• Tartalom

54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2012.03.31.

A Kormány

az 1. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában,

a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 14. § (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokkal a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2012. július 31-ig megbízható az is, akinek az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetői megbízása 2012. március 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt, vagy aki a nevelőtestületnek az adott intézménytípusnak megfelelő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tagja.
(3) A (2) bekezdés, valamint az 5. § (16) bekezdés szerinti vezetői megbízást a megyei intézményfenntartó központ vezetője adja.”

2. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 2012. április 1-jével önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen időponttól kezdve az érintett szervek tekintetében a gazdálkodással összefüggő feladatokat a megyei intézményfenntartó központ látja el. Az átvett intézmények közül az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ látja el.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2012. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére