• Tartalom

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről

2018.02.06.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 10. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 11. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1.1

1–2. §

2.2

3. §

3.3

4–5. §

4.4

6. §

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

7. § (1) A rehabilitációs orvosszakértőnek a névjegyzékbe történő felvétele, valamint a bejelentés megújítása során igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft.

(2)5 A díjat a Hivatal 10023002-00330101-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3)6

9. §7

10–11. §8

1–2. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez9

1

Az 1. alcímet (1–2. §) a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. alcímet (3. §) a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. alcímet (4–5. §) a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. alcímet (6. §) a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § (2) bekezdése a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 34. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (3) bekezdését a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. §-t a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–2. mellékletet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 55. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére