• Tartalom

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól1

2018.01.01.

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 50. §-a szerint bevallott, magánszemélyekre vonatkozó, a foglalkoztatók által bevallott adatokkal megegyező adatok közül:

a)3 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló a 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát, jogelődjének adóazonosító számát,

b)4 a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,

c)5 a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed) és a gyermekgondozást segítő ellátás (a továbbiakban: gyes) folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességét,

d)6

e)7 a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemre vonatkozó adatot, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, a levont nyugdíjjárulék összegét, és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

f)8

g) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

h)9 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartamát, az ellátás összegét és az abból levont nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j)10 a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

k) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

l) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

m) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

n)11 az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

o) a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és összegét.

2. §12 Az állami adóhatóság átadja az egészségbiztosítási szerv részére az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a)13 a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét, és adóazonosító számát, valamint annak tényét, hogy rendelkezik-e telephellyel,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c)14 a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e)15 a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,

f)16

g)17 a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapját, a levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék összegét, a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

h)18

i) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

j) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

k)19 a foglalkozás Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer (a továbbiakban: FEOR) számát, a heti munkaidő tartamát,

l) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

m) a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját és összegét,

n) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

o) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

p) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

q)20 az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.

2/A. §21 Az állami adóhatóság átadja a rehabilitációs hatóság részére – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai folyósításának, a részükre nyújtott rehabilitációs szolgáltatások biztosításának és azokhoz kapcsolódó megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából – az Art. 31. § (2) bekezdése szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésében meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) azon magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, aki rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát,

f) a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem összegére vonatkozó adatot, a levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát,

g) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

h) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

i) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.

3. §22 Az állami adóhatóság átadja az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c)23 a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e)24 a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségét, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,

f)25 a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelmet, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, a levont nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

g)26 a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapját, levont összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

h)27

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j)28 a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

k) a Pftv. szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá az Eat. szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

l)29 az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

m)30 a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és levont összegét.

4. §31 Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szerv és az egészségbiztosítási szerv részére kisadózó vállalkozásonként – a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével – a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának és a biztosítás szünetelésének időtartamára, valamint az ellátások alapjára vonatkozó adatot a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján.

5. § (1)32 Az állami adóhatóság az 1–3. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, az Art. 50. §-a szerinti bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget.

(2) Az állami adóhatóság a 4. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, a Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget, amennyiben az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatot az állami adóhatósághoz a tárgyhónapban jelentették be.

(3)33 Az állami adóhatóság az egészségbiztosítási szerv részére a biztosítotti nyilvántartás vezetése érdekében haladéktalanul elektronikus úton – a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével – átadja a kisadózó vállalkozások Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentéseinek adattartalma alapján

a) a főállású kisadózó természetes személyazonosító adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) az arra vonatkozó tényadatot, hogy

ba) a kisadózó magánszemély biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön létre, és

bb) a kisadózó adóalanyisága megszűnt, illetve

c) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdetére és végére vonatkozó adatot.

6. § (1)34 Az Art. 50. §-a szerinti bevallás kijavítása, önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén az állami adóhatóság az 1–3. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás vagy az önellenőrzés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a kijavított, önellenőrzött adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti.

(2)35 Az Art. 50. §-a szerinti bevallás ellenőrzése esetén az állami adóhatóság az 1–3. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

(3) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés kijavítása vagy változása esetén az állami adóhatóság a 4. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás, változásbejelentés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a kijavítással, változásbejelentéssel érintett adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti.

(4) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés, kijavítás, változásbejelentés ellenőrzése esetén az állami adóhatóság a 4. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

7. § (1)36 Az állami adóhatóság 2013. február 28-ig megállapodásokat köt szervenként a központi nyugdíjbiztosítási szervvel, az egészségbiztosítási szervvel, a rehabilitációs hatósággal, az állami foglalkoztatási szervvel és a munkaügyi hatósággal az adatátadás formájáról, formátumáról, az adatok fogadásáról, az átadásra kerülő adatállományok minőségéről, az adatvizsgálat során alkalmazandó minőségi paraméterek meghatározásáról.

(2)37 Az érintett felek az (1) bekezdés szerinti megállapodást kötelesek felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

8. §38 A 2. § és a 2/A. § szerinti adatszolgáltatást az állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.

9. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

10. §39 Az adóhatóság a 2015. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, a 2014. december 31-én hatályos 1. § d) és j) pontja, 2. § f) és k) pontja, valamint 3. § j) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2014. december 31-én hatályos rendelkezések szerint teljesíti.

11. §40 Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

1

A rendeletet a 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 23. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 10. § (1) bekezdését.

3

Az 1. § a) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosítot szöveg.

4

Az 1. § b) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosítot szöveg.

6

Az 1. § d) pontját az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § e) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosítot szöveg.

8

Az 1. § f) pontját az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. § j) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § n) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosítot szöveg.

12

A 2. § nyitó szövegrésze az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § d) pontja, a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § a) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § h) pontja szerint módosítot szöveg.

14

A 2. § c) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § i) pontja szerint módosítot szöveg.

16

A 2. § f) pontját az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 2. § g) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § j) pontja szerint módosítot szöveg.

18

A 2. § h) pontját az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 2. § k) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 2. § q) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § k) pontja szerint módosítot szöveg.

21

A 2/A. §-t az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. [A 2/A. §-nak a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint az „az Art. 31. § (2) bekezdése szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által” szövegrész helyébe az „az Art. 50. §-a szerint” szöveg lép, nem vezethető át.]

22

A 3. § nyitó szövegrésze a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3. § c) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § l) pontja szerint módosítot szöveg.

25

A 3. § f) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § m) pontja szerint módosítot szöveg.

26

A 3. § g) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § n) pontja szerint módosítot szöveg.

27

A 3. § h) pontját az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 3. § j) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 6. § i) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 3. § l) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § o) pontja szerint módosítot szöveg.

30

A 3. § m) pontja az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 5. § p) pontja szerint módosítot szöveg.

31

A 4. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 217. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (1) bekezdése a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdését az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

34

A 6. § (1) bekezdése a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (2) bekezdése a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 54. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 7. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 217. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 8. §-t az 538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

39

A 10. §-t az 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére