• Tartalom

59/2012. (VI. 28.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.06.29.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában – az 1. § tekintetében a 81. § (3) bekezdés b) és d) pontjában, a 5–8. § és 19. § tekintetében a 81. § (4) bekezdésében, a 21–24. § tekintetében a 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az átírási kérelem a tárgy támogatási évre vonatkozóan, valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig nyújtható be.”

2. § (1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2012–2013. támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban az (1) bekezdésben meghatározott termelők kivételével részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelő – az őt megillető referenciaterület mértékéig – aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik.”

(2) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2012. évben újonnan belépő zöldség-, gyümölcstermelők vonatkozásában, az 1. mellékletben felsorolt fajtájú gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát a földművelésügyi igazgatóság a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok, vagy ennek hiányában a kérelem beérkezését követően megtartott helyszíni szemle alapján a 2009. december 31-én fennállt állapotnak megfelelően igazolja, amelyet a (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell.”

3. § Az R1. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3), valamint (3a) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a termelőt megillető támogatási jogosultságok darabszámát, valamint a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett település nevét.”

4. § (1) Az R1. 3. § (4) bekezdésében az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe az „az ültetvény fekvése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” szöveg lép.

(2) Az R1. 3. § (6) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatóság” szöveg lép.

(3) Az R1. 5. § (1) bekezdésében a „3. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (3) bekezdésében” szöveg lép.

5. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Támogatási kérelmet 2012. október 1. és október 31., valamint 2013. április 1. és április 30. között lehet benyújtani.”

6. § Az R2. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Kifizetési kérelmeket
a) 2014-ig évente
aa) február 1. és február 28.,
ab) május 1. és május 31.
ac) július 1. és július 31., valamint
ad) november 1. és november 30.;
b) 2015-ben február 1. és február 28.
között lehet benyújtani.”

7. § Az R2. a 41. §-t követően a következő 41/A. §-sal egészül ki:

41/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. (VI. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 3. módosító rendelet) megállapított 10. § (6) bekezdését a 3. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Az R2. a 42. §-t követően a következő 42/A. §-sal egészül ki:

42/A. § (1) E rendeletnek a 3. módosító rendelettel megállapított 10. § (6) bekezdését az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet] alapján folyamatban lévő ügyekben a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet 5. § szerinti kifizetési kérelem benyújtási időszakokban a 3. módosító rendelet hatálybalépését követően kifizetési kérelmet benyújtani nem lehet.”

9. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. halastó: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal (zsilipekkel) ellátott mesterséges vízterület, amelyet haltermelésre használnak, és a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyben és a földhasználati lapon halastó üzemeltetési ágban szerepel, ideértve az ivadéknevelő halastavat is;
2. halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységből származó nettó árbevétel, beleértve a területi engedélyek bevételét is; családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezető, valamint a családi gazdaság tagjainak összes halászati árbevétele; természetes személy, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a bruttó árbevétel;
3. HKP támogatás: a vállalt kötelezettség fejében e rendelet alapján megállapított támogatás;
4. ivadéknevelő halastó: a mesterségesen keltetett, vagy természetes úton szaporított ivadék előnevelését és legfeljebb egy éves koráig történő utónevelését szolgáló halastó;
5. kedvezményezett: helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél;
6. támogatási egység: halastó 1 hektárnyi területe;
7. támogatási időszak: 2011. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig, valamint 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó időszak;
8. területi engedély: a halászatról és a horgászatról szóló törvénynek megfelelően a halászati hasznosító által más személy számára halászati vagy horgászati lehetőséget biztosító engedély;
9. tógazdasági haltermelő: az a gazdálkodó, aki a halastó üzemeltetésével, hasznosításával összefüggésben a felmerülő költségeket, valamint kockázatot viseli;
10. Tógazdálkodási Napló: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített nyomtatvány, amelyet a támogatásra jogosult a támogatott területre vonatkozóan, a támogatási időszakban e rendelet szerinti kötelezettségvállalások teljesítésével összefüggésben vezet;
11. vízjogi üzemeltetési engedély: a vízi létesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére, a vízhasználat gyakorlására jogosító, a vízügyi hatóság által a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendelet alapján kiadott dokumentum.”

10. § Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A HKP támogatás mértéke támogatási egységenként a teljes támogatási időszakra vonatkozóan legfeljebb 52 ezer forint.
(2) A támogatást az ország egész területére vonatkozóan igénybe lehet venni, konvergencia és nem konvergencia területen egyaránt. A támogatási intenzitás minden esetben 100%.
(3) Az adott évben folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél előző évi halászati árbevételének 15%-át. A halászati árbevétel összegét a beszámoló adatokon kívül külön analitikával is igazolni kell. Amennyiben e korlát miatt a támogatás nem utalható ki teljes egészében, a támogatás fennmaradó részére a kérelmező nem jogosult.
(4) A halászati árbevétel igazolható az analitika formanyomtatvány „Összesen” mezőjének kitöltésével, ebben az esetben a megjelölt összeget alátámasztó számlák – azok sorszámának, nettó illetve bruttó összegének – felsorolása a nyomtatványhoz csatolt, saját könyvelésből kinyomtatott dokumentumon kell, hogy benyújtásra kerüljön az MVH részére. A saját könyvelésből kinyomtatott dokumentumnak tartalmaznia kell egy „Összesen” mezőt, ahol a felsorolt számlák nettó illetve bruttó összege kell, hogy feltüntetésre kerüljön.
(5) A (3) bekezdés szerinti előírás alól mentesül az az ügyfél, aki mérlegkészítésre nem kötelezett, vagy az első kifizetéskor azon ügyfél, aki a kérelmezés évében, vagy az azt megelőző évben kezdte meg halgazdálkodó tevékenységét, és erről a támogatási, illetve kifizetési kérelemben nyilatkozik.”

11. § (1) Az R3. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A HKP támogatásra támogatási kérelmet nyújthat be
a) a magyarországi őstermelő, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, vagy szövetkezet, aki (amely) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, vagy 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;
b) a nemzeti park igazgatóság, halgazdálkodási oktatással, kutatással is foglalkozó kutatóintézet, halgazdálkodási, horgászati érdekvédelmi szervezet és horgászegyesület, ha tógazdasági haltermelési tevékenységet folytat az adott területen;
amennyiben eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének; és a támogatás alapjául szolgáló területnek jogszerű használója.
(2) Támogatási kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki (amely) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan mérlegkészítési kötelezettségtől függetlenül, halászati árbevétellel rendelkezik, vagy aki a kérelem benyújtásának évében, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben kezdte meg halgazdálkodási tevékenységét.”

(2) Az R3. 5. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és augusztus 31. között lehet postai úton az MVH Központi Szervéhez benyújtani.
(5) Egy kérelmező egy támogatási időszakra csak egy kérelmet nyújthat be, azzal, hogy a kérelem több halastavat is tartalmazhat. Amennyiben egy halastó kapcsán már történt a kérelmező részéről HKP kötelezettségvállalás, akkor azon halastó vonatkozásában a továbbiakban támogatási kérelem nem nyújtható be.
(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a támogatással érintett halastó területét igazoló, legalább a támogatás első évének végéig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, amely az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait elkülönítetten tartalmazza;
b) a kérelmezőnek a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításról szóló szándéknyilatkozatát, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a támogatási időszak teljes időszakára;
c) halastavanként a külön részletezett nettó területadatokat, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait tartalmazó kimutatást cégszerű aláírással ellátva, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza elkülönítetten az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait;
d) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkező ügyfélnek az arra az évre vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;
e) 30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolatát, a halastavakhoz kapcsolódó valamennyi helyrajzi szám vonatkozásában;
f) a kérelmezett tenyészetekre vonatkozó Tenyészeti Információ Rendszer Tenyészet Igazoló Lap (1350) másolatát;
g) a haltenyésztési technológiának a lecsapolásra, feltöltésre és szárazon tartásra vonatkozó leírását;
h) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolatát;
i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó nádaratási tervet, vagy amennyiben a területen nem történik nádaratás a 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”

12. § (1) Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A programban résztvevő halastó területet legalább háromévente a halgazdálkodási technológia kívánalma szerint le kell csapolni, illetve fel kell tölteni, amely tevékenységeket postai úton, telefaxon vagy elektronikus levél formájában a vonatkozó MVH közleményben megadott e-mailcímre legalább 10 nappal az elvégzésüket megelőzően az MVH Központjába be kell jelenteni, kivéve a támogatás első évében. Az üzemszerű technológiából következő tavaszi, illetve őszi vízmozgatások esetében csak azok kezdetét, illetve két hétnél hosszabb szüneteltetés esetén azok ismételt kezdetét kell bejelenteni 10 nappal a megkezdésük előtt, az MVH Központjába, az előzőekben leírt módon. A már feltöltött tavakon, rendkívüli helyzetekből adódó vízmozgatásokat azok megkezdésekor kell jelenteni.”

(2) Az R3. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti nádgazdálkodás célprogram (a továbbiakban: célprogram) keretében támogatásban nem részesülő nád aratása kizárólag december 1. és február 28. között engedélyezett, a nád rizómájának megsértése nélkül. Amennyiben az érintett terület nemzeti park területén fekszik, a nádas 10%-át – a működési területtel érintett nemzeti park igazgatóság kijelölése alapján – forgó rendszerben minden évben lábon kell hagyni. Amennyiben a célprogramon kívül nádgazdálkodás nem folyik, vagy nádgazdálkodás egyáltalán nem folyik a támogatott területen, erről a megfelelő adatlapon a jelölő négyzet megjelölésével nyilatkozni kell a kérelem beadásakor.
(4) A programba bevont halastóba – az ivadéknevelő halastavak kivételével – évente átlagosan legalább 100 kg/támogatási egység halat kell telepíteni. Amennyiben az adott halastavat az adott évben csak részben, vagy egyáltalán nem halásszák le, úgy a következő évi telepítési kötelezettséget az előző évi halhozamból teljesítettnek kell tekinteni. A részbeni lehalászásról, vagy az adott tó adott évi le nem halászásáról a Tógazdálkodási Naplóban adatot kell szolgáltatni.”

13. § Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási határozat tartalmazza a HKP támogatás öt évre nyújtandó maximális összegét és a – vízjogi engedélyben, vagy a földhasználati lapon szereplő – támogatott területet. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben található terület és a földhasználati lapon található terület között eltérés van, akkor a kisebb terület kerül figyelembe vételre. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben a vizsgált halastó vonatkozásában több terület adat található, akkor a vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozásában a kisebb terület kerül figyelembe vételre.”

14. § (1) Az R3. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) az előző év adatait tartalmazó Tógazdálkodási Naplót;
b) a támogatással érintett halastó területét igazoló, legalább a támogatás első évének végéig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, amely az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait elkülönítetten tartalmazza;
c) a kérelmezőnek a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításról szóló szándéknyilatkozatát, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a támogatási időszak teljes időszakára;
d) halastavanként a külön részletezett nettó területadatokat, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait tartalmazó kimutatást cégszerű aláírással ellátva, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza elkülönítetten az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait;
e) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkező ügyfélnek az arra az évre vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;
f) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolatát;
g) az adott évre vonatkozó nádaratási tervet, vagy amennyiben a területen nem történik nádaratás a 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
h) a kötelezettségek vállalását igazoló nyilatkozatokat.”

15. § Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A HKP támogatás folyósítása két részletben történik. Egy részlet összege legfeljebb 26 000 Ft/támogatási egység. A kedvezményezett részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatban rögzített támogatási összeget.”

16. § Az R3. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egy évre számítandó támogatás megvonás alapja az összes tényleges támogatási összeg ötéves átlaga. Amennyiben a második támogatási részlet még nem került kifizetésre ez az alap az első évben kapott támogatás kétszeresének öt évre vetített átlaga.”

17. § (1) Az R3. 7. § (2) bekezdésében az „az adott gazdálkodási év” szövegrész helyébe az „az adott év”, az „az utolsó gazdálkodási évet” szövegrész helyébe az „az utolsó évet”, az „a gazdálkodási év végéig” szövegrész helyébe az „az adott év végéig” szöveg lép.

(2) Az R3. 14. § (3) bekezdésében a „több gazdálkodási évre” szövegrész helyébe a „több évre” szöveg lép.

(3) Az R3. 14. § (4) bekezdésében a „gazdálkodási évben” szövegrész helyébe az „adott évben” szöveg lép.

(4) Az R3. 14. § (5) bekezdésében az „adott gazdálkodási évre” szövegrészek helyébe az „adott évre” szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R3. 8. § (6) bekezdése, valamint a 14. § (2) bekezdés f) pontja.

19. § A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségeiről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján a hitelprogram keretében 2012. október 31-ig megkötött hitelszerződéséhez kapcsolódóan kamat- és költségtámogatás, valamint kedvezményes díjú kezességvállalás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki ezen tevékenysége vonatkozásában az ültetvényeiben szenvedett fagykárát az 5. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjaiban foglaltaknak megfelelő módon igazolja.”

20. § Az R4. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hitelkérelmeket a pénzügyi intézmény honlapján közzétett terméktájékoztatóban megjelölt időponttól 2012. augusztus 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézmény által megjelölt hitelintézethez.”

21. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: R5.) 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

35. § (1) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető támogatások együttes összege meghaladja az 5000 eurót, akkor az 5000 eurót meghaladó rész után számított, a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti 10%-os mértéknek megfelelő modulációs csökkentést – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott kiegészítő nemzeti támogatások terhére kell elszámolni az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.
(2) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető támogatások együttes összege meghaladja a 300 000 eurót, akkor a 300 000 eurót meghaladó rész után számított, a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti további 4%-os mértéknek megfelelő modulációs csökkentést – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott kiegészítő nemzeti támogatások terhére kell elszámolni az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.
(3) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető támogatások együttes összege meghaladja a 300 000 eurót, akkor a 300 000 eurót meghaladó rész után számított, a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti 4%-os mértéknek megfelelő modulációs csökkentést a 34. § (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott támogatások összegéből a kifizetés sorrendjében kell levonni az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés alapján számított modulációs csökkentést úgy kell végrehajtani, hogy az (1) és (2) bekezdése szerinti modulációs csökkentés összértékéből le kell vonni a (3) bekezdés szerinti modulációs csökkentésnek megfelelő összeget.
(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti modulációs csökkentést
a) a 34. § (1) bekezdés 11–13. pontjában meghatározott kiegészítő nemzeti támogatások összegén, majd annak kimerülése esetén,
b) a 34. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti kiegészítő nemzeti támogatások elvi fajlagos maximum értéke alapján számolt összege és a ténylegesen felhasználható fajlagos mértéke alapján számolt összege közötti különbség szerint számított összegén, annak kimerülése esetén,
c) a 34. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti kiegészítő nemzeti támogatások ténylegesen felhasználható fajlagos mértéke alapján számolt összegén kell elvégezni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti modulációs csökkentést a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott kiegészítő nemzeti támogatási jogcímek alábbi sorrendjében kell végrehajtani:
1. az (1) bekezdés 11. pontja szerinti támogatási jogcím,
2. az (1) bekezdés 12. pontja szerinti támogatási jogcím,
3. az (1) bekezdés 13. pontja szerinti támogatási jogcím,
4. a 8. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatási jogcím,
5. a 8. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatási jogcím,
6. a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatási jogcím,
7. a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím,
8. a 8. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatási jogcím,
9. a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogcím,
10. a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcím,
11. a 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcím.”

22. § Az R5. a következő 40. §-sal egészül ki:

40. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet] által módosított 33. § (3) bekezdését és 35. §-át az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

23. § Az R5. 33. § (3) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „július 31-éig” szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az R5. 37. §-a.

25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyház jogosult.”

26. § Az R6. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

Az R6. 1. melléklet 69. Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület Értékelési Táblázat II. Horizontális szempontok című táblázatának 31–35. sora helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 36–39. sorral egészül ki:

„31

8. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése

HVS alapján

Max 30 pont

32

= A HVS B. Célkitűzéséhez kötődő innovatív fejlesztést tervez

 

 

33

= A HVS B. Célkitűzéséhez kötődően már meglévő turisztikai szolgáltatását fejleszti, az mellé újat vezet be.

 

 

34

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján

 

 

35

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

 

30 pont

36

Amennyiben a támogatási kérelem legalább két szemponthoz illeszkedik:

 

15 pont

37

Amennyiben a támogatási kérelem legalább egy szemponthoz illeszkedik:

 

5 pont

38

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz.

 

0 pont

39

Összesen legfeljebb:

 

90 pont”

1

A rendelet a 27. § alapján hatályát vesztette 2012. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére