• Tartalom

89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.04.27.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) E rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), valamint a 13–16. § tekintetében a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) terjed ki.
(2) A honvédelmi szervezeteknél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § (1) A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költségvetési fejezetnél)

a) a honvédelmi szervezetek egyes pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, amely magában foglalja a 10. § szerinti költségvetési tervezést, a 17. § (1) bekezdése szerinti beszámolást, a finanszírozást, – a KNBSZ kivételével – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek szerinti eltérő szabályok alapján végrehajtott beszerzések kötelezettségvállalásainak ellenjegyzését, valamint – a KNBSZ és az MH Honvédkórház kivételével – a könyvvezetést, a kincstári előirányzat-felhasználási keretforgalom kezelését és bonyolítását;”

(2) A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költségvetési fejezetnél)

e) a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok felújítása, rekonstrukciója, valamint – a KNBSZ használatában lévő ingatlanok kivételével – fenntartása és üzemeltetése;”

3. § A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter utasításban rendelkezik
a) a honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője jogszabályban meghatározott gazdálkodási jogkörének, az ahhoz kapcsolt kötelezettségekkel és felelősséggel együtt történő központosításáról, azok honvédelmi szervezet jogkörébe adásáról;
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés d), e), f), h) és i) pontjában, 28. § (4) bekezdésében és 33. § (3) bekezdésében meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül az intézményi logisztikai előirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének MH középirányító katonai szervezet parancsnoka útján történő ellátásáról;
c) az Áht. 9. § (1) bekezdés d), f) és i) pontjában, 28. § (4) bekezdésében és 33. § (3) bekezdésében meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül, továbbá a 33. § (3) bekezdése szerinti, a HM költségvetési fejezet alcímein belül a személyi juttatások és azok járulékai, valamint a pénzügyi jellegű dologi előirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője útján történő ellátásáról;
d) az Ávr. 9. § (2) bekezdésében a gazdasági szervezet részére meghatározott egyes feladatok központosított végrehajtása céljából honvédelmi szervezet kijelöléséről;
e) a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos, az Ávr. 9. § (6) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatok végrehajtása céljából honvédelmi szervezet kijelöléséről.”

4. § A Korm. rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Amennyiben a honvédelmi szervezet logisztikai és költségvetési gazdálkodási feladatait több szervezeti egység vagy más honvédelmi szervezetek látják el, a gazdasági vezetői feladat is megosztásra kerül.
(2) A logisztikai gazdálkodás tekintetében a honvédelmi szervezet logisztikai vezetője – amennyiben ilyen beosztást az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék nem nevesít, a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében kijelölt beosztást betöltő személy – minősül gazdasági vezetőnek. A pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, ennek hiányában az ellátásra kijelölt honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, vagy a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására kijelölt honvédelmi szervezet szervezeti egységének vezetője minősül gazdasági vezetőnek.”

5. § A Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A Kincstár által a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésű előirányzatra a finanszírozási terv alapján megnyitott előirányzat-felhasználási keretet a HM a „NATO Biztonsági Beruházási Program lebonyolítási számlára” kiegyenlítő kiadásként átutalja és a lebonyolítási számláról történt pénzügyi teljesítéseket végleges kiadásként elszámolja.
(2) Az éves beszámolás során az (1) bekezdés szerinti előirányzat maradványa kötelezettségvállalással terhelt előirányzatként kerül elszámolásra.”

6. § A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet)

b) a KNBSZ és az MH Honvédkórház kivételével a honvédelmi szervezetek vonatkozásában intézményi beszámolókat és időközi mérlegjelentéseket, továbbá azok költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségű összesítésével beszámolókat és időközi mérlegjelentéseket,”

[készít és azokat – az intézményi beszámolók és időközi mérlegjelentések kivételével – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben, az Ávr.-ben, illetve az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójában meghatározott határideig megküldi a Kincstár és az államháztartásért felelős miniszter részére.]

7. § A Korm. rendelet 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28/A. § Az Áht. 30. § (4) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi előirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában a honvédelmi szervezetek többletbevétele az elemi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzat az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti bevételekkel, valamint a HM fejezet visszatérüléseiből, az inkurrencia- és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 126/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékesítésből befolyó központosított bevételekkel csökkentett összegén felül pénzügyileg teljesült összeg.”

8. § A Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § A honvédelmi szervezetek és az irányító szerv az Ávr. 167/A §. (1) bekezdése szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeit a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet teljesíti.”

9. § A Korm. rendelet

a) 8. § (4) és (5) bekezdésében az „Ámr. 18. § (1)” szövegrész helyébe az „Ávr. 12. § (1)”,

b) 8. § (5) bekezdésében az „Ámr. 18. § (2)” szövegrész helyébe az „Ávr. 12. § (2)”,

c) 9. §-ában az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe a „Magyarország központi költségvetésének”,

d) 10. §-ában az „A Magyar Köztársaság költségvetésének” szövegrész helyébe a „Magyarország központi költségvetésének”,

e) 10. § a) és d) pontjában, valamint 17. § (1) bekezdésében az „Ámr.-ben” szövegrész helyébe az „Ávr.-ben”,

f) 10. § b) pontjában az „elkészítésére vonatkozó HM utasítás-tervezetet” szövegrész helyébe az „elkészítésének rendjére vonatkozó javaslatot”,

g) 10. § c) pontjában az „a b) pont szerinti HM utasításban” szövegrész helyébe az „a tervjavaslatok elkészítésére vonatkozó rendben”,

h) 17. § (1) bekezdés a) pontjában az „elemi költségvetési” szövegrész helyébe a „költségvetési”

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

d) 27. § (2) bekezdése, valamint

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. §-a alapján hatályát vesztette 2012. április 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére