• Tartalom

77/2012. (VII. 27.) VM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról1

2012.07.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatban foglaltak szerinti és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegségekkel kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez,
a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végre kell hajtani,
b) amelyek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § d) pontja, a 34. § (3) bekezdése, valamint a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülnek elrendelésre, vagy
c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek.
A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az R. 6. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napján kiállított számlák másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett, legalább a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.
(1a) Sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. A nem sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet IV. Szakasz X. Fejezet A. pontja szerinti állategészségügyi bizonyítvány keltének hónapja.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Azok az engedélyesek, akiknek a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmét az MVH kizárólag a nem tárgyhavi számlakiállításra való hivatkozással jogerősen – részben vagy teljes egészében – elutasította, 2012. augusztus 20. napjáig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokról szóló, elutasított számlák másolatát ismételten csatolva az (1) bekezdés szerinti, új támogatási kérelmet nyújthatnak be. Ez a támogatási kérelem kizárólag a fentiek miatt elutasított számlá(ka)t tartalmazhat. Az ismételten benyújtott támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell benyújtani.”

(3) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén – a sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével – csatolnia kell az állategészségügyi bizonyítvány másolatát is. Az exportált, külföldön levágott állatok esetében a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486 EGK határozat módosításáról szóló 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított „Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez” nyomtatvány másolatának csatolása elegendő, amennyiben a nyomtatvány 1.13. Rendeltetési hely pontjában „Létesítmény”, az 1.25. az állatok/termékek felhasználási célja pontjában „Vágás” megjelölés szerepel. Mindkét nyomtatványon fel kell tüntetni a vágásra szállított állatfajt, egyedszámot és a származási helyet. Szarvasmarha állatfaj esetében a nyomtatványokon vagy külön az engedélyes és a kedvezményezett által együttesen aláírt nyilatkozaton az állatok életkorát is fel kell tüntetni.”

3. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A 2012. évben rendelkezésre álló keret összege 6500 millió forint, amelyből 1230 millió forint a baromfi ágazatban, 5270 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2011. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert és a NÉBIH elnökét is tájékoztatni. A kihasználtságról a miniszter közleményt ad ki. Az MVH ezen közlemény megjelenését követően a forrás minden további 10%-os mértékű felhasználásáról tájékoztatja a minisztert és a NÉBIH elnökét. A miniszter a kihasználtság további alakulásáról is közleményt ad ki.”

5. § Az R. 5. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg, a 6. § (13) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg lép.

6. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § E rendeletnek az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 77/2012. (VII. 27.) VM rendelettel (a továbbiakban: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet) megállapított 6. § (1) és (1a) bekezdését a 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 77/2012 . (VII. 27.) VM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások
és elismerhető maximális költségeik

 

A

B

C

D

1.

Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése)

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá
a mintaküldés költségeit

2.

A001

Szarvasmarha-tuberkulózis

szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék

Allergiás bőrpróba: Gazdaságonkénti első egyed:
1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft

3.

A002

Szarvasmarha-brucellózis

szarvasmarha, bivaly

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

4.

A003

Enzootiás szarvasmarha-
leukózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 600 Ft

5.

B002

IBR/IPV

szarvasmarha

Immunizálás:
700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 800 Ft

6.

A004

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella melitensis)

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

7.

A005

Aujeszky-féle betegség

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

8.

B003

Salmonella pullorum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

9.

B004

Salmonella gallinarum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

10.

A006

Klasszikus sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1100 Ft

11.

B005

Afrikai sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

12.

B006

Sertések hólyagos betegsége

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

13.

A007

Madárinfluenza

valamennyi madárfaj

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: HAG próba: 600 Ft RT PCR: 8900 Ft

14.

B007

Kéknyelv betegség

szarvasmarha, juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikái vizsgálat: 900 Ft

15.

B008

Paratuberkulózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

16.

A008

Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy egyéb lassan kifejlődő betegségek

valamennyi emlős állatfaj

Mintavétel: 2500 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 4000 Ft

17.

B009

Campylobacteriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5000 Ft

18.

B010

Listeriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 8000 Ft

19.

A009

Szalmonellózis

valamennyi gazdasági haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom Gyógykezelés: 5 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében) Mintavétel: 5000 Ft/légtér/
alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum 15 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 4500 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása: 5500 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 2500 Ft/db
H antigén meghatározása: 3500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 2500 Ft/db

20.

A010

Sertés brucellózis

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

21.

A011

PRRS

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1300 Ft

22.

C001

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás

baromfi és szarvasmarha
sertés (tenyészkoca)

Szolgáltatási díj és anyagköltség:
legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)** Legalább egyszer fialt koca után havonta 1500 Ft,/egyed

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 4500 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=4500Ft).
** Állategység:
–    A baromfi kivételével az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.
–    A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE
–    A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint.

2. melléklet a 77/2012. (VII. 27.) VM rendelethez

 

 

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban lévő tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma

 

 

 

1.

 

A kedvezményezett azonosító adatai

1.1.

 

Az ügyfél-nyilvántartási száma

1.2.

 

A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyási határozatának száma, keltezése

2.

 

Az engedélyes azonosító adatai

2.1.

 

Az ügyfél-nyilvántartási száma

2.2.

 

A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyének száma, keltezése

3.

 

Tárgyidőszak

4.

 

Az állatállomány adatai

4.1.

 

Tenyészetkód

4.2.

 

A legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján

4.3.

 

A tenyészkanok száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján

5.

 

Nyilatkozat

5.1.

 

arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

5.2.

 

arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévő tenyészállatok száma megegyezik a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik

6.

 

Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes (cégszerű) aláírása

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2012. július 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére