• Tartalom

6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról1

2012.12.30.

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4–6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)

a) 40. § (1) bekezdésében meghatározott terhességi-gyermekágyi segélyben, valamint

b) 42/A. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekgondozási díjban [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: pénzbeli ellátás]

részesülőkre terjed ki.

(2) Az e rendeletben meghatározott eljárásra az e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

2. § A 2011. december 31-én már és 2012. január 1-jén még az 1. § szerinti ugyanazon pénzbeli ellátásban részesülő személy (a továbbiakban: Igénylő) havonta a 3–5. §-ban foglalt feltételekkel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 1.1. pontja szerinti adómentes, nettó összegben megállapított jövedelempótlékra (a továbbiakban: jövedelempótlék) jogosult.

3. §2 Az 1. § szerinti pénzbeli ellátásokhoz járó jövedelempótlék az Igénylőt a pénzbeli ellátásra való jogosultság időtartama alatt a jövedelempótlékra való jogosultság kezdő napjától illeti meg. A jövedelempótlékra való jogosultság kezdő napja 2012. január 1-je. A jövedelempótlék kifizetésére a pénzbeli ellátások kifizetésével egyidejűleg kerül sor.

4. § A 2011. decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §-a és 29/B. §-a szerinti

a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti,

b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti,

c) családi kedvezményt két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti,

pénzbeli ellátás összegétől függő jövedelempótlékban részesül.

5. § A 2011. decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese, illetve az Ebtv. 42/D. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi felülvizsgálatot követően megállapított egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az a gyermekgondozási díjban részesülő, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §-a és 29/B. §-a szerinti

a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti,

b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti,

pénzbeli ellátás összegétől függő jövedelempótlékban részesül.

6. § Amennyiben a jövedelempótlékra való jogosultság a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint nem áll fenn a teljes naptári hónapban, akkor a jövedelempótlék összegét az 1. és 2. mellékletben meghatározott összegek 30-ad részének és a jogosultág naptári napjainak a szorzata alapján kell megállapítani.

7. § Az Igénylő nem jogosult jövedelempótlékra, ha

a)3 az Szja tv. 29/A. §-ában és 29/B. §-ában foglalt családi kedvezményre 206 250 forint vagy azt meghaladó összegben jogosult és a családi kedvezményt legalább egy kedvezményezett eltartott után érvényesíti, vagy

b) 2011. évre vonatkozóan adójóváírást nem vett igénybe.

8. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek a kifizetett jövedelempótlék összegét a kifizetőhelyi elszámolásban elkülönített soron számolják el, amelyet az egészségbiztosítási szervek az adott havi elszámolásban feltüntetett összeg utalásával egyidejűleg folyósítanak a kifizetőhelyek részére.

(2) A kifizetett jövedelempótlék összege után a kifizetőhelyet nem illeti meg a társadalombiztosítási feladatok elvégzéséért járó költségtérítés.

9. § (1)4 A központi költségvetés a rendelkezésre álló előirányzat terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei,

b) a társadalombiztosítási kifizetőhelyek

által folyósított pénzbeli ellátások tekintetében az e rendelet alapján járó jövedelempótlék kifizetéséhez.

(2)5 Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a jövedelempótlékra való jogosultak jövedelempótlékának kifizetésére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

10. § (1) Az Igénylő a 2012. évi jövedelempótlék megállapításához az alábbiakról nyilatkozik:

a) a 2011. évi adójóváírás igénybevételének tényéről,

b) arról, hogy a 2012. évben családi kedvezményt igénybe vesz-e,

c) arról, hogy a 2012. évben hány fő kedvezményezett eltartott után kíván családi kedvezményt érvényesíteni,

d) a 2012. évben a családi kedvezmény igénylése során figyelembe vehető eltartottak és kedvezményezett eltartottak számáról és

e) az adóazonosító jeléről.

(2) A nyilatkozat tartalmazza:

a) az Igénylő természetes személyazonosító adatait,

b) azt, hogy az Igénylő 2012-ben családi kedvezményt igénybe vesz-e és a családi kedvezmény érvényesítése során figyelembe vehető eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát,

c) a családi kedvezmény érvényesítése során figyelembe venni kívánt kedvezményezett eltartottak számát,

d) 2011. évre vonatkozóan az adójóváírás érvényesítését és

e) az Igénylő által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3) Az Igénylő a nyilatkozatot a pénzbeli ellátást folyósító szervnek két példányban nyújtja be. A pénzbeli ellátást folyósító szerv az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példány alapján intézkedik a jövedelempótlék megállapítása iránt.

(4) A pénzbeli ellátást folyósító szervhez 2012. május 31-éig benyújtott nyilatkozat, illetve az Ebtv. 61. § (2) bekezdése szerinti visszamenőleges igényérvényesítés során a 2012. július 31-éig benyújtott nyilatkozat esetén a jövedelempótlék az arra való jogosultság első napjától folyósítható. Ezen időpontokat követően benyújtott nyilatkozat esetén a jövedelempótlék legkorábban a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától folyósítható.

(5) Amennyiben a jövedelempótlék iránti kérelemben foglaltaknak a pénzbeli ellátást folyósító szerv helyt ad, a jövedelempótlék megállapításáról nem kell határozatot hozni.

(6) Amennyiben az Igénylő olyan változást jelent be, amely alapján jogosultsága megszűnik vagy változik a jövedelempótlék összege, a változás napjával szűnik meg a jövedelempótlékra vonatkozó jogosultsága vagy módosul annak összege.

(7) Az Igénylő 8 napon belül köteles minden olyan változást bejelenteni a pénzbeli ellátást folyósító szervnek, amely a jövedelempótlékra való jogosultságot, illetve annak összegét érinti.

(8) Amennyiben az Igénylőt a felvett jövedelempótlék nem illette meg, úgy köteles azt a visszafizetésre kötelező határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül egy összegben visszafizetni. A tartozás összegét elengedni, mérsékelni nem lehet.

(9) Amennyiben az Igénylő a jövedelempótlék megállapításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatot közölt, a jövedelempótlék folyósítása megszüntetésre kerül, az addig teljesített jövedelempótlék összegét az Igénylő a jövedelempótlékot folyósító szerv határozatában foglaltak szerint köteles visszafizetni.

(10) Az Igénylő által benyújtandó kérelem mintáját és kitöltési útmutatóját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapján közzéteszi.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2012. év január hónapra járó pénzbeli ellátás számfejtésekor kell alkalmazni.

12–14. §6

1. melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez

A terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők jövedelempótlékának összege

A

B

C

A családi kedvezményt nem az Igénylő veszi igénybe

A családi kedvezményt az Igénylő egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylő két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás összege
(Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén

2011. évi kompenzálandó havi pénzbeli ellátás összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft) terhességi-gyermekágyi segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft) terhességi-
gyermekágyi segély
esetén

1–20300

3 200

1–62800

0

1–125300

0

20301–20900

3 300

62801–63400

100

125301–125900

100

20901–21500

3 400

63401–64000

200

125901–126500

200

21501–22100

3 500

64001–64600

300

126501–127100

300

22101–22800

3 600

64601–65300

400

127101–127800

400

22801–23400

3 700

65301–65900

500

127801–128400

500

23401–24000

3 800

65901–66500

600

128401–129000

600

24001–24600

3 900

66501–67100

700

129001–129600

700

24601–25300

4 000

67101–67800

800

129601–130300

800

25301–25900

4 100

67801–68400

900

130301–130900

900

25901–26500

4 200

68401–69000

1 000

130901–131500

1 000

26501–27100

4 300

69001–69600

1 100

131501–132100

1 100

27101–27800

4 400

69601–70300

1 200

132101–132800

1 200

27801–28400

4 500

70301–70900

1 300

132801–133400

1 300

28401–29000

4 600

70901–71500

1 400

133401–134000

1 400

29001–29600

4 700

71501–72100

1 500

134001–134600

1 500

29601–30300

4 800

72101–72800

1 600

134601–135300

1 600

30301–30900

4 900

72801–73400

1 700

135301–135900

1 700

30901–31500

5 000

73401–74000

1 800

135901–136500

1 800

31501–32100

5 100

74001–74600

1 900

136501–137100

1 900

32101–32800

5 200

74601–75300

2 000

137101–137800

2 000

32801–33400

5 300

75301–75900

2 100

137801–138400

2 100

33401–34000

5 400

75901–76500

2 200

138401–139000

2 200

34001–34600

5 500

76501–77100

2 300

139001–139600

2 300

34601–35300

5 600

77101–77800

2 400

139601–140300

2 400

35301–35900

5 700

77801–78400

2 500

140301–140900

2 500

35901–36500

5 800

78401–79000

2 600

140901–141500

2 600

36501–37100

5 900

79001–79600

2 700

141501–142100

2 700

37101–37800

6 000

79601–80300

2 800

142101–142800

2 800

37801–38400

6 100

80301–80900

2 900

142801–143400

2 900

38401–39000

6 200

80901–81500

3 000

143401–144000

3 000

39001–39600

6 300

81501–82100

3 100

144001–144600

3 100

39601–40300

6 400

82101–82800

3 200

144601–145300

3 200

40301–40900

6 500

82801–83400

3 300

145301–145900

3 300

40901–41500

6 600

83401–84000

3 400

145901–146500

3 400

41501–42100

6 700

84001–84600

3 500

146501–147100

3 500

42101–42800

6 800

84601–85300

3 600

147101–147800

3 600

42801–43400

6 900

85301–85900

3 700

147801–148400

3 700

43401–44000

7 000

85901–86500

3 800

148401–149000

3 800

44001–44600

7 100

86501–87100

3 900

149001–149600

3 900

44601–45300

7 200

87101–87800

4 000

149601–150300

4 000

45301–45900

7 300

87801–88400

4 100

150301–150900

4 100

45901–46500

7 400

88401–89000

4 200

150901–151500

4 200

46501–47100

7 500

89001–89600

4 300

151501–152100

4 300

47101–47800

7 600

89601–90300

4 400

152101–152800

4 400

47801–48400

7 700

90301–90900

4 500

152801–153400

4 500

48401–49000

7 800

90901–91500

4 600

153401–154000

4 600

49001–49600

7 900

91501–92100

4 700

154001–154600

4 700

49601–50300

8 000

92101–92800

4 800

154601–155300

4 800

50301–50900

8 100

92801–93400

4 900

155301–155900

4 900

50901–51500

8 200

93401–94000

5 000

155901–156500

5 000

51501–52100

8 300

94001–94600

5 100

156501–157100

5 100

52101–52800

8 400

94601–95300

5 200

157101–157800

5 200

52801–53400

8 500

95301–95900

5 300

157801–158500

5 300

53401–54000

8 600

95901–96500

5 400

158501–160800

5 200

54001–54600

8 700

96501–97100

5 500

160801–163100

5 100

54601–55300

8 800

97101–97800

5 600

163101–165500

5 000

55301–55900

8 900

97801–98400

5 700

165501–167800

4 900

55901–56500

9 000

98401–99000

5 800

167801–170100

4 800

56501–57100

9 100

99001–99600

5 900

170101–172400

4 700

57101–57800

9 200

99601–100300

6 000

172401–174700

4 600

57801–58400

9 300

100301–100900

6 100

174701–177000

4 500

58401–59000

9 400

100901–101500

6 200

177001–179300

4 400

59001–61300

9 500

101501–102100

6 300

179301–180700

4 300

61301–63600

9 400

102101–102800

6 400

180701–181200

4 200

63601–65900

9 300

102801–103400

6 500

181201–181700

4 100

65901–68200

9 200

103401–104000

6 600

181701–182200

4 000

68201–70600

9 100

104001–104600

6 700

182201–182700

3 900

70601–72900

9 000

104601–105300

6 800

182701–183200

3 800

72901–75200

8 900

105301–105900

6 900

183201–183700

3 700

75201–77500

8 800

105901–106500

7 000

183701–184300

3 600

77501–79800

8 700

106501–107100

7 100

184301–184800

3 500

79801–82100

8 600

107101–107800

7 200

184801–185300

3 400

82101–84400

8 500

107801–108400

7 300

185301–185800

3 300

84401–86800

8 400

108401–109900

7 400

185801–186300

3 200

86801–89100

8 300

109901–112200

7 300

186301–186800

3 100

89101–91400

8 200

112201–114500

7 200

186801–187300

3 000

91401–93700

8 100

114501–116800

7 100

187301–187800

2 900

93701–96000

8 000

116801–119200

7 000

187801–188300

2 800

96001–98300

7 900

119201–121500

6 900

188301–188900

2 700

98301–100600

7 800

121501–123800

6 800

188901–189400

2 600

100601–103000

7 700

123801–126100

6 700

189401–189900

2 500

103001–105300

7 600

126101–128400

6 600

189901–190400

2 400

105301–107600

7 500

128401–130700

6 500

190401–190900

2 300

107601–109900

7 400

130701–133100

6 400

190901–191400

2 200

109901–112200

7 300

133101–135400

6 300

191401–191900

2 100

112201–114500

7 200

135401–137700

6 200

191901–192400

2 000

114501–116800

7 100

137701–140000

6 100

192401–192900

1 900

116801–119200

7 000

140001–142300

6 000

192901–193500

1 800

119201–121500

6 900

142301–144600

5 900

193501–194000

1 700

121501–123800

6 800

144601–146900

5 800

194001–194500

1 600

123801–126100

6 700

146901–149300

5 700

194501–195000

1 500

126101–128400

6 600

149301–151600

5 600

195001–195500

1 400

128401–130700

6 500

151601–153900

5 500

195501–196000

1 300

130701–133100

6 400

153901–156200

5 400

196001–196500

1 200

133101–135400

6 300

156201–158500

5 300

196501–197000

1 100

135401–137700

6 200

158501–160800

5 200

197001–197500

1 000

137701–140000

6 100

160801–163100

5 100

197501–198100

900

140001–142300

6 000

163101–165500

5 000

198101–198600

800

142301–144600

5 900

165501–167800

4 900

198601–199100

700

144601–146900

5 800

167801–170100

4 800

199101–199600

600

146901–149300

5 700

170101–172400

4 700

199601–200100

500

149301–151600

5 600

172401–174700

4 600

200101–200600

400

151601–153900

5 500

174701–177000

4 500

200601–201100

300

153901–156200

5 400

177001–179300

4 400

201101–201600

200

156201–158500

5 300

179301–180700

4 300

201601–202200

100

158501–160800

5 200

180701–181200

4 200

 

 

160801–163100

5 100

181201–181700

4 100

 

 

163101–165500

5 000

181701–182200

4 000

 

 

165501–167800

4 900

182201–182700

3 900

 

 

167801–170100

4 800

182701–183200

3 800

 

 

170101–172400

4 700

183201–183700

3 700

 

 

172401–174700

4 600

183701–184300

3 600

 

 

174701–177000

4 500

184301–184800

3 500

 

 

177001–179300

4 400

184801–185300

3 400

 

 

179301–180700

4 300

185301–185800

3 300

 

 

180701–181200

4 200

185801–186300

3 200

 

 

181201–181700

4 100

186301–186800

3 100

 

 

181701–182200

4 000

186801–187300

3 000

 

 

182201–182700

3 900

187301–187800

2 900

 

 

182701–183200

3 800

187801–188300

2 800

 

 

183201–183700

3 700

188301–188900

2 700

 

 

183701–184300

3 600

188901–189400

2 600

 

 

184301–184800

3 500

189401–189900

2 500

 

 

184801–185300

3 400

189901–190400

2 400

 

 

185301–185800

3 300

190401–190900

2 300

 

 

185801–186300

3 200

190901–191400

2 200

 

 

186301–186800

3 100

191401–191900

2 100

 

 

186801–187300

3 000

191901–192400

2 000

 

 

187301–187800

2 900

192401–192900

1 900

 

 

187801–188300

2 800

192901–193500

1 800

 

 

188301–188900

2 700

193501–194000

1 700

 

 

188901–189400

2 600

194001–194500

1 600

 

 

189401–189900

2 500

194501–195000

1 500

 

 

189901–190400

2 400

195001–195500

1 400

 

 

190401–190900

2 300

195501–196000

1 300

 

 

190901–191400

2 200

196001–196500

1 200

 

 

191401–191900

2 100

196501–197000

1 100

 

 

191901–192400

2 000

197001–197500

1 000

 

 

192401–192900

1 900

197501–198100

900

 

 

192901–193500

1 800

198101–198600

800

 

 

193501–194000

1 700

198601–199100

700

 

 

194001–194500

1 600

199101–199600

600

 

 

194501–195000

1 500

199601–200100

500

 

 

195001–195500

1 400

200101–200600

400

 

 

195501–196000

1 300

200601–201100

300

 

 

196001–196500

1 200

201101–201600

200

 

 

196501–197000

1 100

201601–202200

100

 

 

197001–197500

1 000

 

 

 

 

197501–198100

900

 

 

 

 

198101–198600

800

 

 

 

 

198601–199100

700

 

 

 

 

199101–199600

600

 

 

 

 

199601–200100

500

 

 

 

 

200101–200600

400

 

 

 

 

200601–201100

300

 

 

 

 

201101–201600

200

 

 

 

 

201601–202200

100

 

 

 

 

2. melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez

A gyermekgondozási díjban részesülők jövedelempótlékának összege

A

B

A családi kedvezményt nem az Igénylő veszi igénybe

A családi kedvezményt az Igénylő egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft) gyermekgondozási díj esetén

1–20300

3 200

1–62800

0

20301–20900

3 300

62801–63400

100

20901–21500

3 400

63401–64000

200

21501–22100

3 500

64001–64600

300

22101–22800

3 600

64601–65300

400

22801–23400

3 700

65301–65900

500

23401–24000

3 800

65901–66500

600

24001–24600

3 900

66501–67100

700

24601–25300

4 000

67101–67800

800

25301–25900

4 100

67801–68400

900

25901–26500

4 200

68401–69000

1 000

26501–27100

4 300

69001–69600

1 100

27101–27800

4 400

69601–70300

1 200

27801–28400

4 500

70301–70900

1 300

28401–29000

4 600

70901–71500

1 400

29001–29600

4 700

71501–72100

1 500

29601–30300

4 800

72101–72800

1 600

30301–30900

4 900

72801–73400

1 700

30901–31500

5 000

73401–74000

1 800

31501–32100

5 100

74001–74600

1 900

32101–32800

5 200

74601–75300

2 000

32801–33400

5 300

75301–75900

2 100

33401–34000

5 400

75901–76500

2 200

34001–34600

5 500

76501–77100

2 300

34601–35300

5 600

77101–77800

2 400

35301–35900

5 700

77801–78400

2 500

35901–36500

5 800

78401–79000

2 600

36501–37100

5 900

79001–79600

2 700

37101–37800

6 000

79601–80300

2 800

37801–38400

6 100

80301–80900

2 900

38401–39000

6 200

80901–81500

3 000

39001–39600

6 300

81501–82100

3 100

39601–40300

6 400

82101–82800

3 200

40301–40900

6 500

82801–83400

3 300

40901–41500

6 600

83401–84000

3 400

41501–42100

6 700

84001–84600

3 500

42101–42800

6 800

84601–85300

3 600

42801–43400

6 900

85301–85900

3 700

43401–44000

7 000

85901–86500

3 800

44001–44600

7 100

86501–87100

3 900

44601–45300

7 200

87101–87800

4 000

45301–45900

7 300

87801–88400

4 100

45901–46500

7 400

88401–89000

4 200

46501–47100

7 500

89001–89600

4 300

47101–47800

7 600

89601–90300

4 400

47801–48400

7 700

90301–90900

4 500

48401–49000

7 800

90901–91500

4 600

49001–49600

7 900

91501–92100

4 700

49601–50300

8 000

92101–92800

4 800

50301–50900

8 100

92801–93400

4 900

50901–51500

8 200

93401–94000

5 000

51501–52100

8 300

94001–94600

5 100

52101–52800

8 400

94601–95300

5 200

52801–53400

8 500

95301–95900

5 300

53401–54000

8 600

95901–96500

5 400

54001–54600

8 700

96501–97100

5 500

54601–55300

8 800

97101–97800

5 600

55301–55900

8 900

97801–98400

5 700

55901–56500

9 000

98401–99000

5 800

56501–57100

9 100

99001–99600

5 900

57101–57800

9 200

99601–100300

6 000

57801–58400

9 300

100301–100900

6 100

58401–59000

9 400

100901–101500

6 200

59001–61300

9 500

101501–102100

6 300

61301–63600

9 400

102101–102800

6 400

63601–65900

9 300

102801–103400

6 500

65901–68200

9 200

103401–104000

6 600

68201–70600

9 100

104001–104600

6 700

70601–72900

9 000

104601–105300

6 800

72901–75200

8 900

105301–105900

6 900

75201–77500

8 800

105901–106500

7 000

77501–79800

8 700

106501–107100

7 100

79801–82100

8 600

107101–107800

7 200

82101–84400

8 500

107801–108400

7 300

84401–86800

8 400

108401–109200

7 400

86801–89100

8 300

109201–109300

7 300

89101–91400

8 200

109301–109500

7 200

91401–93700

8 100

109501–109600

7 100

93701–96000

8 000

109601–109700

7 000

96001–98300

7 900

109701–109900

6 900

98301–100600

7 800

109901–110000

6 800

100601–103000

7 700

110001–110100

6 700

103001–105300

7 600

110101–110300

6 600

105301–107600

7 500

110301–110400

6 500

107601–109200

7 400

110401–110500

6 400

109201–109300

7 300

110501–110700

6 300

109301–109500

7 200

110701–110800

6 200

109501–109600

7 100

110801–111000

6 100

109601–109700

7 000

111001–111100

6 000

109701–109900

6 900

111101–111200

5 900

109901–110000

6 800

111201–111400

5 800

110001–110100

6 700

111401–111500

5 700

110101–110300

6 600

111501–111600

5 600

110301–110400

6 500

111601–111800

5 500

110401–110500

6 400

111801–111900

5 400

110501–110700

6 300

111901–112000

5 300

110701–110800

6 200

112001–112200

5 200

110801–111000

6 100

112201–112300

5 100

111001–111100

6 000

112301–112400

5 000

111101–111200

5 900

112401–112600

4 900

111201–111400

5 800

112601–112700

4 800

111401–111500

5 700

112701–112800

4 700

111501–111600

5 600

112801–113000

4 600

111601–111800

5 500

113001–113100

4 500

111801–111900

5 400

113101–113200

4 400

111901–112000

5 300

113201–113400

4 300

112001–112200

5 200

113401–113500

4 200

112201–112300

5 100

113501–113700

4 100

112301–112400

5 000

113701–113800

4 000

112401–112600

4 900

113801–113900

3 900

112601–112700

4 800

113901–114100

3 800

112701–112800

4 700

114101–114200

3 700

112801–113000

4 600

114201–114300

3 600

113001–113100

4 500

114301–114500

3 500

113101–113200

4 400

114501–114600

3 400

113201–113400

4 300

114601–114700

3 300

113401–113500

4 200

114701–114900

3 200

113501–113700

4 100

114901–115000

3 100

113701–113800

4 000

115001–115100

3 000

113801–113900

3 900

115101–115300

2 900

113901–114100

3 800

115301–115400

2 800

114101–114200

3 700

115401–115500

2 700

114201–114300

3 600

115501–115700

2 600

114301–114500

3 500

115701–115800

2 500

114501–114600

3 400

115801–116000

2 400

114601–114700

3 300

116001–116100

2 300

114701–114900

3 200

116101–116200

2 200

114901–115000

3 100

116201–116400

2 100

115001–115100

3 000

116401–116500

2 000

115101–115300

2 900

116501–116600

1 900

115301–115400

2 800

116601–116800

1 800

115401–115500

2 700

116801–116900

1 700

115501–115700

2 600

116901–117000

1 600

115701–115800

2 500

117001–117200

1 500

115801–116000

2 400

117201–117300

1 400

116001–116100

2 300

117301–117400

1 300

116101–116200

2 200

117401–117600

1 200

116201–116400

2 100

117601–117700

1 100

116401–116500

2 000

117701–117800

1 000

116501–116600

1 900

117801–118000

900

116601–116800

1 800

118001–118100

800

116801–116900

1 700

118101–118200

700

116901–117000

1 600

118201–118400

600

117001–117200

1 500

118401–118500

500

117201–117300

1 400

118501–118700

400

117301–117400

1 300

118701–118800

300

117401–117600

1 200

118801–118900

200

117601–117700

1 100

118901–119100

100

117701–117800

1 000

 

 

117801–118000

900

 

 

118001–118100

800

 

 

118101–118200

700

 

 

118201–118400

600

 

 

118401–118500

500

 

 

118501–118700

400

 

 

118701–118800

300

 

 

118801–118900

200

 

 

118901–119100

100

 

 

1

A rendeletet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 190. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

3

A 7. § a) pontja a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (2) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére