• Tartalom

75/2012. (VII. 25.) VM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról1

2012.07.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25. ) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Támogatott szolgáltatás igénybevételére az az állattartó (a továbbiakban: kedvezményezett) jogosult, aki (amely)]

c) kötelezettséget vállal arra, hogy
ca) a b) pontban meghatározott nyilatkozataiban közölt tényekben bekövetkező változást a szolgáltatónak, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelzi, valamint
cb) amennyiben megállapítást nyer, hogy támogatott szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a bruttó számlaértéket megfizeti az állati hulla elszállítását és megsemmisítését végző szolgáltató részére.”

2. § (1) Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be.
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a támogatott szolgáltatásról kiállított számla másolatát, vagy adathordozón a támogatott szolgáltatásról kiállított számlák adatait tartalmazó, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, 2. számú melléklet szerinti adattartalmú táblázatot,
b) szállítási szolgáltatás esetén a szállítólevél vagy a szállítói összesítő másolatát is, amelyet a kizárólag szállítást végző szolgáltató esetében az ártalmatlanító ellenjegyzett,
c) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor
ca) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,
cb) nincs lejárt köztartozása,
cc) rendelkezik az állat-egészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel, valamint
cd) a támogatási kérelemben szereplő kedvezményezettek – az általuk adott nyilatkozatok alapján – megfelelnek e rendelet 4. § (1) bekezdésében leírtaknak.”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állattartó telephez tartozó saját ártalmatlanító üzem esetén a támogatási kérelemhez csatolni kell az 5. § (2) bekezdése szerinti belső elszámolási bizonylat másolatát.”

(3) Az R. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Kizárólag a támogatott szolgáltatásról kiállított számlák adatait tartalmazó összesítő táblázat benyújtása esetén az MVH a táblázat adattartalma valódiságának ellenőrzésére a számlák egy részének, vagy egészének benyújtására kötelezheti a kérelmezőt.”

3. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2012. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 2384,2 millió Ft, amelynek terhére a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2011. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

(2) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A benyújtott támogatási kérelem teljességének ellenőrzését követően az MVH a támogatásról beérkezési sorrend alapján – az agrárpolitikáért felelős miniszter által meghatározott éves támogatási keret erejéig – a szolgáltató részére kedvezményezettenkénti részletezésben döntést hoz.”

4. § Az R. a következő 10/B. §-sal egészül ki:

10/B. § E rendeletnek az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról szóló 75/2012. (VII. 25.) VM rendelettel [a továbbiakban: 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 6. § (5) bekezdése és 7. § (3) bekezdése.

1. melléklet a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelethez

Számla összesítő
1. A kérelmező (szolgáltató) azonosító adatai
2. A számla adatai:
2.2. Kedvezményezett azonosító adatai
2.3. Számlaszám
2.4. Az állati hulla osztályba sorolása (I. vagy II.)
2.5. Gyűjtő átrakó helyről származó állati hulla (Igen/ Nem)
2.6. Az elszámolási időszak (választható)
2.7. Ártalmatlanításra vonatkozó adatok:
2.7.1. Ártalmatlanított mennyiség (kg)
2.7.2. Ártalmatlanítás bruttó értéke (Ft)
2.7.3. Ártalmatlanításra vonatkozó támogatástartalom (Ft)
2.8. Elszállításra vonatkozó adatok:
2.8.1. Szállítási távolság (km)
2.8.2. Szállítás bruttó értéke (Ft)
2.8.3. Szállításra vonatkozó támogatástartalom (Ft)”
1

A rendelet a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére