• Tartalom

2012. évi V. törvény

2012. évi V. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2023.01.01.

Az Országgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és más törvények közötti összhang megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti rendelkezések

1. § (1) Ha a kormánytisztviselő a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) alapján a prémiumévek programban történő részvételéhez vagy különleges foglalkoztatási állományba helyezéséhez hozzájárult, a határozatlan időre szóló kormányzati szolgálati jogviszonya, közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya határozott idejű jogviszonnyá alakult át. E határozott idejű jogviszony a Péptv. szabályai szerint szűnik meg.

(2)2 A prémiumévek programban részt vevő kormánytisztviselőre, köztisztviselőre és kormányzati, illetve közszolgálati ügykezelőre, ha az erről szóló törvény másként nem rendelkezik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), az állami tisztviselőre és az állami ügykezelőre az állami tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

2. § (1)–(6)3

(7)4

(8) Törvény eltérő rendelkezése hiányában, ahol jogszabály

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.), illetve a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényt (a továbbiakban: Ktjv.) említ, azon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt,

b) vezetői kinevezést vagy megbízást említ, azon vezetői munkakört,

c) államigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalót említ, azon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalót

d)5 kormánytisztviselői jogviszonyt említ, azon kormányzati szolgálati jogviszonyt

is megfelelően érteni kell.

3. § (1) A 2012. február 29-éig okozott károk tekintetében

a) a felelősség alapja és a kártérítés mértéke vonatkozásában a Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait [Ktv. 57–58. §-ait, Ktv. 71. § (2) bekezdését] kell alkalmazni,

b) a kártérítési igény érvényesítésére a Kttv., valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni, ha a kormánytisztviselő átirányítását, kirendelését, kiküldetését, kihelyezését, kormányzati kirendelését a munkáltató legkésőbb 2012. február 29-étől kezdődően rendelte el.

(3) 2012. június 30-ig a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati szolgálati jogviszonyából származó igényét, továbbá a munkáltató és az érdek-képviseleti szerv a Kttv.-ből származó igényét a Kttv. 238. §-ának megfelelő alkalmazásával érvényesítheti.

(4)6 A Kttv.-nek a Közszolgálati Döntőbizottságra vonatkozó rendelkezéseit a 2012. július 1-jén és azt követően indított igényérvényesítések esetén kell alkalmazni.

(5)7

(6) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felmentések esetén a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére a közszolgálati tisztviselő átlagkeresetére jogosult.

(7)8 Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége megszűnik és az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének tagjai (ideértve az elnököt is) a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagjává válnak. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének, illetve Elnökének jogszabályban előírt feladatait a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium, illetve annak Elnöke látja el. E rendelkezést 2012. évben kell alkalmazni.

(8)9 A 2012. július 1-jét megelőzően a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj keretében létesített ösztöndíjas jogviszonyra a Kttv. 47. § (5) bekezdése nem alkalmazható az ösztöndíjas jogviszony fennállásáig.

4. § (1) A kormányzati ügykezelő, valamint a közszolgálati ügykezelő illetménye a Kttv. 208. §, illetve 242. § alkalmazása során nem csökkenhet.

(2) A kormányzati, illetve közszolgálati ügykezelő illetményét a Kttv. hatálybalépését követő 30 napon belül meg kell állapítani.

(3) A kormánytisztviselőnek, a köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 45. § (1) bekezdése alapján meghatározott illetménye e törvény hatálybalépését követően abban a munkakörben illeti meg, amelyben e törvény hatálybalépését megelőzően foglalkoztatták. A kormánytisztviselő, köztisztviselő munkakörének módosítása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegeli, hogy továbbra is a Módtv. alapján meghatározott illetményére vagy besorolása szerinti illetményére jogosult.

(4) E törvény hatálybalépését megelőzően a Ktjv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szerv esetében külön kormányrendeletben megállapított illetmény-kiegészítés mértéke 2012. évben nem csökkenhet.

(5) E törvény hatálybalépését megelőzően a helyi önkormányzat által megállapított illetmény-kiegészítés mértéke 2012. évben nem csökkenthető.

(6)10 A Kttv.-nek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított 134. § (1) bekezdés 16. pontját 2013. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

5. § (1) A köztisztviselő, ügykezelő közszolgálati jogviszonyából eredő jogokat és kötelezettségeket a Kttv. hatálybalépése nem érinti, kivéve, ha a Kttv. ettől eltérően rendelkezik.

(2) A kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő kormánytisztviselői jogviszonyának elnevezése kormányzati szolgálati jogviszony elnevezésre változik. A jogviszony elnevezésének megváltozása nem érinti a Kttv. hatálybalépése előtt keletkezett kormánytisztviselői jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha a Kttv. ettől eltérően rendelkezik. A jogviszony elnevezésének megváltozásáról a munkáltató köteles 60 napon belül a kormánytisztviselőt, illetve a kormányzati ügykezelőt értesíteni.

6. § (1) A Nemzeti Közigazgatási Intézet nyilvántartja és kezeli a közigazgatási versenyvizsgával kapcsolatos adatokat, majd azok érvényessége lejártát követően törli a nyilvántartásából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a versenyvizsgázó

a) természetes személyazonosító adataira,

b) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,

c) a Kttv. 4. mellékletében meghatározott adatokra

terjed ki.

7–8. §11

9. § (1) A Kttv. Magyar Kormánytisztviselői Karra vonatkozó szabályozása hatálybalépésének napján az, aki kormánytisztviselő, a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) tagjává válik.

(2) A munkáltató az általa foglalkoztatott kormánytisztviselők adatairól (a kormánytisztviselő családi és utóneve, a munkáltató megnevezése, székhelye) a Kttv. hatálybalépésétől számított 90 napon belül értesítést küld az MKK Előkészítő Bizottságának.

(3) A Kttv. 28–35. §-ának hatálybalépését követő hat hónapon belül az MKK Országos Közgyűlése alakuló ülést tart, amelynek összehívásáról a miniszter gondoskodik. Az alakuló Országos Közgyűlés dönt az MKK Alapszabályának elfogadásáról, megválasztja az MKK elnökét és legfeljebb öt alelnökét, az MKK főtitkárát, az MKK Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az MKK Országos Etikai Bizottság elnökét és tagjait.

(4) Az MKK Területi Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztását az Országos Közgyűlés alakuló közgyűlését követő három hónapon belül kell megtartani.

(5) Az MKK Országos Közgyűlés tagjainak megválasztásával, az alakuló Országos Közgyűlés előkészítésével és lebonyolításával, továbbá a Területi Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztásával összefüggő feladatok ellátására, 15 tagú Előkészítő Bizottság alakul, amelynek tagjait és elnökét a miniszter jelöli ki.

(6) Az MKK Előkészítő Bizottság az alakuló ülését a Kttv. hatálybalépésétől számított egy hónapon belül tartja meg. Az Előkészítő Bizottság ügyrend alapján működik.

(7) Az MKK Előkészítő Bizottság az Országos Közgyűlés megalakulásáig működik.

(8) Az MKK Előkészítő Bizottság feladatai:

a) elkészíti – a Kttv. keretei között – az Ideiglenes Választási Szabályzatot;

b) az Ideiglenes Választási Szabályzat szerint előkészíti és lebonyolítja az Országos Közgyűlés tagjainak megválasztását;

c) javaslatot tesz az Alapszabályra.

(9) Az Előkészítő Bizottság által elkészített Ideiglenes Választási Szabályzat az MKK Területi Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztását követő 30. napon hatályát veszti.

(10)12

10. §13

11. §14

12. §15 Ha a közigazgatási szervnél a munkaszerződéssel foglalkoztatottak aránya a Kttv. hatálybalépésekor meghaladja a Kttv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket, új munkaszerződés nem köthető, illetve a meglévő szerződések a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter engedélyével hosszabbíthatóak meg addig, amíg az ilyen szerződésekkel foglalkoztatottak aránya az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékára nem csökken.

13. § Ha a 2012. február 29-én hatályos Ktv. szabályok szerint felmentési védelemnek minősülő ok 2012. február 29-éig keletkezik és a Kttv. hatálybalépését követően is fennáll, ezen ok fennállásáig a felmentési védelemre jogosító időhöz fűződő jogkövetkezmények tekintetében a Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni.

14. §16

15. § Ha a kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony 2011. december 31-ét követően szűnik meg, és a munkáltató a felmentést vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnését 2012. január 1-jét megelőzően közölte, a kormánytisztviselő, köztisztviselő, kormányzati ügykezelő, közszolgálati ügykezelő a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelően, ezt követő közlés esetén a megszűnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelően minősül nyugdíjasnak.

16. § A Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályai szerint a központi közszolgálati nyilvántartásban, illetve az egyszerűsített adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok kezelését a közigazgatásért és igazságügyért felelős miniszter végzi.

17. § A Kttv. 234. § (3)–(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították.

18–19. §17

19/A. §18 (1)19 Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvénnyel [72. §, 98. §, 109. § (2) bekezdés 15., 17., 18., és 29. pontja] megállapított Közszolgálati Döntőbizottságra vonatkozó szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) 2013. július 1-jéig teljesítményértékelés, minősítés hiányában szakmai munka értékelést kell lefolytatni.

(3) A kistérségi társulás székhely településének jegyzője a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében meghatározott felülvizsgálat lezárásáig jogosult az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény hatálybalépését20 megelőzően hatályos Kttv. rendelkezése szerint a vezetői illetménypótlékára.

19/B. §21 (1) Ha a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő – ideértve azt a kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt is, akinek a jogviszonya fenntartásáról a munkáltató a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján döntött – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. június 29-éig betölti és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, kormányzati szolgálati jogviszonya a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján 2013. június 30-án megszűnik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szűnik meg a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő jogviszonya, ha a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő 2013. március 31-éig benyújtott kérelmére a munkáltató a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő jogviszonyának fenntartásáról – a Kttv. 60. § (8) és (9) bekezdésében meghatározottak szerint – 2013. június 29-éig dönt.

(3) Ha a munkáltató 2013. június 29-éig nem hoz döntést a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő jogviszonyának fenntartásáról, a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonya a jogviszony fenntartása iránti kérelem elutasítása esetén a döntés kézhezvétele hónapjának utolsó napján szűnik meg.

(4) Ha a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. június 29-éig betölti, 2013. február 1-jéig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél hatósági bizonyítvány kiállítását kéri arról, hogy rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Ebben az esetben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv egyeztetési eljárást nem folytat le. A hatósági bizonyítványt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 2013. február 28-áig állítja ki. A hatósági bizonyítványt a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő 2013. március 31-éig nyújtja be a munkáltatónak.

(5) Nem kell kérelmezni a (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja. A kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a szolgálati időről korábban kiállított határozat másolatát 2013. március 31-éig benyújtja a munkáltatónak.

(6) A munkáltató a (4) és (5) bekezdés alapján tudomására jutott személyes adatot az (1) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése céljából, legfeljebb a Kttv. 184. § (4) bekezdésében meghatározott ideig kezelheti.

19/C. §22 A Kttv.-nek az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvénnyel megállapított 218. § (10) bekezdését és 223. § (6) bekezdését az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény hatályba lépését23 követően kinevezett helyettes államtitkárra és közigazgatási államtitkárra kell alkalmazni.

19/D. §24 A Kttv.-nek az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvénnyel (a továbbiakban: 1. módosító törvény) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító törvény hatálybalépésekor25 fennálló kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyra akkor kell alkalmazni, ha az 1. módosító törvény hatálybalépése után indul büntetőeljárás a közszolgálati tisztviselővel szemben a Kttv. 39. § (1b) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt.

19/E. §26 (1) A 2013. december 31-én hatályos 11. § hatálya alá tartozó kormánytisztviselő illetménykiegészítését a 11. § szerinti szerv jogutód államigazgatási szervénél (e § alkalmazásában a továbbiakban: jogutód államigazgatási szerv) 2014. június 30-ig a 2013. december 31-én hatályos 11. § szerint kell biztosítani.

(2) A 2013. december 31-én hatályos 11. § hatálya alá tartozó kormánytisztviselő illetménykiegészítését 2014. július 1-jétől a jogutód államigazgatási szervnél irányadó szabályok szerint kell biztosítani.

(3) A 2013. december 31-én hatályos 11. § hatálya alá tartozó kormánytisztviselő illetményen kívüli juttatásait 2014. január 1-jétől a jogutód államigazgatási szervnél irányadó szabályok szerint kell biztosítani.

(4) A 2013. december 31-én hatályos 11. § hatálya alá tartozó kormánytisztviselőnek 2014. január 15-ig írásban nyilatkoznia kell az (1)–(3) bekezdésben foglaltak tudomásul vételéről. Ha eddig az időpontig nem nyilatkozik, illetve úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat, a jogutód államigazgatási szervvel fennálló kormányzati szolgálati jogviszonya 2014. március 31-ével törvény erejénél fogva megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a kormánytisztviselőt írásban értesíteni kell.

(5) Ha a kormánytisztviselő a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére nyitva álló határidőt elmulasztja, 2014. január 31-ig igazolással élhet.

(6) A (4) bekezdés szerinti jogviszony megszűnés esetén a jogutód államigazgatási szerv a nyilatkozattétel napjával, illetve ha a kormánytisztviselő a (4) bekezdésben meghatározott időpontig nem nyilatkozik, 2014. január 16-ától mentesítheti a kormánytisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól. A kormánytisztviselőt jogviszonya megszűnéséig legalább egy hónapra mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól. A kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára illetményre jogosult. A Kttv. 85. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabály nem alkalmazható a munkavégzési kötelezettség alól mentesített kormánytisztviselővel szemben. A munkavégzés alól a kormánytisztviselőt a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell mentesíteni.

19/F. §27 A Kttv.-nek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított, a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos jogkövetkezményekre vonatkozó szabályait a 2014. március 15-én és ezt követően történt jogsértésekre kell alkalmazni.

19/G. §28 (1) A Kttv.-nek az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi XVIII. törvény hatálybalépését29 megelőző napon hatályos 69. § (5) bekezdés c) pontját, 204. § (3)–(6) bekezdését és 205. § (1) bekezdését alkalmazni kell arra

a) a politikai főtanácsadóra, politikai tanácsadóra és kabinetfőnökre is, aki az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásakor kormányzati szolgálati jogviszonyban,

b) az önkormányzati főtanácsadóra, önkormányzati tanácsadóra is, aki a helyi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásakor közszolgálati jogviszonyban

állt, a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) A végkielégítés megfizetésére az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését követő hatvanegyedik napon kell intézkedni, és ha az (1) bekezdés szerinti személy az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését követő hatvan napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt vagy közszolgálati jogviszonyt létesít, végkielégítésre nem jogosult.

19/H. §30 (1) A Miniszterelnökségen az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Mftvá.) hatálybalépését31 megelőző napon miniszterelnökségi tanácsadói munkakört betöltő kormánytisztviselő kormánytanácsadói, miniszterelnökségi főtanácsadói munkakört betöltő kormánytisztviselő kormány-főtanácsadói munkakörben tölti be kormányzati szolgálati jogviszonyát az Mftvá. hatálybalépése napjától.

(2) Ha a kormánytisztviselő az Mftvá. hatálybalépésekor32 kormány-főtanácsadó vagy kormánytanácsadó munkakört tölt be és az általa ellátott feladat olyan minisztériumhoz kerül, amelyben a Kttv. alapján kormány-főtanácsadói vagy kormánytanácsadói munkakör létesítésére nincs lehetőség, az Mftvá. hatálybalépése hónapjának utolsó napjáig ilyen munkakörben alkalmazható. Az új munkáltatói jogkör gyakorlója az ilyen kormánytisztviselőt az ezt követő nappal a Kttv. 125. § (7) bekezdése alapján egyoldalú, írásba foglalt döntésével az államigazgatási szervre vonatkozó szabályok szerint felajánlható másik munkakörbe helyezi át.

19/I. §33 (1) A Kttv.-nek az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvénnyel megállapított 225/A–225/D. §-át, 225/H–225/K. §-át és a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 225/L. §-át a 2014. október 12-én, vagy 2014. október 12. és az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény hatálybalépése közti időszakban létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(2) A Kttv. 225/L. §-át akként kell alkalmazni, hogy a Kttv. 156. §-át; 157. § (1) és (2) bekezdését, 157. § (3) bekezdés első mondatát és (4) bekezdését; 158. §-át; 159. § (1) bekezdését; 160. § (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdését; 164. §-át és 166. §-át 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A Kttv.-nek az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvénnyel megállapított 225/E–225/G. §-át 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

19/J. §34 (1) A fővárosi és megyei kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők vonatkozásában a hivatali szervezet vezetője a 2015. évben az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépését35 követő egy hónapon belül

a) teljesítményértékelést folytathat le, és

b) ennek alapján megváltoztathatja, illetve meghozhatja a Kttv. 133. § (3) bekezdésében meghatározott, alapilletmény-eltérítésről szóló döntését.

(2) A hivatali szervezet vezetője az (1) bekezdésben foglalt intézkedések megtételével egyidejűleg jogosult a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a kormánytisztviselő alapilletményének eltérítéséről dönteni, ha a kormánytisztviselői jogviszony a Kttv. 72. §-a alapján jön létre.

19/K. §36 (1) Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény alapján megvalósuló külső és belső szervezeti integrációját követően a hivatali szervezet vezetője jogosult a szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói, közigazgatási tanácsadói, közigazgatási főtanácsadói címmel rendelkező kormánytisztviselő tekintetében két rendkívüli teljesítményértékelést lefolytatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítményértékeléseket 2015. április és 2015. július hónapban kell lefolytatni.

(3) A hivatali szervezet vezetője a (2) bekezdés szerinti rendkívüli teljesítményértékelés alapján visszavonhatja a szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói, közigazgatási tanácsadói, közigazgatási főtanácsadói címet, ha a kormánytisztviselő a rendkívüli teljesítményértékelések alkalmával a korábbinál alacsonyabb teljesítményszintet ér el.

19/L. §37 Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépése után közölt megalapozott gyanú esetében áll fenn.

19/M. §38 A Kttv.-nek az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvénnyel megállapított, a jogviszony létesítésére vonatkozó szabályait az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépésekor fennálló kormányzati szolgálati, valamint közszolgálati jogviszonyra akkor kell alkalmazni, ha az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépése után indul büntetőeljárás a közszolgálati tisztviselővel szemben a Kttv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt.

19/N. §39 A Kttv.-nek az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvénnyel megállapított 34. § (3) bekezdés d) pontját az MKK-nak az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény hatálybalépését követő általános választásától kell alkalmazni.

19/O. §40 A Kttv.-nek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCIII. törvénnyel megállapított 20. § (8) bekezdésében szereplő rendelkezése azon államigazgatási szerveknél, amelyek rendelkeznek az elektronikus dokumentumok kiállításához szükséges feltételekkel, 2016. január 1-jétől kötelezően alkalmazandó. Azon államigazgatási szerveknél, amelyek nem rendelkeznek az elektronikus dokumentumok kiállításához szükséges feltételekkel, a feltételek megteremtéséről legkésőbb 2016. június 30-ig kell gondoskodni és a Kttv. 20. § (8) bekezdésében foglalt szabályozást 2016. július 1-jétől alkalmazni kell.

19/P. §41 A Kttv.-nek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi LXVII. törvény) megállapított 70. § (3) bekezdését a 2016. évi LXVII. törvény hatálybalépését42 követően közölt, munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatra kell alkalmazni.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényhez kapcsolódó egyes törvények módosítása

20–34. §43

35. §44

2/A. 45 A közszolgálati joganyagnak az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvénnyel hatályon kívül helyezett rendelkezéseivel összefüggő szabályozási átmenet

36. § A 2. §-ban meghatározott törvényeknek, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi LII. törvénynek és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvénnyel történő hatályon kívül helyezésére az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvény 1. §-át a 37–41. §-ra figyelemmel kell alkalmazni, azzal, hogy annak alkalmazása során köztisztviselőn a kormánytisztviselőt, közszolgálati jogviszonyon a kormányzati szolgálati jogviszonyt, ügykezelőn a kormányzati ügykezelőt és a közszolgálati ügykezelőt is érteni kell.

37. § (1) A helyi önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (6) bekezdése alapján megállapított alapilletménye legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, megelőző évi átlagos fogyasztói árindex és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető mindaddig, amíg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot el nem éri.

(2)46

38. § (1)47 Ha 2003. július 1-jén a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladta a 33 000 Ft-ot, annak mértéke nem csökkenthető és – ide nem értve az alapilletményt, valamint a hozzá kapcsolódó illetményelemeket – mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap azt el nem éri.

(2) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának és az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának megállapítása során mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap azt el nem éri.

39. § A Ktjv. 2011. június 1-jén hatályos 8. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában és a Ktv. 2011. június 1-jén hatályos 17. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott felmentés csak 2011. június 1-jét követően bekövetkezett okon alapulhat.

40. § (1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselői jogviszonya 2011. szeptember 1-jét megelőzően és a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség megszűnését követően keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles tenni 2012. szeptember 1-jéig, kivéve, ha ezen időpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján mentesül. Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen kötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, vagy az alól nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség és a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.

(2) Annak a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, aki az (1) bekezdésben említett időszak alatt közigazgatási szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie.

(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkező köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek közigazgatási alapvizsgát nem kell tennie.

(4) Az a köztisztviselő, kormánytisztviselő, aki a kinevezését az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt kapta, a kinevezésében a közigazgatási szakvizsga teljesítésére megállapított határidő egy évvel meghosszabbodik.

(5) A 2011. szeptember 1-jét megelőzően tett közigazgatási alapvizsgát a 2011. szeptember 1-jét követően tett közigazgatási alapvizsgának megfelelő vizsgának kell tekinteni.

41. § Mentesül a közigazgatási felsővezetői képzés és vizsga alól az, aki 2012. szeptember 1-jét megelőzően állami vezetői megbízatással vagy a Ktv. 2009. november 11-én hatályos 31. § (10) bekezdésében meghatározott vezetői megbízással, kinevezéssel legalább egy évig rendelkezett.

42–52. §48

3. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. február 29-én lép hatályba.

(2) Az 1–34. §, 35. § (1)–(3) bekezdés, 36. §, 38–52. §, 54–59. §, 62. § 2012. március 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 35. § (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. § 2012. március 2-án lép hatályba.

(5) A 60. § (12) és (13) bekezdései 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

(6) A 60. § (17) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4.

54. §49

55–59. §50

60–61. §51

62. §52

Melléklet a 2012. évi V. törvényhez53

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. február 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. február 27.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2016: LXIV. törvény 101. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1)–(6) bekezdését a 2012: LXXVI. törvény 87. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

4

A 2. § (7) bekezdését a 2022: XXII. törvény 159. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (8) bekezdés d) pontját a 2012: CCXIV. törvény 103. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (4) bekezdése a 2017: CXXXIX. törvény 5. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdését az 1/2016. (I. 29.) AB határozat megsemmisítette.

8

A 3. § (7) bekezdését a 2012: LXXXVI. törvény 86. §-a iktatta be.

9

A 3. § (8) bekezdését a 2012: CXVII. törvény 128. §-a iktatta be.

10

A 4. § (6) bekezdését a 2013: CCLII. törvény 176. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 7–8. §-t a 2012: LXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

12

A 9. § (10) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 395. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 10. §-t a 2012: LXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

14

A 11. §-t a 2013: CCLI. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 12. § a 2014: XCIX. törvény 394. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 14. §-t a 2012: LXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

17

A 18–19. §-t a 2012: LXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

18

A 19/A. §-t a 2012: CCXIV. törvény 103. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 19/A. § (1) bekezdése a 2017: CXXXIX. törvény 5. §-a szerint módosított szöveg.

20

A hatálybalépés napja: 2012. december 31.

21

A 19/B. §-t a 2012: CCXIV. törvény 103. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A 19/C. §-t a 2012: CCXIV. törvény 103. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A hatálybalépés napja: 2012. december 31.

24

A 19/D. §-t a 2013: CCXLV. törvény 73. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXCVII. törvény 325. §-a szerint módosított szöveg.

25

A hatálybalépés időpontja 2013. december 31.

26

A 19/E. §-t a 2013: CCLI. törvény 23. §-a iktatta be.

27

A 19/F. §-t a 2013: CCLII. törvény 176. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 19/G. §-t a 2014: XVIII. törvény 9. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés napja: 2014. május 16.

30

A 19/H. §-t a 2014: XXI. törvény 63. §-a iktatta be.

31

A hatálybalépés időpontja 2014. június 6.

32

A hatálybalépés időpontja 2014. június 6.

33

A 19/I. §-t a 2014: LXXXV. törvény 27. §-a iktatta be.

34

A 19/J. §-t a 2015: XXXII. törvény 40. §-a iktatta be.

35

A hatálybalépés időpontja 2015. április 8.

36

A 19/K. §-t a 2015: XXXII. törvény 40. §-a iktatta be.

37

A 19/L. §-t a 2015: XXXII. törvény 40. §-a iktatta be.

38

A 19/M. §-t a 2015: XXXII. törvény 40. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXCVII. törvény 325. §-a szerint módosított szöveg.

39

A 19/N. §-t a 2015: XXXII. törvény 40. §-a iktatta be.

40

A 19/O. §-t a 2015: CCIII. törvény 43. §-a iktatta be.

41

A 19/P. §-t a 2016: LXVII. törvény 131. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés időpontja 2016. június 18.

43

A 20–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 35. §-t a 2012: LXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

45

A 2/A. alcímet (36–41. §) a 2012: LXXVI. törvény 86. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

46

A 37. § (2) bekezdését a 2012: CXVII. törvény 129. §-a hatályon kívül helyezte.

47

A 38. § (1) bekezdése a 2012: CCXIV. törvény 109. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

48

A 42–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 4. alcímet (54–62. §) a 2014: XVIII. törvény 10. §-a hatályon kívül helyezte.

50

Az 55–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 60–61. §-t a 2012: LXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

52

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére