szöveg,

13. 52. § (1) bekezdés b) pontjában a „szervét is, és” szövegrész helyébe a „szervét is, a lebonyolító szerv számára rendelkezésre bocsátott összeg tekintetében a lebonyolító szerv, és” szöveg,

14. 55. § (2) bekezdés c) pontjában a „10. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt” szövegrész helyébe a „10. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy – a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a 10. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt személyek közül – az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt” szöveg,

15. 55. § (2) bekezdés e) pontjában a „megállapított keret” szövegrész helyébe a „megállapított külön törvény szerinti működési keret” szöveg,

16. 55. § (2) bekezdés i) pontjában a „többcélú kistérségi társulás nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „társulás nevében vállalt kötelezettség esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó” szöveg,

17. 56. § (2) bekezdésében a „Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás dokumentuma a Kbt. 12. § b) pontjában vagy 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan” szövegrész helyébe a „Határozatlan” szöveg,

18. 56. § (6) bekezdésében a „szabad kiadási előirányzatai” szövegrész helyébe a „szabad előirányzatai” szöveg,

19. 62. § (1) bekezdésében a „központosított illetményszámfejtés rendszerébe tartozó helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat,” szöveg,

20. 66. § (1) bekezdésében az „A pályázati kiírás” szövegrész helyébe az „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 53. §-a szerint nyújtott költségvetési támogatások odaítélésének, valamint az Áht. 48. § (1) bekezdése szerinti pályázati kiírások” szöveg,

21. 72. § (3) bekezdés c) pontjában az „adatokat, és” szövegrész helyébe az „adatokat,” szöveg,

22. 77. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogosult és egyösszegű” szövegrész helyébe a „jogosult,” szöveg,

23. 77. § (2) bekezdésében a „legalább harmincöt” szövegrész helyébe a „legfeljebb harmincöt” szöveg,

24. 78. § (4) bekezdésében az „az adott időszakban időarányosan vagy teljesítésarányosan felmerülő költségeket” szövegrész helyébe az „a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott finanszírozási időszak költségeit” szöveg,

25. 78. § (5) bekezdésében az „a finanszírozási” szövegrész helyébe az „a támogatói okiratban, támogatási szerződében meghatározott finanszírozási” szöveg,

26. 92. § (2) bekezdés a) pontjában a „pályázati úton történő” szövegrész helyébe a „költségvetési támogatásként való” szöveg,

27. 94. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint” szövegrész helyébe a „társulást és” szöveg,

28. 96. § (4) bekezdés d) pontjában a „ténylegesen felmerült, elszámolható vagy” szövegrész helyébe a „felmerült, vagy” szöveg,

29. 96. § (13) bekezdésében a „jogszabályban meghatározott zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a tízmillió” szövegrész helyébe az „a tizenöt millió” szöveg,

30. 100. § (5) bekezdésében a „programra” szövegrész helyébe a „Programra” szöveg,

31. 125. § (2) bekezdés b) pontjában a „közoktatási, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi humánszolgáltatások után nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb” szövegrész helyébe a „köznevelési, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi humánszolgáltatások után nem állami intézmény fenntartójának biztosított” szöveg,

32. 140. § (3) bekezdésében a „hozzájárulások, támogatások összegét az e §, valamint a 143. § (2) bekezdése szerinti összegek hozzáadásával és levonásával, továbbá a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás” szövegrész helyébe a „támogatások összegét az e § és a 143. § (2) bekezdése szerinti összegek hozzáadásával és levonásával, továbbá a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg, az „összege hozzáadásával, a 6. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „összege hozzáadásával, – ha a központi költségvetésről szóló törvény eltérően nem rendelkezik – a 6. melléklet szerinti” szöveg,

33. 140. § (5) bekezdésében az „önkormányzatokat, többcélú kistérségi társulásokat megillető hozzájárulásokat,” szövegrész helyébe az „önkormányzatokat megillető” szöveg,

34. 140. § (6) bekezdés a) pontjában a „lemondott normatív hozzájárulás, támogatás időarányos része” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok lemondott általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásának időarányos részét” szöveg, a „során kerül érvényesítésre, és” szövegrész helyébe a „során, és” szöveg,

35. 145. § (2) bekezdésében a „helyben maradó személyi jövedelemadóval, a normatív hozzájárulással, támogatással, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatással” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatással” szöveg,

36. 150. § c) pontjában az „a kiotói egységek és kibocsátási egységek” szövegrész helyébe az „az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 2. § 22. pontja szerinti kibocsátási jogosultságok” szöveg,

37. 150. § e) pontjában a „támogatásértékű bevételeket” szövegrész helyébe a „támogatásokat államháztartáson belülről” szöveg,

38. 150. § h) pontjában a „program keretein belül működő folyószámlahitel program előirányzat-maradványát” szövegrész helyébe a „Program előirányzat-maradványát” szöveg,

39. 150. § j) pontjában az „előirányzat-maradványát.” szövegrész helyébe az „előirányzat-maradványát, és” szöveg, és

40. 165. § (1) bekezdés b) pontjában az „és a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásai, támogatásai előirányzatainak” szövegrész helyébe az „általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzatainak” szöveg,

lép.

40. § (1) Hatályát veszti az Ávr.

10. „[Az Áht. 58. § (4) bekezdéséhez]” alcíme,

12. „[Az Áht. 74. § (1) bekezdéséhez]” alcíme, és

(2) Hatályát veszti az Ávr.

1. 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „és a körjegyzőt” szövegrész,

2. 2. §-ában a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű” és 2. § b) pontjában a „többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól” szövegrész,

3. 11. § (3) bekezdésében „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a” szövegrész,

4. 24. § (4) bekezdésében a „többcélú kistérségi” szövegrész,

5. 27. § (2) bekezdésében az „és a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásos jelentést” szövegrész,

6. 43/A. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű” szövegrész,

7. 46. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulások, jogi személyiségű” szövegrész,

8. 52. § (1) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű” szövegrész,

9. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű” szövegrész,

10. 77. § (3) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi tárulásoknak” szövegrész,

11. 100. § (4) bekezdésében a „vagy a szerződés megkötésére feljogosított szervezet” szövegrész,

12. 105. § (4) bekezdésében és 107. § (1) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi társulás” szövegrész,

13. 113. § (1) bekezdésében az „– a 108. § (4) bekezdése szerinti személyek által aláírt –” szövegrész,

14. 113. § (2) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi társulásnak” szövegrész,

15. 122. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű” szövegrész,

16. 126. § (2) bekezdésében a „kiemelt” szövegrész,

17. 128. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium és a polgári” szövegrész,

18. 140. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás,” szövegrész,

19. 140. § (8) bekezdésében a „ , többcélú kistérségi társulást” szövegrész,

20. 141. §-ában a „többcélú kistérségi társulás,” szövegrész,

21. 142. § (2) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás” szövegrész,

22. 143. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulást,” szövegrész,

23. 145. § (3) bekezdés d) pontjában a „hozzájárulások,” szövegrész,

24. 146. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulásra, a jogi személyiségű” szövegrész,

25. 146. § (2) bekezdésében és 147. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű” szövegrész,

26. 147. § (3) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű” szövegrész,

27. 147. § (4) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű” szövegrész,

28. 147/A. § (1) bekezdésében a „többcélú kistérségi” szövegrész,

29. 150. § i) pontjában az „és” szövegrész,

30. 157. § b) pontjában a „többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű” szövegrész,

31. 160. §-ában a „többcélú kistérségi társulások, a jogi személyiségű” szövegrész,

32. 168. §-ában a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű” szövegrész, és

33. 169. § (2) bekezdésében a „többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű” szövegrész.

41. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Ávr. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép.
„1. a központi költségvetésről szóló törvény I. fejezeténél az Országgyűlés Hivatala és annak főigazgatója, a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és annak elnöke, az Egyenlő Bánásmód Hatóság tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság és annak elnöke, a 8–10. címek tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”
2. Az Ávr. 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép.
„9. a központi költségvetésről szóló törvény X. fejezeténél a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke, a 24. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”
3. Az Ávr. 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép.
„10. a központi költségvetésről szóló törvény XI. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke, a 7. és a 8. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”
4. Az Ávr. 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő pont lép.
„15. a központi költségvetésről szóló törvény XX. fejezeténél az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az emberi erőforrások minisztere, a 21. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”

2. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Azonos célú előirányzatok

 

 

 

ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ ELŐIRÁNYZAT

FEJEZET

FEJEZET

 

 

Jog-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jog-

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím

Alcím

cím-

 

 

 

 

 

 

Cím

Alcím

cím-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csop.

 

 

 

 

 

 

 

 

csop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

2

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

3

 

Halászati Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

XIV.

 

 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

 

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Európai Menekültügyi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Integrációs Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Visszatérési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Külső határok Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

XVII.

 

 

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

31

3

 

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

2

4

2

 

 

Közlekedés Operatív Program

20

32

5

 

TEN-t projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

20

33

1

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

1

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

2

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

20

33

2

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

 

Közlekedés Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

 

Társadalmi megújulás Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

8

 

Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

14

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

19

 

Környezet és energia Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

20

 

Államreform Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

21

 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

23

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

24

 

Közép-dunántúli Operatív program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

25

 

Dél-dunántúli Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

26

 

Dél-alföldi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

27

 

Észak-alföldi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

28

 

Észak-magyarországi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

29

 

Közép-magyarországi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

Területi Együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

 

Egyéb Uniós előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

2

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

3

 

 

Halászati Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

20

9

 

 

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

20

31

3

 

 

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

20

32

5

 

 

TEN-t projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

4

5

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

 

 

 

 

 

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

 

 

 

NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ebből: csak munkahelyteremtő beruházás támogatása, és közfoglalkoztatási kiadások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

20

33

1

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

 

 

 

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

20

33

1

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

20

4

5

 

 

Nemzeti Tehetség Program

2

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

20

33

1

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

3. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nettó finanszírozás ütemezése

Sor-szám

A nettó módon finanszírozott hozzájárulások, támogatások utalása

A nettósítás tartalma (levonások)

Időpont

az utalandó összeg megoszlása a tárgyévi előirányzat %-ában

1.

január hónap utolsó munkanapja

5,0

- Lemondás miatti visszafizetési kötelezettség,
- Forgótőke.

2.

február hónap utolsó munkanapja

14,0

Az önkormányzati körben foglalkoztatott munkavállalók 2012. december havi, január hónapban megelőlegezett munkabérek és azok közterhei,
Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- január és február havi forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

3.

március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap

7,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

4.

április hónap utolsó munkanapja

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

5.

május hónap utolsó munkanapja

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

6.

június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

7.

július hónap utolsó munkanapja

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

8.

augusztus hónap utolsó munkanapja

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

9.

szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

10.

október hónap utolsó munkanapja

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

11.

november hónap utolsó munkanapja

8,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

12.

december 19.

10,0

Az előző havi kifizetéseket terhelő
- befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
- forgótőke-visszapótlás,
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj.

4. melléklet a 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1.    Az Ávr. 7. melléklet3. pontja helyébe a következő pont lép:

 

„3.

Kötelezett:

államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

 

Tartalom:

a költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó adatok

 

Címzett:

Kincstár és fejezetet irányító szerv

 

Határidő:

havonta a tárgyhó utolsó napi állapotának megfelelően, a tárgyhót követő hónap 5. napja

 

Megjegyzés:

2.    Az Ávr. 7. melléklet 10. pontja helyébe a következő pont lép:

 

„10.

Kötelezett:

államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatok

 

Tartalom:

a személyi juttatásokat, valamint egyéb kifizetéseket terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő közterhek

 

Címzett:

Kincstár

 

Határidő:

havonta, a hónap 16-áig

 

Megjegyzés:

az adatszolgáltatás elmulasztása esetén annak teljesítéséig a Kincstár az előirányzat-felhasználási keret megnyitást felfüggeszti, a költségvetési szerv fizetési számlája terhére benyújtott fizetési megbízásokat nem teljesíti”

3.    Az Ávr. 7. melléklet 14. pontja helyébe a következő pont lép:

 

„14.

Kötelezett:

helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv

 

Tartalom:

a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

 

Címzett:

Kincstár

 

Határidő:

évente, június 30-áig

 

Megjegyzés:

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére