• Tartalom

48/2012. (V. 16.) VM rendelet

48/2012. (V. 16.) VM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról1

2012.05.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés i) pontjában, a 10–11. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában:]

e) Mezőgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös mefeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 2. cikk 1. bekezdése szerinti terület.”

(2) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában:]

g) Támogatható terület: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 124. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti terület, amely egy fizikai blokk vonatkozásában az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti maximális támogatható területet jelenti az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazásában.”

(3) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. §-a a következő k)–l) ponttal egészül ki:

[A rendelet alkalmazásában:]

k) Speciális tulajdonságokkal rendelkező terület: olyan, a g) pont alá nem tartozó terület, amelyre az egyes, földterület használatához kapcsolódó támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok alapján támogatás igényelhető.
l) Nem támogatható terület: az a terület, amely nem felel meg a támogatható terület g) pont szerinti fogalmának.”

2. § A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálya alá tartozó, földterülethez kapcsolódó támogatások eljárásainak kizárólagos – állami tulajdonú – országos azonosító rendszere.”

3. § A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A MePAR alapvető adatai:
a) a fizikai blokkok határvonalai;
b) a fizikai blokkon belül a támogatható terület vagy területek határvonalai;
c) a fizikai blokkon belül a nem támogatható terület vagy területek határvonalai, valamint az annak, vagy azoknak a részét képező speciális tulajdonságokkal rendelkező terület vagy területek határvonalai;
d) a támogatható és a nem támogatható területek mértéke;
e) a blokkazonosító;
f) ortofotó vagy nagyon nagy felbontású űrfelvétel.”

4. § A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fizikai blokk meghatározása távérzékeléses és szükség szerint helyszíni adat-felvételezésen alapul. A fizikai blokkon belül a támogatható területek, a nem támogatható területek, a speciális tulajdonságokkal rendelkező területek, és a különböző mezőgazdasági hasznosítású területek elkülönítése az adat-felvételezés időpontjában fennálló tényleges mezőgazdasági művelés figyelembevételével történik.”

5. § A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földterülethez kapcsolódó támogatási kérelmek térképi alapját az adott évben a 4. § (1) bekezdésében foglalt adatoknak az adott év január 31-i állapotban lezárt törzsállománya képezi, amely a kataszteri fedvénnyel együtt az MVH-nak átadásra kerül.”

6. § (1) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A változásvezetési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul. Változásvezetési eljárást az ügyfélnek abban az esetben kell indítania, ha a 4. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti adatok nem helytállóak. A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelmet (a továbbiakban: változásvezetési kérelem) az egységes kérelem részeként elektronikus úton – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikke által meghatározott időpontig –, egyéb esetekben az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez. Az egységes kérelem részeként benyújtott, valamint a hivatalból indított változásvezetési kérelmek eredményei az adott évi egységes kérelem vonatkozásában figyelembevételre kerülnek. Az MVH honlapján közzétett nyomtatványon évente október 1-jéig benyújtott változásvezetési kérelmekben foglalt, az MVH által elfogadott változások úgy kerülnek átvezetésre, hogy a következő évi egységes kérelmek benyújtásakor már felhasználhatók.”
„(4a) A (4) bekezdés szerinti nyomtatvány az alábbiakat tartalmazza:
a) az ügyfél azonosító adatai,
b) az ügyfél regisztrációs száma,
c) a fizikai blokkazonosító,
d) a bejelentés tárgyának részletes leírása,
e) a bejelentés részletes indokolása,
f) annak a támogatási jogcímnek a megnevezése, amellyel kapcsolatban az ügyfél a fizikai blokk módosítását kéri.
(4b) A (4) bekezdésben meghatározott nyomtatványon benyújtott változásvezetési kérelemhez az ügyfél köteles az MVH által biztosított aktuális A/3-as méretű blokktérképet mellékelni a változásvezetési kérelem tárgyának egyértelmű rajzi feltüntetésével.”

(3) A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az MVH a (4) bekezdés szerinti változásvezetési kérelemről a FÖMI műszaki véleményének figyelembevételével dönt.”
„(7) A változásvezetési kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a kérelem nem a MePAR-ban lévő fizikai blokk kialakítására vonatkozik;
b) az ügyfél a 7. § (4) bekezdés szerinti nyomtatvány 7. § (4a) bekezdés e) pontja szerinti részét – a döntést megalapozó tények, körülmények vonatkozásában – érdemben nem töltötte ki;
c) az ügyfél a 7. § (4b) bekezdésben előírtakat nem teljesítette;
d) a változásvezetéssel érintett parcella a fizikai blokk nem támogatható területébe átnyúlik, illetve az adott blokkhatár vonalán legfeljebb 3 méterrel nyúlik túl és a túlnyúlással érintett területek összege nem éri el a 0,05 ha-t;
e) a kérelem az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott kunhalom, gémeskút, vagy vízvédelmi sáv tematikus rétegére vonatkozik;
f) a kérelem az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján meghatározott árvíz sújtotta terület, Érzékeny Természeti Területek, kedvezőtlen adottságú terület, Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000 terület, nitrátérzékeny terület, sérülékeny vízbázis védőterület, széleróziós mintaterület, valamint a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének mintaterülete tematikus rétegére vonatkozik.”

7. § A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A MePAR működtetésében a FÖMI – az MVH-val kötött delegálási szerződés alapján – az alábbi feladatokkal vesz részt:
a) a 4. § (1) bekezdése szerinti alapvető adatok és tematikus rétegek fejlesztése és technikai szintű előállítása, változásvezetése, időszakonkénti programszerű felújítása, és minőségbiztosítása;
b) az MVH által kiválasztott területekre a területalapú támogatási kérelmek távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása, valamint
c) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala, beleértve a területalapú támogatás kérelmezését támogató analóg és digitális térképi adatok előállítását.”

8. § A 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A MePAR 4. § (1) bekezdés szerinti adatbázisát csak az MVH felhatalmazásával vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkezők kezelhetik és szolgáltathatnak abból adatot, a (2) bekezdés kivételével arról harmadik fél számára másolat nem készíthető.
(2) A Tv. 31. § (4) bekezdése szerinti eljárásban a kérelmező által kitöltött, a kérelem mellékletét képező A3-as méretű egyedi blokktérképről – saját archiválás céljára – a kérelmező egy példányban másolatot készíthet.
(3) A blokktérképek igazgatási szolgáltatási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(4) Az MVH a Tv. 31. § (4) bekezdése szerinti eljárása során kizárólag a MePAR 4. § (1) bekezdésében meghatározott alapvető adatait szolgáltathatja.
(5) A Tv. 31. § (5) bekezdésében foglalt adatfelhasználás esetén a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatok szolgáltatása az MVH-val kötött szerződés alapján történhet.
(6) A MePAR alapvető adatainak és a kataszteri fedvénynek a szolgáltatása analóg és digitális formában történhet.”

10. § (1) A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„5. Beruházás: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége, amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható;”

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„16. Referencia hízottbika állomány: a húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idősebb hímivarú szarvasmarha egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között, és ezen időszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd a tenyészetből történő kikerülést követően legfeljebb 30 napon belül vágóhídon levágtak (továbbiakban: vágás), vagy élő állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek, és a vágás vagy az export időpontja nem későbbi, mint 2011. július 30. Az állatoknak legkésőbb a vágás vagy az export időpontjában be kell tölteniük a 9 hónapos kort.”

(3) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„18. Szakmai továbbképzés: A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által indított, a 3. mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, valamint egyéb, az 1. mellékletben szereplő akkreditált képzés;”

12. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a „gazdasági év” szövegrész helyébe a „naptári év” szöveg lép.

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 11. §-ában, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (3) bekezdésében az „érintett rész” szövegrész helyébe az „érintett időszak” szöveg lép.

(3) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésében a „11. §” szövegrész helyébe a „3. §” szöveg lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.”

1. melléklet a 48/2012. (V. 16.) VM rendelethez

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítéséhez szervezett képzések felsorolása és tartalmi meghatározása
A résztvevők egy-egy képzésen, a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítése címén, csak egyszer vehetnek részt. A két képzés tematikája nem egymásra épül, így sorrendjük szabadon választható.

1.

A képzés megnevezése:

Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek

1.1.

A képzés időtartama:

32 óra

1.2.

A képzés szervezése:

4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)

1.3.

A képzés költsége:

bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).

1.4.

A képzés tartalma: 1. táblázat szerint.

1. táblázat
    1.    A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:
    1.1.    a stratégiakialakítás,
    1.2.    tőkeköltségvetés,
    1.3.    beruházás,
    1.4.    a kisvállalkozás működésére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés,
    1.5.    humánerőforrás jelentősége, szerepe, meghatározott végzettségek,
    2.    A vállalkozás működtetése:
    2.1.    a vállalkozás finanszírozása,
    2.2.    költséggazdálkodás,
    2.3.    a vállalat működésének elemzése,
    2.4.    egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás,
    2.5.    a nyereség növelésének lehetőségei,
    2.6.    fontosabb pénzügyi mutatók.
    3.    Üzleti terv készítése
    4.    Adózási ismeretek
    5.    Társadalombiztosítási alapismeretek

2.

A képzés megnevezése:

Ökológiai és természetközeli gazdálkodás

2.1.

A képzés időtartama:

32 óra

2.2.

A képzés szervezése:

4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)

2.3.

A képzés költsége:

bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10 fős csoportokban indítva).

2.4.

A képzés tartalma: 2. táblázat szerint

2. táblázat
    1.    Ökológiai gazdálkodás:
    1.1.    az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei, szerepe a mezőgazdasági termelésben,
    1.2.    ökológiai növénytermesztés,
    1.3.    ökológiai állattenyésztés,
    1.4.    ökológiai kertészet,
    1.5.    átállás az ökológiai gazdálkodásra,
    1.6.    igénybe vehető támogatások,
    1.7.    jogszabályi háttér
    1.8.    a biotermékek értékesítési lehetőségei,
    1.9.    az ökológiai gazdálkodás ökonómiája.
    2.    Természetközeli gazdálkodás:
    2.1.    természetvédelmi alapismeretek,
    2.2.    a mezőgazdaság szerepe a környezet- és természetvédelemben,
    2.3.    a természetvédelem működése Magyarországon,
    2.4.    Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a védett természeti területeken,
    2.5.    Magyarország védett állatai és növényei,
    2.6.    alapvető gyógynövény- és gombaismeret,
    2.7.    környezetkímélő gyepgazdálkodás,
    2.8.    vadkármegelőzés, -elhárítás a mezőgazdaságilag művelt területeken,
    2.9.    környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése.
1

A rendelet a 13. § alapján hatályát vesztette 2012. május 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére