• Tartalom

73/2012. (VII. 24.) VM rendelet

73/2012. (VII. 24.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosításáról1

2012.07.25.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívást a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) hirdeti meg a kormányzati honlapokon, legkésőbb a pályázat beérkezési határidejét megelőző 80 nappal.”

2. § Az R. 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beérkezett pályázatokat a Pályázatértékelő Bizottság (a továbbiakban: PÉB) vizsgálja meg. A PÉB tagjait a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
(2) A beérkezett pályázatokat a PÉB formai és tartalmi szempontból megvizsgálja és értékeli. Amennyiben a pályázat a vonatkozó uniós, nemzeti jogszabályoknak, a tájékoztatási és promóciós üzenettel célba vett harmadik ország hatályos jogi szabályozásának, a pályázati felhívásban, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek nem felel meg, elutasításra kerül.
(3) A PÉB – a (2) bekezdés alapján lefolytatott értékelést követően – az uniós jogszabályokban meghatározott határidőt megelőzően legalább 15 nappal javaslatot tesz a miniszternek a pályázatok Európai Bizottság felé történő továbbítására, valamint azok nemzeti költségvetési forrásból történő támogatására és annak mértékére.”

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Bizottságnak a pályázat elfogadásáról és uniós forrásból történő támogatásáról szóló döntéséről a Minisztérium értesíti a pályázót. A pályázat elfogadása esetén a program végrehajtásáról és annak finanszírozására vonatkozóan az MVH szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt a pályázóval. A pályázó a szerződéskötést megelőzően a szerződésszerű teljesítés biztosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az MVH javára szóló biztosítékot köteles nyújtani.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A program végrehajtása során a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatósági feladatokat az MVH látja el.”

4. § (1) Az R. 1. § (3) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

(2) Az R. 2. § (4) bekezdésében a „2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi CVIII. törvény” szöveg lép.

(3) Az R. 3. § (3) és (4) bekezdésében, 4/A. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Minisztériumhoz” szöveg lép.

(4) Az R. 4. § (4) bekezdésében, a 4/A. § (2) bekezdésében, a 4/A. § (3) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „PÉB” szöveg lép.

(5) Az R. 4. § (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Minisztérium” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2012. július 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére