• Tartalom

419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A megyei intézményfenntartó központot az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”

2. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetőjének a javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indítására és fegyelmi büntetés kiszabására.”

3. § Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetőjének személyére a központ vezetője tesz javaslatot. A gazdasági vezető felett a fegyelmi eljárás megindítására, valamint a fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A gazdasági vezető felett – a kinevezés, a felmentés, a díjazás megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.”

4. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § (1) A megyei intézményfenntartó központok és a 2012. december 31-én azok fenntartásában lévő központi költségvetési szervek – ide nem értve a megyei könyvtárakat és a megyei múzeumi szervezeteket – alapító és irányító szerve 2013. január 1. napjától a miniszter.
(2) A megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűnnek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutóda.”

5. § Hatályát veszti az R.

e) 11. § (1) bekezdés g) pontjában az „a kormánymegbízott útján” szövegrész,

f) 11. § (2) bekezdés g) pontjában az „a kormánymegbízott útján” szövegrész.

6. §2

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

8. §3

1

A rendelet a 7. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére