• Tartalom

58/2012. (VI. 25.) VM rendelet

58/2012. (VI. 25.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről1

2014.04.01.

Magyarország Alaptörvénye 18. cikk (3) bekezdésének rendelkezése, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-a szerinti feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Szakmai elismerések

1. § (1)2 A mezőgazdasági ágazatok, a földügy, a vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, a környezet- és természetvédelem, az agrárszakképzés és felsőoktatás, valamint a meteorológia területén végzett kiemelkedően eredményes munka, illetve ezen ágazatok fejlesztése érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenység elismeréseként szakmai elismerések adományozhatók.

(2) Szakmai elismerések a díjak, az emlékplakettek, a Miniszteri Elismerő Oklevél, valamint a Miniszteri Dicséret.

(3) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozható szakmai elismerések a következők:

a) Szakmai díjak:

1. Fasching Antal Díj,

2. Nagyváthy János Díj,

3. Ujhelyi Imre Díj,

4. Fleischmann Rudolf Díj,

5. Darányi Ignác Díj,

6. Konkoly-Thege Sándor Díj,

7. Tolnay Sándor Díj,

8. A Magyar Vidékért Díj,

9. Pro Silva Hungariae Díj,

10. Pro Alimentis Hungariae Díj,

11. Kovács Béla Díj,

12. Aranykoszorús Gazda Díj, Aranykoszorús Gazdaasszony Díj,

13. Környezetünkért Díj,

14. Pro Natura Díj,

15. 3 Tessedik Sámuel Díj,

16. Schenzl Guido Díj,

17. Zöld Toll Díj.

b) Emlékplakettek:

1. Környezetünkért Emlékplakett,

2. Pro Natura Emlékplakett,

3. 4

4. Pro Meteorológia Emlékplakett,

5. Életfa Emlékplakett.

c) Oklevél

1. Miniszteri Elismerő Oklevél,

2. Miniszteri Dicséret.

2. Adományozás

2. § (1) Szakmai elismerések adományozását közigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, szakmai, tudományos és társadalmi szervezetek, egyesületek, köztestületek, önkormányzatok, valamint magánszemélyek kezdeményezhetik. A kezdeményezés előterjesztésének formai és tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kezdeményezést az adományozási alkalmat legalább két hónappal megelőzően kell benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).

(3) Díjak és emlékplakettek tekintetében a kezdeményezéseket a díjhoz kapcsolódó szakterületért felelős állami vezető által vezetett díjbizottságok értékelik, és javaslatot tesznek az adományozással kapcsolatban. Egyéb elismerési formák tekintetében a Kitüntetési Bizottság tesz javaslatot.

(4)5

(5) A miniszter a bizottságok javaslatainak figyelembevételével dönt az elismerések adományozásáról.

(6)6 E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

3. § (1) Szakmai elismerés azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki előzetesen, a 2. melléklet szerinti nyilatkozattal, írásban hozzájárul ahhoz, hogy elismerés adományozása esetén a természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát az elismerésben részesítettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét a Hivatalos Értesítőben közzétegyék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon.

(2) Szakmai elismerés – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag természetes személyeknek adományozható. Nem lehet posztumusz szakmai elismerést adományozni. Ha az elismerésben részesített az adományozás és az átadás közti időben elhalálozik, az elismerést – 28. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – a törvényes örökösnek kell kiadni.

(3) A 20. és 25. §-okban foglalt díj és emlékplakett szervezetek részére is adományozható.

4. § A szakmai díjakkal jutalom jár, amelynek összege a mindenkori illetményalap hatszorosa. Miniszteri Dicséret elismerés esetén a kormánytisztviselő a mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő összegű pénzjutalomban részesíthető. A pénzjutalmak fedezetét a minisztérium költségvetésében kell előirányozni.

5. § (1) Nem adományozható elismerés annak, akit az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, illetve – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szól – aki foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, továbbá az sem, aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést azonnal visszavonja.

(3) Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltottak. Az elismerésre méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja. A visszavonást a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

3. Adományozási alkalmak

6. § (1) Szakmai elismerések adományozására a következő alkalmakból kerül sor:

a) Március 15-e nemzeti ünnep,

b) az Erdők Világnapja (március 21.),

c)7

d) Meteorológiai Világnap (március 23.),

e) a Föld Napja (április 22.),

f) Pedagógusnap (június első vasárnapja),

g) Környezetvédelmi Világnap (június 5.),

h) Augusztus 20-a állami ünnep,

i) Október 23-a nemzeti ünnep,

j) kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.

(2) Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja ünnepélyes keretek között adja át.

(3) Az elismerés tényét és az elismerésben részesítettek érdemeit a Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

4. Az egyes díjak

7. § (1) Fasching Antal Díj a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül,

a) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;

b) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;

c) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért

adományozható.

(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Egyik oldalán középen dr. Fasching Antal balra néző domborművű arcképe „FASCHING ANTAL emlékérem alapítva 1970-ben” körirattal, másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

8. § (1)8 Nagyváthy János Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő oktató munkát végez a miniszter feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén.

(2) Évente hat díj adományozható a Pedagógusnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, négy sarkán lekerekített négyzet alakú, 77Ű77 mm nagyságú, 4 mm vastag. Egyik oldalán Nagyváthy János domborművű arcképe, „Nagyváthy János 1755–1819” nevének, születésének, illetve halálának dátumát jelölő felirattal, kalásszal és tollal, a másik oldalán a „Szorgalmatos mezei gazda” jelképet kifejező két álló férfialak, az egyik kalászokat és könyvet tartva kezében, háttérben mezőgazdasági település látképével.

9. § (1) Ujhelyi Imre Díj adományozható a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, vagy az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréséül azoknak a termelőknek, akik új eljárásokat, korszerű módszereket valósítottak meg, valamint azoknak, akik az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében kimagasló eredményeket értek el.

(2) Évente hat díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán középen Ujhelyi Imre domborművű profilképe, bal oldalon „UJHELYI IMRE”, jobb oldalon „1866–1923” születésének, illetve halálának dátuma domborművű felirattal, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

10. § (1) Fleischmann Rudolf Díj a hazai növénytermesztés és növénynemesítés terén kiemelkedő értékű gyakorlati és elméleti munkát végzők tevékenységének elismeréséül adományozható.

(2) Szakterületenként évente három-három díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán Fleischmann Rudolf domborművű arcképe, alatta „1879–1950” születésének, illetve halálának dátuma, felette „Fleischmann Rudolf emlékplakett” körirattal, a másik oldalán, mikroszkópon keresztül fektetett búzakalász dombormű látható.

11. § (1) Darányi Ignác Díj az agrár- és környezettudományok területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül adományozható annak a kutatónak, aki olyan kivételes tudományos eredményt ért el, amelynek gyakorlati bevezetése a szakterületen innovatívnak tekinthető, vagy jelentősen hozzájárul a szakterület további fejlődéséhez.

(2) Évente tudományterületenként egy-egy díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Az egyik oldalán középen Darányi Ignác domborművű arcképe, felette „Darányi Ignác Díj” felirat, alatta „1849–1927” születésének, illetve halálának dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

12. § (1) Konkoly Thege Sándor Díj az állattenyésztésben, a tenyésztésszervezésben, az állattenyésztési politikában és az állattenyésztés érdekképviseletében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül adományozható.

(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán középen Konkoly Thege Sándor domborművű arcképe, felette „Konkoly Thege Sándor Díj” felirat, alatta „1889–1969” születésének, illetve halálának dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

13. § (1) Tolnay Sándor Díj az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati, kutatási és oktatási tevékenység elismeréséül adományozható.

(2) Évente három díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalán dr. Tolnay Sándor jobbra néző domborművű arcképe, ettől jobbra „Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818.” születésének, illetőleg halálának éve szerepel. A másik oldalon „Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás évszámának vésett felirata látható.

14. § (1) Magyar Vidékért Díj a település-, illetve vidékfejlesztés területén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréséül adományozható.

(2) Évente három díj adományozható az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán a magyar vidékre utaló tájszerű ábrázolás, „Magyar Vidékért Díj” körirat látható. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

15. § (1) Pro Silva Hungariae Díj („Magyar Erdőkért Díj”) annak adományozható, aki az erdőgazdálkodás, erdővédelem terén huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, valamint az erdőgazdálkodás érdekében kimagasló tudományos, oktatói és szakmai ismeretterjesztői tevékenységet folytatott.

(2) Évente hat díj adományozható a március 21-i Erdők Világnapja alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott, 80 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalát Magyarország tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett peremére bevésve a díjazott neve.

16. § (1) A Pro Alimentis Hungariae Díj (Magyar Élelmiszerekért Díj) az élelmiszeripar terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül

a) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;

b) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;

c) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért

adományozható.

(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Egyik oldalán csendélet, fölötte „Pro Alimentis Hungariae” felirat, másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

17. § (1) Kovács Béla Díj adományozható annak, aki kiemelkedő agrárágazati tevékenysége mellett sokat tett a tulajdon sérthetetlenségén alapuló korszerű magángazdasági, illetve a mezőgazdasági termelők eredményesebb munkáját elősegítő szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért.

(2) Évente három díj adományozható az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Az egyik oldalán középen Kovács Béla domborművű arcképe, felette „Kovács Béla Díj” felirat, alatta „1908–1959” születésének, illetve halálának dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

18. § (1) Aranykoszorús Gazda Díj, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony Díj adományozható azoknak az egyéni gazdálkodóknak, vállalkozóknak, valamint a szakoktatás területén dolgozóknak, akik a szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati tevékenység területén kimagasló eredményeket értek el, elsősorban a jövedelmezőség és minőség javítása, új típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerű vállalkozási formák meghonosítása szempontjából.

(2) Évente hat díj adományozható az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott-aranyozott, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán „Aranykoszorús Gazda”, illetve „Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat található kör alakban. Fölötte nemzetiszín szalaggal átkötött búzakalász-koszorú helyezkedik el az adományozás évének bevésésével. Másik oldalán Magyarország babérkoszorúval övezett címere „Vidékfejlesztési Minisztérium” körfelirattal.

19. § (1) Környezetünkért Díj adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente öt díj adományozható a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 115 mm átmérőjű. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, középen a „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal; a hátlapon repedezett földből sarjadó növénykezdemény látható.

20. § (1) Pro Natura Díj adományozható a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Évente öt díj adományozható az április 22-ei Föld Napja alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 110 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura Díj” felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfaábrázolás látható.

21. §9 (1) Tessedik Sámuel Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez az agrárszakképzési középfokú oktatás területén.

(2) Évente hat díj adományozható, a Pedagógusnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán Tessedik Sámuel domborművű arcképe, „Tessedik Sámuel 1742–1820” nevének, születésének, illetve halálának dátumát jelölő felirattal, az emlékplakett másik oldalán Tessedik Sámuel egykori iskolája (Szarvas) látható.

22. § (1) Schenzl Guidó Díj adományozható a hazai és nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási, szakmai eredmények elismeréseként.

(2) Évente két díj adományozható a március 23-ai Meteorológiai Világnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 95 mm átmérőjű, 8 mm vastag. Az egyik oldalán Schenzl Guidó dombormű arcképe, balról „Dr. Schenzl Guidó”, jobbról „1823–1890” születésének, illetve halálának dátuma, felette ”Pro Meteorológia” felirat, a másik oldalán „A légtüneménytan az országos észlelések azaz a meteorológiai vizsgálatok megalapítójának emlékére ‘94” felirat látható.

23. § (1) A környezetünk érdekében kiemelkedő újságírói tevékenységet folytató személyek elismerésére évente három Zöld Toll Díj adományozható. A három díj közül egyet-egyet az audiovizuális médiaszolgáltatás és a rádiós médiaszolgáltatás, illetve egyet a nyomtatott sajtó vagy az internetes sajtó területén alkotó személy kaphat.

(2) Az adományozásra évente egyszer, a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából kerül sor.

(3) A díjjal egyedi kivitelezésű, névre szóló toll és az adományozást igazoló okirat jár.

5. Az emlékplakettek

24. § (1) Környezetünkért Emlékplakett adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente tíz emlékplakett adományozható a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, 90 mm átmérőjű. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, a másik oldalán az előlap síkjából kiemelkedően Magyarország vízrajzi térképe, keresztbe futó „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal, amelynek „Ö” betűjét babérkoszorú helyettesíti, felette angyal ábrázolás látható.

25. § (1) Pro Natura Emlékplakett adományozható a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.

(2) Évente tíz emlékplakett adományozható az április 22-ei Föld Napja alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett aranyozott fémből készült, kör alakú, 60 mm átmérőjű dombornyomat. Egyik oldalán stilizált kócsag, „Pro Natura” felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfa ábrázolás látható.

26. §10

27. § (1) Pro Meteorológia Emlékplakett adományozható kiemelkedő meteorológusi tevékenységet folytató személyek elismerésére.

(2) Évente négy emlékplakett adományozható a március 23-ai Meteorológiai Világnap alkalmából.

(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett bronzból készült, mérete 110 mm oldalhosszúságú négyzet, lekerekített sarkokkal, első oldalán: stilizált felhő, szivárvány, alatta fák, bokrok ábrázolás látható, hátoldala: sima.

28. § (1) Életfa Emlékplakett adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett lelkiismeretes és becsületes munka, eredményes életút elismeréséül annak, akit két különböző forrásból (pl. volt munkahely és szakmai kamara, helyi önkormányzat, szakmai egyesület stb.) egybehangzó ajánlással javasolnak. A javaslatok a születési év kerek évfordulója alkalmából tehetők, az évfordulót megelőző vagy követő nyolc hónapon belül.

(2) Az emlékplakett fokozatai a következők:

a) bronz, 70 éves korban;

b) ezüst, 80 éves korban;

c) arany, 90 éves korban;

d) gyémánt, 100 éves korban.

(3) Az emlékplakett bronz fokozatából évente harminc, ezüstből tizenöt, arany és gyémánt fokozatból pedig igény szerinti darab adományozható. Adományozási alkalmak: Március 15-e, Augusztus 20-a és Október 23-a.

(4) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete patinázott, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag. A plakett szélén a fokozatnak megfelelő színű körgyűrű található. Egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyűrűben „Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel. Másik oldalán a magyar címer, az adományozás éve és az elismerésben részesített neve található gravírozva. A körgyűrűben a felirat: „A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERTŐL”. Az elismerésben részesített az emlékplaketthez az adományozást igazoló, a fokozatnak megfelelő oklevelet kap.

(5) Nem adható ki az emlékplakett, ha az elismerésben részesített az adományozási alkalom előtt elhalálozik.

6. Miniszteri Elismerő Oklevél

29. § (1)11 A miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért az Erdők Világnapja, a Pedagógusnap, a Meteorológiai Világnap, a Föld Napja, a Környezetvédelmi Világnap, Március 15-e, Augusztus 20-a, Október 23-a, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek jubileuma alkalmából évente legfeljebb 250 darab Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.

(2) A nemzeti ünnepeken és az állami ünnepen legfeljebb 20-20 oklevél, a szakmai napokon legfeljebb 15 oklevél adományozható egy alkalommal.

7. Miniszteri Dicséret

30. § (1) A Miniszteri Dicséret a minisztériumban foglalkoztatottak elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló színvonalú ellátásáért.

(2) Évente 25 fő részesülhet Miniszteri Dicséretben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.

(3) Az elismeréssel oklevél jár, és a mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő külön jutalom adható hozzá. Ha a miniszter az elismeréssel együtt jutalmat is ad, az minden elismerésben részesített személy részére jár.

8. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal, az Augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából történő adományozásra kell alkalmazni.

(2)12

1. melléklet az 58/2012. (VI. 25.) VM rendelethez

Az előterjesztés formai követelményei
MINTA
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
javaslattevő szerv megnevezése
Elérhetőségek: cím, telefon, telefax, e-mail
Előterjesztés
A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERHEZ
Díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására

........................................................................................................................................................................................ alkalmából

Név (születéskori név):
Munkahely:
Munkakör, beosztás (foglalkozás):
Tudományos fokozat:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Lakcíme irányítószámmal:
Telefonszáma és telefaxszáma:
E-mail címe:
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései:
Az átadás javasolt időpontja:
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:
Dátum: ............................................................
P. H.
......................................................................................
javaslattevő neve / munkaköre / aláírása
Publikációs jegyzék:

2. melléklet az 58/2012. (VI. 25.) VM rendelethez

MINTA
Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
E nyilatkozat a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Kelt: ...............................................................
............................................................
elismerésre javasolt aláírása
1

A rendeletet a 25/2015. (V. 27.) FM rendelet 33. §-a hatályon kívül helyezte 2015. május 28. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 18/2014. (III. 10.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontját a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 37. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 18/2014. (III. 10.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (3) bekezdés b) pont 3. alpontját a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 37. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (4) bekezdését a 18/2014. (III. 10.) VM rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (6) bekezdését a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 87. §-a iktatta be.

7

A 6. § (1) bekezdés c) pontját a 18/2014. (III. 10.) VM rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 8. § (1) bekezdése a 18/2014. (III. 10.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 26. §-t a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 37. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 29. § (1) bekezdése a 18/2014. (III. 10.) VM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére