• Tartalom

56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet

56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról1

2013.01.01.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), b), c), d), és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: R1) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

c) Alapkezelő: A Nemzeti Együttműködési Alapot (a továbbiakban: Alap) kezelő – a Civil tv. 64. §-a alapján e miniszteri rendeletben kijelölt – szerv;”

(2) Az R1 2. §-a a következő u)–w) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

u) együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 56. § (4) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény;
v) működési támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti támogatás;
w) szakmai támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti támogatás.”

2. § (1) Az R1 3. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Alapkezelőhöz benyújtott támogatási igénynek – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályozására is figyelemmel – tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdés szerinti adatokon kívül:]

c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és a 7. melléklet szerinti költségvetési tervet (együttesen benyújtott támogatási igény esetén főpályázó és társpályázó szerinti bontásban, valamint összesítve), megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló önrész (saját és egyéb forrás) összegét;”

(2) Az R1 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Alapkezelő a támogatási igény beérkezését követő tizenöt napon belül, az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi és az ellenőrzés eredményét utólag igazolható módon rögzíti. Az Alapkezelő a támogatási igény 4. § (1) bekezdésben meghatározott megküldését követő harminc napon belül, közvetlenül a támogatást igénylő civil szervezet nyilvántartására illetékes törvényszéktől szerzi be a nyilvántartott adatokat tartalmazó kivonatot, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.) 88. § (6) bekezdése alapján.
(3) A támogatási igény kizárólag az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, elektronikusan nyújtható be. Ha a támogatási igényhez kapcsolódóan a magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességéről a támogatási igény benyújtójának kell nyilatkoznia.
(4) A civil szervezet a támogatási igénye benyújtásáig az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül megküldi az Alapkezelő részére a Civil tv. 30. §-a szerinti
a) utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztető bélyegzővel ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) oldalhű digitális másolatát, ha a letétbe helyezett beszámoló közzététele a támogatási igény benyújtásáig megvalósult a Nyilvántartási tv. szerinti országos névjegyzékben, vagy
b) utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát.
(5) A támogatási igényt, annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül az Alapkezelő a beérkezés sorrendjében megvizsgálja, és ha az formai hibát tartalmaz, a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. Formai hibának minősül:
a) a hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
b) a támogatási igény e rendeletben előírt mellékletének hiánya;
c) a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
d) ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság;
e) ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
f) ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
g) együttesen benyújtott támogatási igény, ha a társpályázó határon túli civil szervezet adott költségvetési év forrása vonatkozásában korábban benyújtott támogatási igényben is társpályázóként szerepel;
h) az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója adott költségvetési év forrása vonatkozásában már rendelkezik érvényes pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be;
i) a támogatást igénylő szervezet képviselője nyilatkozata szerint a megelőző három év mindegyikében részesült támogatásban az Alap terhére.”

3. § (1) Az R1 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Alapkezelő a támogatási igény benyújtási határidejének lejártát követő tizenöt napon belül megküldi a döntéshozó részére, döntéshozatal érdekében az érvényes támogatási igények döntéshez szükséges adatait – szervezet neve, adószáma, pályázati azonosító, támogatási cél, igényelt összeg, jogosultként igényelt normatív kiegészítés összege, szervezet típusa (egyesület, alapítvány, szövetség), igényelt támogatás formája (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő; előfinanszírozás, utófinanszírozás), együttesen benyújtott támogatási igény esetén a társpályázó adatai (név, ország, székhely címe, adószám, képviselő neve), önrész összege – tartalmazó listát. A megküldött dokumentummal egyidejűleg az Alapkezelő a döntéshozót tájékoztatja a 3. § (5) bekezdés szerinti érvénytelen pályázatokról és azok formai hibájáról. Az Alapkezelő a kifogással érintett támogatási igényekkel kapcsolatos adatokat az adott pályázati kiíráshoz kapcsolódó összes, az Ávr. 90. § alapján benyújtott kifogás elbírálásáról szóló döntés kézhezvételét követően szükség esetén három napon belül korrigálja és a végleges adatokat megküldi a döntéshozónak.
(2) A döntéshozó az (1) bekezdés szerinti végleges adatok kézhezvételétől számított tizenöt napon belül – az Alapkezelő részére hiteles dokumentumba foglalt és megküldött módon – dönt:
a) a támogatási igény elfogadásáról, a támogatás összegéről, a finanszírozás módjáról (előfinanszírozás, utófinanszírozás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás), a támogatási feltételekről;
b) a támogatási igény (rendelkezésre álló forrás korlátossága miatti) feltételes elfogadásáról, a várólistán betöltött sorrendről, a támogatás összegéről, a támogatási feltételekről;
c) a támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indokolással lát el.”

(2) Az R1 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a döntéshozó a támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatásról dönt, akkor a költségvetési soronként meghatározott költségcsökkentést az Alapkezelő saját hatáskörben végrehajtja. Ha a döntéshozó által meghatározott költségcsökkentések levonásával módosított költségvetésben szereplő teljes támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeget határoz meg a döntéshozó, akkor az Alapkezelő minden költségvetési soron (önrész és támogatás tekintetében egyaránt) arányos csökkentést hajt végre.
(6) A kedvezményezett – az (5) bekezdésben meghatározott döntés esetén – a támogatási cél sérelme nélkül módosíthatja a benyújtott támogatási igény költségvetését. Ennek során a 7. melléklet szerinti költségvetési terv főösszegének meg kell egyeznie a támogatási döntésben meghatározott összeggel.
(7) A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kérelme hiányában utófinanszírozás. Utófinanszírozás esetén a támogatási időszak legkésőbbi záró dátuma a támogatási igény finanszírozását szolgáló költségvetési évet követő év március 31. napja.”

4. § (1) Az R1 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tanács elnöke a Civil tv. 61. § (7) bekezdés szerinti eljárásban a 4. § (2) bekezdés szerinti támogatási döntéssel kapcsolatos álláspontjáról 5 napon belül nyilatkozik. Ha a támogatási döntéssel egyetért – vagy a nyilatkozattételre nyitva álló határidőt elmulasztja –, az Alapkezelő az egyetértő nyilatkozat kézhezvételétől – vagy a határidő eredménytelen elteltétől – számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, vagy kiadja a támogatói okiratot. Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő a támogatási szerződés tervezetének megküldésével egy időben – szükség szerint – felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére.”

(2) Az R1 5. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási szerződéshez az Ávr. 72. §-a szerinti dokumentumokon túl, mellékletként csatolni kell:]

„d) előfinanszírozás esetén a támogatás kedvezményezettjének valamennyi bankszámlájára vonatkozóan a számlavezető pénzintézet által ellenjegyzett felhatalmazó levelet, hogy amennyiben a kötelezettségvállaló – a támogatási szerződésben rögzítettek szerint – él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett határidőben nem fizeti vissza, úgy beszedési megbízás útján a szervezet pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál követelését a kötelezettségvállaló érvényesítheti;”

(3) Az R1 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Támogatói okirat kibocsátására akkor van lehetőség, ha a (4) bekezdés szerinti dokumentumok rendelkezésre állnak.
(6) A támogatási eljárás során, valamint a támogatási szerződés megkötése, illetve a támogatói okirat kibocsátása érdekében a civil szervezettől – az azonosításához szükséges adatok kivételével – nem kérhető olyan adat, melléklet megküldése, amelyet az Alapkezelő hivatalos nyilvántartásból saját hatáskörében be tud szerezni és amelynek bizonyító ereje megfelel a szükséges igazolási módnak.”

(4) Az R1 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor.”

5. § (1) Az R1 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatott civil szervezet a támogatás, valamint az önrész felhasználásáról és a támogatási szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. Az elszámolási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a támogatási időszak lezárását követő harminc napon belül, de legkésőbb az 1. melléklet szerinti napot követő harmincadik napig sor kerüljön.”

(2) Az R1 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. A fordítás hitelességéről az elszámolás benyújtójának kell nyilatkoznia.”

6. § (1) Az R1 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alapkezelő a (2) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül értesíti a támogatott civil szervezetet. Az Alapkezelő a hibás vagy hiányos elszámolás esetén egy alkalommal tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet. Az Alapkezelő a hiánypótlás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja, valamint harminc napon belül a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé.”

(2) Az R1 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hiánypótlással kapcsolatos eljárásra az elszámolásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy annak során a (2) bekezdés b) pont szerinti döntés nem hozható.”

7. § (1) Az R1 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Civil tv. 61. § (6) és (9) bekezdésének megfelelő részletes pályázati kiírásnak – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó 66. § (2) bekezdésben biztosított szabályozási lehetőség alapján – tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti adatokon túl, különösen:]

d) a támogatásból elszámolható és a különösen el nem számolható költségek körét;”

(2) Az R1 11. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Civil tv. 61. § (6) és (9) bekezdésének megfelelő részletes pályázati kiírásnak – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó 66. § (2) bekezdésben biztosított szabályozási lehetőség alapján – tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti adatokon túl, különösen:]

f) a finanszírozás módját (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő; előfinanszírozás, utófinanszírozás);”

(3) Az R1 11. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Civil tv. 61. § (6) és (9) bekezdésének megfelelő részletes pályázati kiírásnak – az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó 66. § (2) bekezdésben biztosított szabályozási lehetőség alapján – tartalmaznia kell a (2) bekezdés szerinti adatokon túl, különösen:]

g) a megkívánt önrész (saját és egyéb forrás) mértékét;”

(4) Az R1 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg tíz százaléka. A kollégium a pályázati kiírásban ennél magasabb mértéket is meghatározhat. A szükséges önrész biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka – vagy készpénzben. E rendelet alkalmazásában önrésznek minősül minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 76. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.”

(5) Az R1 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igény bírálata során figyelembe kell venni a 13. § (3) bekezdés szerinti támogatást.”

(6) Az R1 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A döntéshozó 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti döntése adatait az internetes támogatáskezelő rendszerben rögzíti a 4. § (2) bekezdése szerinti hiteles dokumentum Alapkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg.”

(7) Az R1 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki

„(8) Az Alapkezelő a 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti támogatási döntés meghozatalát követően a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti döntéshozatalhoz kapcsolódó egyetértési jogköre tekintetében a Tanács elnökét öt napos jogvesztő határidő tűzésével nyilatkozat tételére kéri fel. A Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata esetén az Alapkezelő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, vagy kibocsátja a támogatói okiratot. Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és megküldi a támogatási szerződés tervezetét.”

8. § Az R1 12. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást a kollégiumokra összevontan, egységes tartalommal és feltételekkel kell megjelentetni. A pályázati kiírásnak elkülönítetten kell tartalmaznia a Civil tv. 59. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kedvezményezetti kör számára rendelkezésre álló forrás összegét.”

(3) A működési célú pályázati kiírás tartalmazhatja a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keret biztosítását. Ha a támogatási igényekhez mellékelt, a támogatási igény benyújtását megelőző évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet a támogatási igények beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az adományhoz kapcsolódóan, a Civil tv. szerinti mértékben működési támogatásra. A bírálat során nem hozható olyan döntés, amely a normatív kiegészítés összegénél alacsonyabb támogatást biztosít.

(4) Civil szervezet működéséhez támogatás akkor biztosítható, ha

a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatás eléri a tízezer forintot, legfeljebb kettőszázötvenezer forint értékig;

b) a működési támogatás meghaladja a kettőszázötvenezer forintot.”

9. § (1) Az R1 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Civil tv. 57. § (1) bekezdése alapján azon közhasznú civil szervezetnek, amelynek a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot, csak működési támogatás nyújtható, visszafizetési kötelezettség mellett.
(2) A visszafizetés módját – egy összegben vagy részletekben – és határidejét a támogatási szerződésben kell meghatározni. A teljes visszafizetés végső határideje nem lehet későbbi azon költségvetési évet követő második év utolsó napjánál, amely terhére a visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatást kifizették.”

(2) Az R1 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási szerződés alapján visszatérítendő összeg megegyezik a nyújtott támogatással.”

10. § Az R1 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatalos honlapon fel kell tüntetni – az Alapkezelő által a hivatalos honlapon közzétett egyes pályázatok adatainak kivételével – az adat
a) közzétételével egyidejűleg a közzététel időpontját és az adatfelelőst,
b) archiválása esetén az archiválás tényét és időpontját, valamint az új állapot elérésének módját, amennyiben az rendelkezésre áll.”

11. § (1) Az R1 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alapot érintő adatok Alapkezelő hivatalos honlapján történő közzétételének feltétele az adatoknak az Alap hivatalos honlapján történő közzététele és a folyamatos adategyeztetés biztosítása.”

(2) Az R1 18. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Knytv. szerinti döntés-előkészítésben közreműködő személy tekintetében a Civil tv. 69. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése során a Tanács és a kollégium tagjára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy]

b) az adatfelelős az Alapkezelő.”

(3) Az R1 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az Alapkezelő részére történő adatküldésre kötelezett személy, szerv vagy testület az adatküldést a jogszabályban előírt határidőben nem teljesíti, az Alapkezelő felhívja e kötelezettség öt napon belül történő teljesítésére.”

12. § Az R1 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elektori gyűlések elnevezése, az elektor állítására jogosult civil szervezetek köre megegyezik a megfelelő kollégiumok elnevezésével és az általuk támogatható civil szervezetek körével. Elektort állító civil szervezet az elektorállítás évének megfelelő költségvetési év forrásai tekintetében csak az elektori gyűlésnek megfelelő kollégiumokhoz nyújthat be támogatási igényt érvényesen.”

13. § Az R1 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A testületi tagnak kötelessége megbízása kezdő dátumától a testület feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatokkal kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdés alapján eljárni.”

14. § (1) Az R1 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségtérítésként a testületi tag nevére szóló eredeti számviteli bizonylatokkal alátámasztott, a tárgyhavi költségeket igazoló kiadás legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének feléig számolható el. E jogcímen különösen a telefon-, internet- és utazási költség számolható el.”

(2) Az R1 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem jogosult költségátalányra vagy költségtérítésre a testület döntéseit rögzítő dokumentumot hitelesítő testületi tag, ha az adott hónapban a testület a hitelesített emlékeztető, jegyzőkönyv megküldésével öt napot meghaladóan késedelembe esett.”

15. § Az R1 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Alapkezelő feladata különösen:]

c) a Tanács és a kollégiumok üléseinek, döntéseinek előkészítése, dokumentálása és végrehajtása;”

16. § (1) Az R1 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti költséget az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszer működtetéséből származó bevételből finanszírozza. Az internetes támogatáskezelő rendszerbe regisztrált szervezeteknek regisztráláskor, vagy a regisztrációt követő években a regisztráció megerősítésekor nem írható elő fizetési kötelezettség. A támogatást igénylő civil szervezet a pályázat benyújtásához kapcsolódóan legfeljebb kettőezer forint pályázati díjat fizet az Alapkezelő részére. A pályázati díj a hozzá kapcsolódóan benyújtott pályázattal összefüggésben valamennyi elektronikus szolgáltatás igénybevételét biztosítja. A pályázó számára más fizetési kötelezettség az internetes támogatáskezelő rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan nem írható elő.”

(2) Az R1 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A visszatérítendő támogatásokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásokból bármely jogcímen az Alapkezelőhöz visszautalt összegeket minden negyedév vonatkozásában a negyedévet követő harmincadik napig összesíteni kell és a befolyt bevételek összegét, a befizetés jogcímét, a befizetőre vonatkozó azonosító adatokat is tartalmazó részletező tételes és előzőek szerint összesített kimutatást a negyedévet követő negyvenötödik napig az Alapkezelő eljuttatja a miniszternek. A kötelezettségvállalással nem terhelt visszautalt összegek összesítését követően a visszautalt összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített összeghez kapcsolódó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapjául szolgáló döntést meghozta.”

17. § Az R1 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„Az Alapkezelő az e § szerinti összefoglaló adatokat február 28-ig megküldi a kollégiumoknak és a Tanácsnak. A kollégium a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:”

18. § Az R1 33. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tanács az Országgyűlés bizottságának szóló Civil tv. 70. § (2) bekezdés szerinti beszámolóját az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el:]

d) együttműködés az Alapkezelővel, a kollégiumokkal, az Alap működése felett Civil tv. 55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel;”

19. § Az R1 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról szóló 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módosító Rendelet) által megállapított 4. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a Módosító Rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

20–23. §2

24. § (1) Az R1 5. alcímének címében a „szerződés” szövegrész helyébe a „szerződés, támogatói okirat” szöveg lép.

(2) Az R1 5. § (2) bekezdésében a „megkötött támogatási szerződéseknek (a továbbiakban: támogatási szerződés)” szövegrész helyébe a „megkötött támogatási szerződésnek (a továbbiakban: támogatási szerződés), kiadott támogatói okiratnak” szöveg lép.

(3) Az R1 6. § (1) bekezdésében a „felhasználásáról és a támogatási szerződés” szövegrész helyébe a „felhasználásáról, illetve a támogatási szerződés” szöveg, a „köteles a szerződésben” szövegrész helyébe a „köteles a pályázati kiírásban” szöveg lép.

(4) Az R1 6. § (2) bekezdésében a „támogatási szerződés” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés vagy támogatói okirat” szöveg lép.

(5) Az R1 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „szerződésben” szövegrész helyébe a „szerződésben, támogatói okirat alkalmazása esetén a pályázati kiírásban” szöveg lép.

(6) Az R1 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „összhangban vannak a támogatási szerződésben” szövegrész helyébe az „összhangban vannak a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerződésben” szöveg lép.

(7) Az R1 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „támogatási szerződés számát” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés, támogatói okirat számát” szöveg lép.

(8) Az R1 9. § (3) bekezdés c) pontjában a „támogatási szerződésnek” szövegrész helyébe a „pályázati kiírásnak” szöveg lép.

(9) Az R1 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „a támogatási szerződés teljesítéséről szóló elszámolásban” szövegrész helyébe az „az elszámolásban” szöveg lép.

(10) Az R1 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „nem a támogatási szerződésnek” szövegrész helyébe a „nem a pályázati kiírásnak vagy a támogatási szerződésnek” szöveg lép.

(11) Az R1 10. § (2) bekezdés a) pontjában az „a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámoló vagy pénzügyi elszámolás” szövegrész helyébe az „az elszámolás” szöveg lép.

(12) Az R1 11. § (5) bekezdés első mondatában a „háromnegyedénél” szövegrész helyébe a „kétharmadánál” szöveg lép.

(13) Az R1 13. § (4) bekezdésében a „támogatási szerződést az Alapkezelő” szövegrész helyébe a „támogatási szerződést, vagy támogatói okiratot az Alapkezelő” szöveg lép.

25. §3

26. § (1) Az R1 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

27. §4

28. § Hatályát veszti az R1 4. § (3) és (4) bekezdése.

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel – 2012. december 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1–19. §, 24. §, 26. § és 28. §-a 2013. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

Nemzeti Együttműködési Alap elektori és támogatási szerkezete

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Kollégium /elektori gyűlés elnevezése

Támogatható/ választásra jogosult civil szervezetek tevékenységi köre (NSZOR alapján)

Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pont szerint tagokat delegáló miniszter

A kollégium által nyújtható működési támogatási forrás aránya a teljes támogatási forráshoz képest

A kollégium által nyújtható szakmai támogatás Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti célja

A kollégium által nyújtható szakmai támogatási forrás aránya a teljes támogatási forráshoz képest

Összesen

ebből visszatérítendő támogatásra biztosítani szükséges a teljes támogatási forráshoz képest

Támogatás formája

Támogatási időszak legkésőbbi záró dátuma (támogatás forrása szerinti költségvetési évet követő évben)

2

Közösségi környezet

A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek

emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

05.20.

3

Mobilitás és alkalmazkodás

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek

honvédelmi miniszter, belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

05.10.

4

Nemzeti összetartozás

A Kárpát medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek

belügyminiszter, külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

04.20.

5

Társadalmi felelősségvállalás

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek

belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter

12,00%

c)–j)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

05.30.

6

Új nemzedékek jövőjéért

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek

emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter, vidékfejlesztési miniszter

12,00%

c)–i)

6,00%

18,00%

2,00%

pályázat

04.30.

7

MINDÖSSZESEN

60,00%

 

30,00%

90,00%

10,00%

 

 

2. melléklet az 56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez

Költségvetési terv
Bevételek

ADATOK

ÖSSZEG (Ft)

1. Támogatási összeg:

Ft

2. Önrész:

Ft

– Saját forrás:

Ft

– Egyéb forrás:

Ft

ÖSSZESEN (=1+2)

Ft

Kiadások

A költség/kiadásnem megnevezése

1.
Támogatásból fedezett kiadások
(Ft-ban)

2. Más
forrásból fedezett kiadások
(Ft-ban)

3. Összesen (1+2)
(Ft-ban)

A. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

 

A.1 Ingatlan üzemeltetés költségei

 

 

 

A.2 Jármű üzemeltetés költségei

 

 

 

A.3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

 

 

 

A.4 Adminisztráció költségei

 

 

 

A.5 PR, marketing költségek

 

 

 

A.6 Humánerőforrás fejlesztésének költségei

 

 

 

A.7 Kommunikációs költségek

 

 

 

A.8 Utazás-, kiküldetés költségei

 

 

 

A.9 Szállítás költségei

 

 

 

A.10 Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei

 

 

 

A.11 Szervezetfejlesztés (Kizárólag a támogatott szervezet fejlesztésének költségei.)

 

 

 

A.12 Egyéb beszerzések, szolgáltatások

 

 

 

B. FOGLALKOZTATÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS KÖLTSÉGEI

 

 

 

B.1 Bérköltség

 

 

 

B.2 Megbízási díj

 

 

 

B.3 Ösztöndíj

 

 

 

B.4 Egyszerűsített foglalkoztatás költsége

 

 

 

B.5 Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

 

 

 

B.6 Önkéntes foglalkoztatott költségei (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)

 

 

 

C. TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE

 

 

 

C.1 Tárgyi eszköz beszerzés

 

 

 

C.2 Immateriális javak beszerzése

 

 

 

T. TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS (társadalmi munka, dologi feltételek és szolgáltatás biztosítása)

 

 

 

ÖSSZESEN (=A + B + C)

 

 

 

(A Bevételek táblázat összesen összegének meg kell egyeznie az itt szereplő végösszeggel.)

 

 

 

1

A rendelet a 2012: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére