• Tartalom

43/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

43/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával és a határátkelőhelyek működtetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2012.04.01.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában és 80. § m) pont me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet1.) 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §2

3. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A katasztrófavédelmi kirendeltség a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság helyi szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működik. A katasztrófavédelmi kirendeltségek kijelölését az 1. melléklet c) pontja tartalmazza.
(2) A katasztrófavédelmi kirendeltséget kirendeltség-vezető vezeti.
(3) A hivatásos tűzoltóság a katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti elemeként működik.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és 2012. április 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 3. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 43/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

1. A Kormányrendelet1. Vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „Hivatásos katasztrófavédelmi szerv” alcím alatti táblázat és az azt követő rövidítések helyébe a következő táblázat lép:
Hivatásos katasztrófavédelmi szerv

 

A

B

C

D

E

F

1.

 

 

 

 

Képesítési követelmény

2.

Szerv

Vezetői szint

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati maximum

állami iskolai végzettség

szakképesítés

3.

Központi

Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

4.

Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

főigazgató-helyettes

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

5.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

országos polgári védelmi főfelügyelő

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

6.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

országos tűzoltósági főfelügyelő

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

7.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

országos iparbiztonsági főfelügyelő

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

8.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

szolgálatvezető

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

9.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

hivatalvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

10.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

főosztályvezető

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

11.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-
helyettes

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

12.

osztályvezetői illetményre jogosult

titkárságvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

13.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

14.

Területi

főosztály-vezetői illetményre jogosult

igazgató

tábornok

egyetem

szakirányú felsőfokú

15.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

igazgató-helyettes

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

16.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

igazgató
(KOK, GEK)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

17.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

igazgató-helyettes
(KOK, GEK)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

18.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

fővárosi, megyei polgári védelmi főfelügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

19.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

fővárosi, megyei tűzoltósági főfelügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

20.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

fővárosi, megyei iparbiztonsági főfelügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

21.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

szolgálatvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

22.

osztályvezetői illetményre jogosult

hivatalvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

23.

osztályvezetői illetményre jogosult

karmester

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

24.

osztályvezetői illetményre jogosult

szakcsoportvezető (KOK)

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

25.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

26.

Helyi

főosztály-vezetői illetményre jogosult

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető (megyeszékhelyi, fővárosi)

ezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

27.

főosztály-vezetői illetményre jogosult

katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

28.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

polgári védelmi felügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

29.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

tűzoltósági felügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

30.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

iparbiztonsági felügyelő

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

31.

osztályvezetői illetményre jogosult

tűzoltóparancsnok

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

32.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

alezredes

egyetem vagy főiskola

szakirányú felsőfokú

Rövidítések:
KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
GEK: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

2. melléklet a 43/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

1. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:10 mezője hatályát veszti.
2. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[13.]

vezető főügyeletes

 

3. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[15.]

alosztályvezető, kiemelt főreferens

 

4. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:16 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[16.]

alosztályvezető, kiemelt főreferens, parancsnok-helyettes

 

5. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:22 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[22.]

kiemelt főelőadó

 

6. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:23 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[23.]

csoportvezető, kiemelt főelőadó, ügyeletvezető

 

7. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:24 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[24.]

csoportvezető, kiemelt főelőadó, műszaki-biztonsági tiszt, őrsparancsnok, szolgálatparancsnok

 

8. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:28 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[28.]

főelőadó, csoportvezető

 

9. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:29 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[29.]

főelőadó, irodavezető, rajparancsnok

 

10. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:49 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[49.]

referens

 

11. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:50 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[50.]

referens, technikus

 

12. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:51 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[51.]

szerparancsnok, referens

 

13. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:52 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[52.]

segédelőadó

 

14. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:54 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[54.]

segédelőadó, különleges szerkezelő

 

15. A Kormányrendelet1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázat E:57 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[E]

[57.]

beosztott tűzoltó, gépjárművezető, ügyeletes

 

1

A rendelet a 4. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére