• Tartalom

80/2012. (VII. 30.) VM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról1

2012.07.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A naposkori letelepítés darabszámát és az átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját a kezelő állatorvos igazolja.”

2. § Az R. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatást baromfifajonként elkülönítve a 4. számú mellékletben rögzített támogatási keretek alapján az adott negyedévben bekövetkezett gazdasági események után lehet igényelni. Egy kérelmező egy tárgynegyedévre baromfi megnevezésenként (baromfifaj és annak hasznosítási iránya) egy támogatási kérelmet nyújthat be. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított pecsenyeliba, a növendék liba, a fiatal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes támogatási jogcím után igényelhető támogatás.”

3. § Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Támogatás adott tárgynegyedévre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon igényelhető. A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. Az MVH honlapján közleményben közzétett, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvány szerint kiállított szakmai ellenőrzési lapok a Baromfi Termék Tanács címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig nyújthatóak be. A szakmai ellenőrzési lapból negyedévenként és baromfi megnevezésenként több is benyújtható, de egy ellenőrzési lapon csak egy baromfi megnevezés jeleníthető meg.”

4. § (1) Az R. 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]

b) az 1. § (5) bekezdésben foglalt igazolást,”

(2) Az R. 2. § (5) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]

e) az első igénylés alkalmával a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolását, továbbá
f) a Baromfi Termék Tanács javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lapot.”

5. § Az R. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az igénylő által használt takarmány deoxinivalenol tartalma legfeljebb 2,5 mg/kg lehet. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhető, ebben az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylő által vásárolt takarmány mennyiségéről és a vásárlás időpontjáról. Amennyiben a jegyzőkönyv külön nem tünteti fel, a vizsgálat elvégzése időpontjának a jegyzőkönyv kiállításának dátuma tekintendő.
(4) A 2. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolni kell a kezelő állatorvos igazolását arról, hogy a felhasznált – az (1) bekezdés szerint bevizsgáltatott – takarmány az akkreditált laboratóriumi eredmény alapján megfelel a 3. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak.”

6. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolni kell a kezelő állatorvos igazolását arról, hogy a felhasznált – az (1) bekezdés szerint bevizsgáltatott – takarmány az akkreditált laboratóriumi eredmény alapján megfelel a 3. § (3) bekezdésben foglalt előírásnak.”

7. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 2. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolni kell a kezelő állatorvos igazolását arról, hogy a (3) bekezdés szerint bevizsgáltatott felhasznált ivóvíz a 3. számú mellékletben felsorolt dokumentumok alapján megfelel a 3. számú mellékletben foglalt előírásoknak.”

8. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2012. (VII. 30.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2012. III. negyedévére vonatkozóan és az azt követő tárgynegyedévekre vonatkozóan benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

9. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 40. cikkének és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 27. cikkének a végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 80/2012. (VII. 30.) számú VM rendelethez

Az R. 2. számú melléklet 7.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(Mellékletek:)
7.8. A naposkori letelepítés darabszámát és az átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját tartalmazó kezelő állatorvosi igazolás az 1. § (5) bekezdés szerint.”

2. melléklet a 80/2012. (VII. 30.) számú VM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő rendelkezik:
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményével arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség,
valamint a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy
b) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatával arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű.”

3. melléklet a 80/2012. (VII. 30.) számú VM rendelethez

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások – Szakmai ellenőrzési Lap adattartalma
1. Ügyfél azonosítási információ
2. A támogatott állomány azonosítási információ
3. Napos vagy előnevelt baromfi beszerzésére, vágására, vágóhídra történő szállítására (átminősítésére) vonatkozó információk
4. A támogatási igényre vonatkozó adatok
5. A kérelmező aláírása
6. A Baromfi Termék Tanács igazolása
7. Csatolandó mellékletek”
1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére