• Tartalom

42/2012. (XII. 21.) NGM rendelet

42/2012. (XII. 21.) NGM rendelet

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 3. § és 4. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés j) pontjában,

az 5. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 6. § és 7. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés k) pontjában,

és a 8. §, 9. §, 10. § és 11. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés m) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

1. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elfogadott exportőri engedélykérelemhez csatolandó iratok:)

e) az Európai Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján a származási igazolások Közösségben történő kiadásának és kiállításának valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló 1207/2001/EK tanácsi rendelet értelmében – arra vonatkozó nyilatkozat, hogy mely tagállamban kívánja az engedélyét felhasználni,”

2. § Az R1. 56. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdéssel, valamint a vámkódex 229. cikkében foglalt fizetési könnyítéssel, a Vtv. 7/L. §-ában foglalt fizetéshalasztással, részletfizetéssel összefüggésben a kérelmező a tevékenysége folyamatosságának súlyos veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani]

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a kérelmező ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy kényszervégelszámolási eljárás.”

3. § Az R1. 57. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szemledíjak összege:
a) az eseti házi szemle díja szemlekérelmenként 3000 forint, továbbá
aa) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
ab) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett óránként és személyenként 5000 forint.
b) a rendszeres házi szemle, valamint a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátás díja naponta 3000 forint, továbbá
ba) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül, megkezdett óránként és személyenként 2500 forint,
bb) az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl, valamint munkaszüneti napon, heti pihenőnapon megkezdett óránként és személyenként 5000 forint.”

4. § Az R1. 57. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Ha a házi szemlét a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Program keretében olyan C-17-es légi járművek esetében kérelmezik, ahol nem kerül sor ideiglenes határnyitásra, úgy szemledíjat nem kell fizetni. Az ideiglenesen megnyitott határátkelőhelyen teljesített vámszolgálatért fizetendő díj mértékét a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló kormányrendelet tartalmazza.”

5. § Az R1. 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a vámeljárást kezdeményező a megállapított összeget elfogadja, a vámot és a nem közösségi adókat és díjakat az alsó fokú vámszerv a Vámjegyen írásban is közli. A vámeljárás lefolytatásának elfogadását az ügyfél a Vámjegy „B” rovatában aláírásával igazolja. A fizetendő vámot – az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány kivételével – az alsó fokú vámszerv egy összegben, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2658/87/EGK tanácsi rendelet) szerinti átalányvámtétel alkalmazásával, míg az utas személyi poggyászában található cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány esetén az általános vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámtétel alkalmazásával állapítja meg. A nem közösségi adókat és díjakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani.”

6. § Az R1. 72/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem alkalmazhatóak:
a) ha a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. Árucsoportjába tartozó járművekre kérik.”

7. § Az R1. 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2658/87/EGK tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott és az EV 33. rovatának ötödik alrovatában feltüntetendő nemzeti kódok alkalmazásának általános szabályait és az alkalmazásra vonatkozó magyarázó jegyzeteket a NAV elnöke tájékoztatásban teszi közzé.”

2. Az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosítása

8. § Az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A könnyített eljárásban szabad forgalomba bocsátás céljából vám elé állított küldemények tekintetében az engedélyes nyilatkozattevőként vagy megbízójának képviselőjeként jár el.
(2) A szabad forgalomba bocsátás iránti kérelmet tartalmazó vámáru-nyilatkozatokat az engedélyes biztosíték nyújtása mellett, naponta köteles benyújtani.
(3) Az engedélyes az általános szabályok szerint kérheti, hogy
a) a kiegészítő árunyilatkozatokat az EK Vámkódex 76. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályozásnak megfelelően időszakosan összegezve nyújthassa be,
b) árunyilatkozat-adási kötelezettségét – figyelemmel az EK végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdésére is – adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat használatával teljesítse.”

9. § Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egy szállítmányként vagy egységrakományként továbbított küldemények árutovábbítását az engedélyesnek az általános szabályok szerint vagy az engedélyezett feladói vagy címzetti jogosítványának használatával kell intéznie.”

10. § Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyező vámszerv – kérelemre – annak engedélyezheti a könnyített eljárást, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) napi rendszerességgel bonyolít integrált forgalmat,
b) rendelkezik az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti AEO tanúsítvánnyal, és
c) az EK Vámkódex 189. cikke értelmében biztosítékot nyújt a felmerülő vámtartozás, valamint nem közösségi adók és díjak erejéig.”

11. § Az R2.

a) 2. § d) és e) pontjában a „a vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „az alsó fokú vámszerv”,

b) 3. § (3) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, valamint 9. §-ban a „A vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrészek helyébe a „Az alsó fokú vámszerv”,

c) 3. § (1) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatalnál” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervnél”,

d) 3. § (4) bekezdésében a „a vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrész helyébe a „az alsó fokú vámszervnek”,

e) 7. § (4) bekezdésében a „a kiléptető vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „a kiléptető alsó fokú vámszerv”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

13. § E rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére