• Tartalom

45/2012. (XI. 23.) BM utasítás

45/2012. (XI. 23.) BM utasítás

az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról1

2013.12.22.

A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges feladatokról szóló 1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat és a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Hatály

1. § (1) Az utasítás hatálya

a) a Belügyminisztérium hivatali szervezeteire (a továbbiakban: BM),

b) a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervekre

(a továbbiakban együtt: projektet megvalósító szervek) terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya

a) a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (a továbbiakban: NSRK) operatív programjaiból, továbbá egyéb európai uniós és nemzetközi forrásból finanszírozott és az Európai Unió Bizottságától közvetlenül igényelt projektekre (a továbbiakban: projekt) az Európai Unió Szolidaritás és Migrációs Áramlások Igazgatása általános programjából származó projektek kivételével, valamint

b) a BM által a támogatási szerződés, a támogatói döntés, a konzorciumi megállapodás előírása, vagy a konzorciumi partner külön meghatalmazása alapján, a konzorciumi partnerrel közös ajánlatkérőként, vagy a konzorciumi partner mint harmadik fél javára, a projektek végrehajtása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásokra

terjed ki.

2. Feladatmegosztás

2. § (1)2 A helyettes államtitkár feladatai a szakterületét érintő projektek megvalósításával kapcsolatban:

a) közreműködik az operatív programok és akciótervek szakmai tartalmának meghatározásában,

b) szakmai szempontból véleményezi a kiemelt projekteket és projektjavaslatokat,

c) meghatározza a támogatási konstrukciók, pályázati felhívások szakmai tartalmát,

d) tagot delegál a döntés-előkészítő bizottságokba, bírálóbizottságba,

e) közreműködik a 8. § és a 9. § szerinti monitoring feladatok ellátásában,

f) közreműködik a 3. alcím szerinti miniszteri támogató nyilatkozat kiadásában.

(2)3 Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (a továbbiakban: EUNHÁT) általános feladatai a projektek megvalósításával kapcsolatban:

a) vizsgálja a kiemelt projektek és projektjavaslatok illeszkedését (operatív program, akcióterv és uniós támogatások szabályainak való megfelelés),

b)4 a 8. § és 9. § szerinti monitoringjelentések alapján feltárja és jelzi a kockázatos projekteket a szakmailag érintett helyettes államtitkár felé,

c)5 ellátja a 8. § és 9. § szerinti monitoringfeladatokat a szakterületileg érintett helyettes államtitkárral együttműködve,

d)6 tagot delegál az (1) bekezdés a) pont szerinti operatív programok és források végrehajtását és felhasználását szabályozó jogszabályokban létrehozott Monitoring Bizottságba,

e) koordinál és kapcsolatot tart a projektet megvalósító szervekkel és a megvalósításban résztvevő egyéb szervezetekkel.

(3) A projektet megvalósító szervek felelősek

a) a projektek teljes körű szakmai és pénzügyi megvalósításáért,

b) a projekt megfelelő operatív működéséért, megfelelő végrehajtásáért, az eljárásrendek betartásáért (folyamat- menedzsment, humánerőforrás-gazdálkodás, szerződéskezelés, ügyviteli folyamatok, belső minőségbiztosítás működtetése, információmenedzsment stb.).

(4) A projektet megvalósító szervek

a) előkészítik önálló pályázás esetén a pályázati anyagokat, projektjavaslatokat,

b) ellátják a projektek előkészítésével, tervezésével, a végrehajtás nyomon követésével összefüggő adminisztratív és szervezési feladatokat,

c) elkészítik az egyes projektek keretében megvalósított tevékenységekkel kapcsolatos ajánlatkéréseket és szerződéseket,

d)7 előkészítik és lebonyolítják az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a közbeszerzési eljárásokat.

(5) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében a projektet megvalósító szervek meghatározzák legkésőbb a projekt megkezdéséig a Projekt Működési Rendjét vagy Projekt Alapító Dokumentumot készítenek, amelyben minimálisan a szervezeten belüli feladatmegosztást, felelősségi rendet kell rögzíteni.

3. 8 Projekt előkészítés

3. § Amennyiben a pályázat benyújtásához külön jogszabály alapján a belügyminiszter írásos támogatása szükséges, a projektet megvalósító szerv a miniszteri támogató nyilatkozatot legalább 8 munkanappal a pályázat beadását megelőzőn a szakmailag érintett helyettes államtitkárnál kérelmezi, aki szakmai véleményéről 5 munkanapon belül tájékoztatja az EUNHÁT-ot.

4. § A 3. § szerinti kérelemhez csatolni kell a projekt rövid leírását, ütemezését, továbbá a projektet megvalósító szerv nyilatkozatát a fenntartási kötelezettségről az 1. melléklet szerinti tartalommal.

5. § A miniszteri támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell a projekt címét, a projektgazda nevét, a javasolt támogatási összeget, a projekt operatív programhoz illeszkedésének indokolását, továbbá a támogató szervezet által előírt tartalmi elemeket.

6. § A miniszteri támogató nyilatkozat kiadását az EUNHÁT készíti elő és terjeszti fel aláírásra a szakterületért felelős helyettes államtitkár jóváhagyásával a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztállyal egyeztetve a belügyminiszter részére.

4. Projektek megvalósítása

7. §9 Amennyiben a projektet a BM önállóan vagy a projektet megvalósító szervvel konzorciumban (a továbbiakban: konzorciumi partner) valósítja meg, a pályázat előkészítését és a nyertes pályázat megvalósítását a Támogatás-koordinációs Főosztály (a továbbiakban: TKFO), a szakterületért felelős főosztály, és amennyiben a projektet konzorciumban valósítják meg, a konzorciumi partner szoros együttműködésben végzi. A pályázat szakmai tartalmát a szakterületért felelős főosztály, és amennyiben a projektet konzorciumban valósítják meg, a konzorciumi partner készíti el, a pályázati dokumentáció egyéb részeit pedig a TKFO.

5. Monitoring

8. §10 (1) A projektek szabályos és ütemterv szerinti megvalósítása érdekében a projektet megvalósító szerv köteles a BM által meghatározott tartalommal adatszolgáltatást nyújtani a BM által üzemeltetetett elektronikus információs nyilvántartó rendszerben (SOLID Monitoring Információs Rendszer) a megvalósítás alatt álló projektek előrehaladásáról minden hónap 5. napjáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza legalább

a) a projekt sorszámát,

b) a projekt címét,

c) a finanszírozás forrásának összegét forintban úgy, hogy az egy összegben tartalmazza az uniós támogatás és önrész összegét (amennyiben az adatszolgáltató szerv a projektet önállóan megvalósító szervezet vagy konzorciumvezető, akkor a támogatás összegének egészét, valamint konzorciumvezető esetén annak partnerenkénti megbontását; amennyiben az adatszolgáltató szerv konzorciumi partner, akkor kizárólag a rá eső részt),

d) a támogatás forrásának – így különösen az alap, az előirányzat, a nemzetközi megállapodás, az operatív program – megjelölését,

e) a megvalósító szervezet vagy konzorciumvezető megnevezését,

f) a partner, illetve együttműködő szervezetek megnevezését,

g) a projektmegvalósítás időtartamának kezdő és záró időpontját,

h) a tervezett forrásfelhasználást éves bontásban,

i) a jelentéstételi időszakban kifizetési kérelemben benyújtott összeget,

j) fenntartási kötelezettség esetén a záró időpont meghatározása mellett a fenntartási költség évekre lebontott összegét,

k) a projekt pénzügyi kapcsolattartójának adatait,

l) a javasolt intézkedéseket, amennyiben szükséges, továbbá

m) egyéb, a megvalósítás helyzetét érintő információt.

9. §11 (1) Amennyiben az adatszolgáltatás alapján szükséges, az EUNHÁT a 8. § (1) bekezdésében meghatározottól eltérő gyakorisággal és eseti jelleggel is megállapíthat adatszolgáltatási kötelezettséget.

(2) A benyújtott, de nem nyert pályázatokról a döntést követően, továbbá a már befejezett projektek vonatkozásában intézkedést igénylő esetben haladéktalanul szükséges adatszolgáltatás nyújtani. Az EUNHÁT továbbá egyedi adatszolgáltatási kötelezettséget is megállapíthat.

10. § A TKFO a beküldött jelentések összesítését követően beszámolót küld az EUNHÁT-nak és a szakterületileg érintett helyettes államtitkároknak.

11. § Ha az adatszolgáltatás alapján a projekt megvalósítása, fenntartása nem a meghatározott ütemben halad, a szakterületileg érintett helyettes államtitkár felszólítása alapján a projektet megvalósító szerv köteles intézkedési tervet készíteni a projekt szabályos és határidőben történő végrehajtása érdekében és beküldeni az EUNHÁT részére és a szakterületileg érintett helyettes államtitkár részére. Az intézkedési tervben foglaltakat a projektet megvalósító szerv köteles végrehajtani és arról beszámolni az EUNHÁT részére és a szakterületileg érintett helyettes államtitkár részére a következő jelentésben. Az intézkedések megfelelőségét és megvalósítását a szakterületileg érintett helyettes államtitkár ellenőrzi.

12. §12 A BM a 8. § és 9. § szerinti feladatok megvalósításához informatikai támogatást nyújt és hozzáférést biztosít a projektet megvalósító szerv részére. A hozzáférés biztosításáig a projektet megvalósító szerv köteles elektronikus úton jelentést beküldeni a tkfo@bm.gov.hu e-mail címre.

6. Egyéb rendelkezések

13. § A projektet végrehajtó szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben előírt dokumentálási és iratmegőrzési kötelezettségnek az előírásoknak megfelelően eleget tenni. A projekt teljes életciklusa alatt kötelesek a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok, valamint a támogatási szerződés által előírt ellenőrzési nyomvonal elemeit elkülönített projektdossziéban őrizni.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

15. §13

1. melléklet a 45/2012. (XI. 23.) BM utasításhoz14


FENNTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………, mint a ……………………………… (szervezet neve, székhelye) aláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a ……………………………… című ………………… azonosító számú projekt támogatási szerződésében rögzítésre kerülő fenntartási kötelezettség alapján a …………………………… (szervezet neve) a megvalósítástól számított ……. évig (fenntartási kötelezettség időtartama) a projekt által létrehozott eredményeket fenntartja, üzemelteti, karbantartja, amelynek várható költsége évek szerinti bontásban az alábbi, és amely összegek a ………………………… (szervezet) adott évi költségvetésébe betervezésre kerülnek.

 

A

B

1.

Év

Fenntartási költség (Ft)

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

2. melléklet a 45/2012. (XI. 23.) BM utasításhoz15

1

Az utasítást az 5/2016. (III. 23.) BM utasítás 8. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 24. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés a 34/2013. (XII. 21.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 34/2013. (XII. 21.) 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 34/2013. (XII. 21.) 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 34/2013. (XII. 21.) 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 34/2013. (XII. 21.) 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a 34/2013. (XII. 21.) 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. alcím a 34/2013. (XII. 21.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § a 34/2013. (XII. 21.) 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § a 34/2013. (XII. 21.) BM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 9. § a 34/2013. (XII. 21.) BM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 12. § a 34/2013. (XII. 21.) 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. melléklet a 34/2013. (XII. 21.) BM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 2. mellékletet a 34/2013. (XII. 21.) BM utasítás 6. §-a hatályon kvül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére