• Tartalom

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

2024.01.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 1 Az elektronikus ügyintézési pont

1. § A Kormány az elektronikus ügyintézési pont működtetőjeként az e-közigazgatásért felelős minisztert, infrastuktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, alkalmazásüzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. §2 A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §3 (1)4 A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként az IdomSoft Zrt.-t, a rendelkezési nyilvántartás ügyintézői jogosultságkezeléssel összefüggő feladatainak ellátására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert jelöli ki, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásüzemeltetési feladatokat az IdomSoft Zrt. látja el.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a)5 a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b)6 a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e)7

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4. 8 A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. §9 A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a)10 az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

b)11 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, az infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

c)12 az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t, az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,

d)13 az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t,

e)14

f)15 a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)16 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó Tanúsítvány megrendelő és regisztrációs űrlap kitöltő webes alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

h)17

i)18 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

j)19 az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

k)20 a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

l)21 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

m)22 az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t,

n)23 a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)24 a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p)25 az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

q)26 a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében az IdomSoft Zrt.-t,

r)27

s)28

t)29

u)30 a mesterséges intelligenciával támogatott hangleiratozás szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

v)31 a mesterséges intelligenciával támogatott hangképzés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

w)32 a mesterséges intelligenciával támogatott kommunikációs asszisztens vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

x)33 szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás vonatkozásban az IdomSoft Zrt.-t, az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t.

4/A. §34 (1)35 A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan az IdomSoft Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2)36 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatait az IdomSoft Zrt. látja el.

4/B. §37 (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2)38 A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján – az Információs Hivatal által igénybe vett bizalmi szolgáltatás felhasználásával – látja el.

5. §39 A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként az IdomSoft Zrt.-t, az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

5/A. §40 (1) A Kormány a 3. § (1) bekezdése, a 4. § a)–f), h)–o), q)–x) pontja és az 5. § szerinti szolgáltatások tekintetében, valamint a 4/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az IdomSoft Zrt. az (1) bekezdés szerinti tevékenységét az általa fejlesztett alkalmazások tekintetében az alkalmazásfejlesztési tevékenységtől elkülönítve végzi.

6. § (1)41 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás és a központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében a szükséges központi költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a Magyar Posta Zrt.-t, az IdomSoft Zrt.-t, valamint a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t amely szolgáltatásoknál jelen alcímben ez nincs kifejezetten előírva. A bevont szolgáltató a közreműködést közszolgáltatásként látja el, a közreműködéshez a szolgáltató felett a tulajdonosi jogokat – közvetlenül vagy a tulajdonos gazdasági társaságon keresztül – gyakorló miniszter hozzájárulása szükséges.

(2)42 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek mint közfeladatnak ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)43

(4)44 Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5)45 A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján – saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.

6/A. §46 Az e rendelet szerinti minőségbiztosítás

a) nem minősül a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységnek, valamint

b) nem vált ki jogszabályban előírt, az informatikai rendszerekre vonatkozó tanúsítási kötelezettséget.

5. 47 Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja

7. §48 (1)49 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a)50 A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b)51 Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2)52 Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3)53

(4)54 A Kormány a videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatás regisztrációjára az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjét jelöli ki.

(5)55 Az ügyfélkapu és részleges kódú telefonos azonosítás videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatással az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjénél is regisztrálható.

7/A. §56 (1)57 A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)58 A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a. 59 Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. § (1)60 A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2)61 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b. 62 Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c. 63 Piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatások szolgáltatója

7/D. § A piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatást az e rendelet szerinti, valamint a Kormány rendeletében megjelölt egyéb központi szolgáltató nyújtja, amely a piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatással – a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel – azonos tartalmú központi állami szolgáltatást, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtja.

5/d. 64 Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. §65 A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

5/E. 66 Jogutódlásra vonatkozó szabályok

5/e. 67 Állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatója

7/F. § (1) A Kormány az állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter irányítása alatt álló nemzetbiztonsági szolgálat állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

5/f.68 Jogutódlásra vonatkozó szabályok

7/G. § (1) A (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében 2024. január 1. napjától az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jogutódja a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos – az infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kivételével – feladatai és tevékenységei (a továbbiakban: Feladatok) tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Feladatoknak minősül a NISZ Zrt. által

b) a 4. § a), c), d), f), i), j), l), m) és q) pontja,

c) a 4/A. §,

d) az 5. § és

e) a 7/E. §

alapján ellátott feladat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a Feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszonyra, így különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokra, befejezetlen beruházásokra, készletekre, követelésekre, a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatásokra és kötelezettségekre, valamint

c) a Feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a NISZ Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt, kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) A Feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, eszközök valamint a szerződésekből eredő jogok – ide nem értve a vagyonkezelői jogot –, befejezetlen beruházások, készletek, követelések és a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a szerződésekből eredő kötelezettségek a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül 2024. január 1-jével ellenérték nélkül átszállnak az IdomSoft Zrt.-re úgy, hogy a 2023. december 31-ig történő teljesítéseket, elszámolásokat és azokból adódó kifizetéseket a NISZ Zrt. teljesíti, és az ezen kívüli további Feladatokhoz kapcsolódó valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2024. január 1. napjától a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(6) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban 2024. január 1. napján a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(7) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a NISZ Zrt. helyébe 2024. január 1. napjával az IdomSoft Zrt. lép, és az ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség az IdomSoft Zrt.-t illeti meg vagy terheli. Az IdomSoft Zrt. a 7/H. § szerinti átvételt követően haladéktalanul gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.

(8) A Feladatokat ellátó NISZ Zrt.-vel 2023. december 31. napján fennálló, a feladatok ellátásához kapcsolódó munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2024. január 1. napjától, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. Fejezetének szabályai szerint az IdomSoft Zrt.-re szállnak át.

(9) A NISZ Zrt. a Feladatok ellátását szolgáló vagyont ellenérték nélkül köteles átadni az IdomSoft Zrt. részére.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott ingyenes átadás kapcsán térítés nélkül átadott vagyont az IdomSoft Zrt. a NISZ Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át, és veszi nyilvántartásba.

(11) A NISZ Zrt. mint átadó és az IdomSoft Zrt. mint átvevő egymással szerződést kötnek a Feladatok átadásának részletes feltételeiről.

7/H. § 2024. január 1. napjával a NISZ Zrt. tételes jegyzőkönyv felvétele mellett a 7/G. §-ban meghatározottak szerint átadásra kerülő Feladatok vonatkozásában az azokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és adatot átadja, a feladatellátáshoz szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz való hozzáférést biztosítja az IdomSoft Zrt. részére.

5/g.69 eDelivery hozzáférési pont és közvetítő platform szolgáltatója, a technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pont feladatait ellátó szerv

7/I. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 20. pontja szerinti hazai eDelivery hozzáférési pontot és 21. pontja szerinti hazai közvetítő platformot, a 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SDG-OOTS rendelet) 21. cikke szerinti technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pontként, a 4. § q) pontjában személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében kijelölt szolgáltató biztosítja, az SDG-OOTS rendelet előírásainak megfelelően.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)70

9. §71 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött – az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó – szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről.

9/A. §72 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §73 E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

11. §74 E rendelet 5/g. alcíme az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív előírásainak meghatározásáról szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. alcím (1. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § a 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés e) pontját az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. alcím címe a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (14) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

12

A 4. § c) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésével megállapított, a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés c) pontja, az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja, szerint módosított szöveg. [Nem vezethető át a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt azon rendelkezés, amely szerint a 4. § c) pontjában az „az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,” szövegrész hatályát veszti.]

14

A 4. § e) pontját az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. § g) pont gb) alpontja a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésével megállapított, a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § h) pontját az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 4. § n) pontja a 291/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 4. § p) pontját újonnan a 310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 4. § r) pontját az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be, az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 4. § s) pontját az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be, az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 4. § t) pontját az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be, az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 4. § u) pontját a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja és 4. §. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § x) pontját a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. [Nem vezethető át a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt azon rendelkezés, amely szerint a 4. § x) pontjában az „az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,” szövegrész hatályát veszti.]

34

A 4/A. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. [Nem vezethető át az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 4/A. §-ban az „a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe az „az IdomSoft Zrt.” szöveg lép.]

35

A 4/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4/A. § (2) bekezdése a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 4/B. § (2) bekezdése a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5. § az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 50. §-ával megállapított, a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés h) pontja, az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg. [Nem vezethető át a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt azon rendelkezés, amely szerint az 5. §-ban az „az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,” szövegrész hatályát veszti.]

40

Az 5/A. §-t a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. [Nem vezethető át az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az 5/A. §-ban az „a 4. § a)–f), h)–o), q)–x) pontja” szövegrész helyébe az „a 4. § a)–d), f), i)–o), q), u)–x) pontja” szöveg lép.]

41

A 6. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 51. §-ával megállapított, a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg. [Nem vezethető át a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés, amely szerint a 6. § (1) bekezdésben az „az IdomSoft Zrt.-t, valamint a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t” szövegrész helyébe a „valamint az IdomSoft Zrt.-t” szöveg lép.]

42

A 6. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 665. §-ával megállapított, a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. [Nem vezethető át a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés, amely szerint a 6. § (2) bekezdésben az „a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.” szövegrész hatályát veszti.]

43

A 6. § (3) bekezdését a 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a.

44

A 6. § (4) bekezdését újonnan a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

45

A 6. § (5) bekezdését a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

46

A 6/A. §-t az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 52. §-a iktatta be.

47

Az 5. alcím címe a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 7. § (1a) bekezdését a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

51

A 7. § (1b) bekezdését a 78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

53

A 7. § (3) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 7. § (4) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 53. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 7. § (5) bekezdését az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (4) bekezdése iktatta be.

58

A 7/A. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 199. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja szerint módosított szöveg.

59

Az 5/A. alcímet (7/B. §) a 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

60

A 7/B. § (1) bekezdése az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított, a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

62

Az 5/b. alcímet (7/C. §) a 255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

63

Az 5/c. alcímet (7/D. §) újonnan a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése iktatta be.

64

Az 5/d. alcímet (7/E. §) a 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

65

A 7/E. § az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

66

Az 5/E. alcímet (7/F–7/H. §) a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

67

Az újabb 5/e. alcímet (7/F. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése iktatta be.

68

Az 5/f. alcímet (7/G-7/H. §-t) az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

69

Az újabb 5/f. alcímet (7/G. §-t) az 528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. Az alcím megjelölését 5/g. alcímre változtatta a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a, szövege (7/I. §) ez utóbbi módosító rendelet ugyanezen §-ával megállapított szöveg.

70

A 8. § (2) bekezdését a 2013: LXXXI. törvény 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

71

A 9. §-t újonnan a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

74

A 11. §-t az 528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére