• Tartalom

2012. évi LVIII. törvény

2012. évi LVIII. törvény

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról1

2012.05.31.

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

c) Normatív hozzájárulás: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási, nevelési, közművelődési és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó – normatív hozzájárulások és az összes normatív, kötött felhasználású támogatás bázisévi önkormányzati költségvetési beszámoló érintett űrlapjainak adatai szerinti összeg.”

2. § Az Fmt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § Az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott, a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket az 5–6. § és az Ötv. 64. § (4a) bekezdése alapján kell megosztani.”

3. § Az Fmt. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az 5. § (1)–(2) bekezdése szerint számított részesedés alapján a kerületeket mindösszesen megillető forrásokat a kerületi önkormányzatok között az alábbiak szerint kell felosztani:
a) a kerületi önkormányzatokat az idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó normatív hozzájárulás nélkül megillető források felosztásakor azon feladatok önkormányzati költségvetési beszámoló szerinti bázisévi működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés normatív hozzájárulást nyújt, le kell vonni a kiadásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összegét, és a forrásokból az így adódó különbséggel (a működési hiánnyal) megegyező összeget a normatív hozzájárulások arányában kell megosztani az összes kerületi önkormányzat között,
b) az a) pont szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át az állandó népesség, 15%-át a belterületi terület, 15%-át a kerület állandó népességének és a belterületi terület nagyságának hányadosa, 15%-át a 2005. év végén az önkormányzati tulajdonban lévő félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át a 2005. év végén az önkormányzat területén levő iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között; a számításokban felhasználandó belterületiterület-, valamint lakásadatokat a Melléklet tartalmazza,
c) az állandó népesség b) pont szerinti súlya évente 2 százalékponttal növekszik, a lakás alapterületé és az iparosított technológiával épült lakások darabszámáé pedig 1-1 százalékponttal csökken,
d) az egyes kerületi önkormányzatoknak az a)–c) pont szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 2%-kal nőhet, illetve csökkenhet; a módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik,
e) a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi adó és a hozzá kapcsolódó normatív hozzájárulás összegét a saját közigazgatási területükön a tárgyévben idegenforgalmi adót ki nem vető kerületi önkormányzatok között bázisévi normatív hozzájárulásaik arányában kell megosztani.”

4. § Az Fmt. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E törvénynek a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LVIII. törvénnyel megállapított 3. § c) pontját, 4. §-át és 6. §-át a 2011. évi forrásmegosztási rendelet felülvizsgálata és a 2012. évi forrásmegosztás során is figyelembe kell venni.”

5. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 30. A törvény az 5. §-a alapján hatályát vesztette 2012. június 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére