• Tartalom

8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet

a várólistával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról és a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2012.07.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a várólistára és a betegfogadási listára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett valamely beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegek ellátásának késedelme.”

(2) Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az egészségügyi szolgáltató a beteg fekvőbeteg ellátásának megkezdését követő 24 órán belül – a kormányrendeletben foglaltak szerint – intézkedik az azonnali ellátás pontosan meghatározott időpontjának a várólistán történő rögzítéséről. Ezzel egyidejűleg – amennyiben a beteg adatai az ellátás igénybevételekor az országos várólista nyilvántartásban nem szerepelnek – gondoskodni kell a beteg törvényben meghatározott adatainak a várólistán – a kormányrendeletben foglaltak szerint – történő rögzítéséről azzal, hogy ez nem érinti a várólistán lévő betegek sorrendjét.”

(3) Az R1. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti esetben a járóbeteg-szakellátások tekintetében a kormányrendelet 13/A. § (6) bekezdését alkalmazni kell.”

2. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Abban az esetben, ha a beteg az Ebtv. 20. § (3a) bekezdése alapján a várólista vagy a betegfogadási lista sorrendtől eltérően veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell azokat az adatokat, amelyek alapján megállapításra került a sorrendtől való eltérés – 2. §-ban, illetve a várólista protokollban meghatározott – feltételeinek teljesülése.
(2) Amennyiben az országos várólista nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a sorrendtől való eltérés eseteinek száma valamelyik egészségügyi szolgáltatónál legalább 20 százalékkal meghaladja az országos átlagot, az országos várólista nyilvántartást vezető szerv jelzi ezt az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: OTH), és egyúttal továbbítja az OTH részére az érintett egészségügyi szolgáltató azonosító adatait (szolgáltató neve, székhelyének címe, azonosító száma) és az adott egészségügyi szolgáltatás tekintetében vezetett intézményi várólistára vonatkozó adatokat. Az OTH a rendelkezésére bocsátott adatok és az érintett esetekhez kapcsolódó egészségügyi dokumentációk alapján megvizsgálja, hogy a sorrendtől való eltérés – a 2. §-ban és a várólista protokollban meghatározott feltételek alapján – indokolt volt-e.
(3) Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon belül meg kell küldeni a külön jogszabály szerint illetékes Transzplantációs Bizottságnak.”

3. § Az R1.

lép.

4. § A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi várólistának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.”

5. § Hatályát veszti az R2.

b) 1. § (5) bekezdésében az „– a mellékletben meghatározottak figyelembevételével –” szövegrész,

c) Melléklete.

6. § Hatályát veszti a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet.

7. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére