• Tartalom

2012. évi LXXIX. törvény

2012. évi LXXIX. törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról1

2013.01.02.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

1–23. §2

24. §3

25–30. §4

31. § (1)–(5)5

(6)6

(7)7

32. § Az Eütv.

a)8

b)9

c)–d)10

e)11

lép.

33. §12

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

34. §13

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

35. §14

36. § (1)15

(2)16

37–44. §17

45. § (1)–(3)18

(4)19

46–48. §20

49. § (1)21

(2)22

50. §23

51. § Hatályát veszti az Eütev.

a)24

b)25

c)26

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

52. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. §-a a következő 38–41. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„38. hatóanyag: gyógyszer gyártására szánt bármely anyag vagy azok keveréke, amely a gyártás során azon készítmény aktív összetevőjévé válik, amelyet farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatás kiváltására szánnak valamely élettani funkció fenntartása, helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve orvosi diagnózis felállítása érdekében;
39. segédanyag: a gyógyszernek a hatóanyagtól és a csomagolóanyagtól eltérő bármely összetevője;
40. gyógyszerközvetítés: a gyógyszer-nagykereskedelem kivételével a gyógyszerek értékesítésével vagy beszerzésével kapcsolatos bármely tevékenység, amely nem jár a gyógyszer fizikai kezelésével, és amely valamely másik jogi vagy természetes személy nevében folytatott és független tárgyalás formájában valósul meg;
41. gyógyszerközvetítő: gyógyszerközvetítéssel foglalkozó természetes vagy jogi személy.”

53. §27

54. §28

55. §29

56. §30

57. §31

58. §32

59–60. §33

61. §34

62–63. §35

64. § A Gytv. 33. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a törvény végrehajtására a 32. § (5) bekezdésében adott felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendeletekkel együtt a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

i) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról.

65. § A Gytv.

a)36

b)–c)37

lép.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

66–72. §38

73. §39

74–83. §40

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

84–85. §41

86–88. §42

89. §43

90. § (1)44

(2)45

(3)46

91. §47

92. § (1)48

(2) Az Eftv.

a)–h)49

i)50

j)–k)51

lép.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

93–94. §52

Egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása

95–99. §53

100. §54

101–102. §55

Záró rendelkezések

103. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 24. §, a 31. § (6) bekezdése, az 54. §, az 56. § és az 58. § 2012. július 21-én lép hatályba.

(4) A 32. § b) pontja, az 57. §, a 65. § b)–c) pontja 2012. július 22-én lép hatályba.

(5) A 73. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 84. §, a 85. §, a 89. §, a 92. § (2) bekezdés i) pontja 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7)56 A 36. § (2) bekezdése, a 45. § (4) bekezdése, az 51. § a) pontja és az 5. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(8) Az 52. §, a 61. § és a 64. § 2013. január 2-án lép hatályba.

(9) Ez a törvény 2013. január 3-án hatályát veszti.

104. § Ez a törvény a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2010/84/EU irányelve (2010. december 15.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról.

1–4. melléklet a 2012. évi LXXIX. törvényhez57

5. melléklet a 2012. évi LXXIX. törvényhez58

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. június 27. A törvény a 103. § (9) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 3. napjával.

2

Az 1–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 25–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 31. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 31. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 31. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 32. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 32. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 32. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 32. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 45. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 45. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 49. § (2) bekezdése a 2012: CCXII. törvény 128. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

23

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 51. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 51. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 51. § c) pontja a 2012: CCXII. törvény 128. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

27

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 59–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 61. § a 2012: CCXII. törvény 128. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

35

A 62–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 65. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 65. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 66–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 74–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 84–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 86–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 90. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 90. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 90. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 92. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 92. § (2) bekezdés a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 92. § (2) bekezdés i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 92. § (2) bekezdés j)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 95–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 101–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 103. § (7) bekezdése a 2012: CCXII. törvény 127. §-a szerint módosított szöveg.

57

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére