• Tartalom

92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet

92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2012.07.02.

A Kormány

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), h) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 10. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e), h), i), k), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában átvett intézmény: a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. melléklete alapján átvételre kerülő intézmények.

2. § Az intézmények átvételének lebonyolítását, illetve a Törvény 2. mellékletében felsorolt egészségügyi intézmények tekintetében a vagyon átvételének lebonyolítását a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) végzi.

3. § (1) Az átadás-átvételi eljárás levezetője a GYEMSZI főigazgatója által megbízott képviselő (a továbbiakban: átvevő), aki dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá a Törvényben meghatározott feleken kívüli, a 2. § szerinti feladatok végrehajtását segítő jelenlévőkről, az átadás-átvétel módjáról, adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében az átadó települési önkormányzat (a továbbiakban: átadó) képviselője, valamint a Törvény 1. és 2. mellékletében felsorolt intézmények egy-egy képviselője az átvevővel együttműködni, az átvevő által igényelt adatszolgáltatást teljesíteni köteles.

(2) Az átadás-átvétel előkészítése az alábbi feladatok teljesítéséből áll:

a) dokumentáció bekérése a tulajdonostól, fenntartótól, intézménytől; a bekért dokumentáció hiányosságai, minőségi hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények jogi átvilágításának megkezdése;

b) átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) előkészítése;

c) az azonnali beavatkozást kívánó ügyek – így különösen a súlyos visszásságok, jogi szempontból aggályos kérdések, a gazdasági helyzet, a folyamatos, zavarmentes működést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb tényezők, az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadással kapcsolatos kérdések – és intézkedési terv rögzítése;

d) vitás kérdések rögzítése.

(3) A Törvényben meghatározott jegyzőkönyv alapjául az átadás-átvétel előkészítése során összeállított dokumentumok szolgálnak. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az 1. melléklet határozza meg azzal, hogy az átvevő feladatainak ellátása érdekében ezen túlmenő adatok és információk szolgáltatását igényelheti. A jegyzőkönyv mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, amely tőpéldányok az átvevőnél maradnak, az átadó másolati példányt kap.

4. § (1) A Törvény 7. §-a szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló egészségügyi intézmény szerződésmódosításra vonatkozó kérelmében jelezni kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.

(2)2 Az egészségügyi intézményi kedvezményezettnek a központi költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a központi költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoporton keresztül kerül biztosításra.

5. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testületének hivatalából a GYEMSZI állományába átvett foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a nyilatkozatot követő hó 1-jétől kezdődik az átvevő intézménynél. A foglalkoztatott átvételt megelőző időszakra vonatkozó munkabére és annak közterhei a települési önkormányzatot terhelik.

(2) Abban az esetben, ha a GYEMSZI vezetője az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá, akkor a foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével kapcsolatos, a foglalkoztatottat megillető végkielégítés összege a GYEMSZI-t terheli.

6. § A központi költségvetési körbe 2012. május 1-jével átvett egészségügyi intézmények kincstári költségvetése és számlanyitása tekintetében 2012. április hónapban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jár el irányító szervként. Az átvett intézmények 2012. évi kincstári és intézményi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a GYEMSZI látja el.

7. § (1) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. május 1-jével központi költségvetési körbe kerülő költségvetési szervek esetében – amennyiben a megállapított kincstári költségvetésben rendelkeznek állami támogatási előirányzattal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben szabályozott támogatási előirányzat-csökkentést 2012. évben a június havi támogatási keret megállapításakor érvényesíti.

(2) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először 2012. június hónapban kell teljesíteni.

(3) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. május 1-jétől a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem teljesíthet, a teljesítést megelőzően a likvid fedezetet a Kincstárnál vezetett számlájára át kell utalnia.

8. § (1) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési szervek esetében a 2012. május hónapban utalandó, 2012. április havi nettó munkabéreket és a nettó munkabérből történő levonásokat a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási számláiról utalja ki – a költségvetési szervek által történő likvid fedezet előzetes biztosítását követően – a dolgozói számlákra.

(2) Az átvett intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körből kikerülő, 2012. április hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében az április havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítéséről 2012. május 21-én a Kincstár az illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(3) Az átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körből kikerülő intézmények az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésőbb 2012. május 18-i értéknappal biztosítják az előirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére. A fedezet meghatározása az intézményt mint társadalombiztosítási kifizetőhelyet megillető – április hónapban az intézmény által ténylegesen kifizetett – társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. május 21-én a Kincstár az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények – előirányzat-felhasználási keretszámlájuk – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(5) Az önkormányzati körből kikerülő intézmények által – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – kifizetett bérkompenzáció fedezetét az intézményi átvételt követően a központi költségvetés biztosítja az intézmény részére. A központi költségvetésből első alkalommal közvetlenül az intézmény részére az április hónapra vonatkozó, a foglalkoztatottak részére május elején a munkabérrel együtt kifizetett bérkompenzáció fedezetének biztosítása történik.

9. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

10. § (1) Azon gazdasági társaságok tulajdoni hányadának Törvény szerinti átvétele során, amelyekben a Törvény rendelkezései alapján a magyar állam többségi befolyással rendelkezik, a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével kell eljárni.

(2) A Törvény, valamint e rendelet alkalmazása során a fenntartó részére megállapított kötelezettségek tekintetében a gazdasági társaságok esetén fenntartó alatt a tulajdonost (a tulajdoni hányad erejéig) kell érteni abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott fenntartói jogokat – az egészségügyi szolgáltató alapító dokumentumában rögzítettek szerint – az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa gyakorolja.

(3) A gazdasági társaság a vonatkozó jogszabályok – ideértve a képesítési követelményekre előírt rendelkezéseket is – alapján köteles az egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának feladatköre ellátására pályázatot kiírni.

(4) A Törvény szerinti pályázat alapján történő jogviszony létesítésekor a főigazgató a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. §-a szerinti vezető tisztségviselőnek minősül. A gazdasági igazgató – amennyiben a létesítő okirat erről nem rendelkezik – a Gt. 22. §-a szerinti vezető tisztségviselőnek minősül. E rendelet alapján a főigazgató és a gazdasági igazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a szerinti vezetőnek minősül.

(5) A gazdasági társaság létesítő okiratának ellenkező rendelkezései hiányában a gazdasági társaság főigazgatója, illetve gazdasági igazgatója a Törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tölti be feladatkörét. A gazdasági társaság létesítő okiratának ellenkező rendelkezése esetén a létesítő okiratot módosítani kell.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. §3

12. §4

13. §5

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

14. §6

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. §7

16. §8

17. §9

18. §10

19. §11

20. §12

21. §13

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §14

23. §15

24. § (1)16

(2)17

(3)18

(4)19

25. §20

26. §21

27. §22

28. §23

6. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

29. §24

7. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

30. §25

8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

31. §26

9. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

32. §27

33. §28

34. §29

10. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

35. §30

36. §31

37. §32

38. §33

11. Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. §34

12. A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. §35

13. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

41. §36

14. Egyéb rendelkezések

42. §37

15. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. § és a 7–10. § 2012. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 11–13. §, a 15–19. §, a 24. § (4) bekezdése és a 30. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv
amely létrejött
egyrészről:
........................................... Települési Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Stat. számjele: 15324683 7120 312 01
Adószáma: 15324683-2-43
Bankszámlaszáma: 10032000-01490576-00000000
Képviseli: ..................... főigazgató
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
harmadrészről
........................................... (intézmény)
Székhelye:
Képviseli: ………………….(főigazgató)
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átvett intézmény
negyedrészről (amennyiben a települési önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
– együttesen: Felek – között.
Az átadás-átvétel időpontja és helye:
……………………………………...
Az átadás részletes feltételei
Átadó átadja az Átvevő részére:
a)    a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő intézmények működéséhez kapcsolódó vagy azt elősegítő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerű működését biztosító alapító, létesítő okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott működési engedélyek eredeti, illetve hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot;
b)    a települési önkormányzat által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülő intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen, szükséges magyarázatokkal ellátva;
c)    az átadásra kerülő intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve hazai és egyéb nemzetközi társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d)    az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
e)    az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat; szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás, elvégzett munka áll, azonban a szállító részéről a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos szerződéseket;
f)    az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét;
g)    az intézmények költségvetési helyzetéről, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, az előző évi beszámolóról, valamint a 2012. évi költségvetésről szóló dokumentumokat, minden egyéb, működtetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumot;
h)    az intézmény saját bevételeként képződött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza nem utalt összegről havi bontásban kimutatást.
Az Átvevő az Átadó rendelkezésére bocsátja a dokumentáció átadásához szükséges iratlistát és adattáblákat, a bekért dokumentumok eredeti formátumban vagy feldolgozott módon jelen átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A dokumentumok eredeti példányai tételes iratjegyzékkel fizikailag és elektronikusan, a csak feldolgozásra kért dokumentumok csak elektronikusan kerülnek átadásra.
Az Átvevő az intézmények gazdálkodására, működésére vonatkozó dokumentumokat és adatokat közvetlenül az intézményektől kéri.
Az átadott intézmények köre
Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülő intézmény esetében rögzíteni kell:
1.    Az intézmény nevét, szervezeti formáját, az intézményi feladatellátás helyét, továbbá azt, hogy az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor, az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek).
2.    Az átvett intézmény költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatások átadásával.
3.    Az intézményi szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések, lízingszerződések, hitel és kölcsön szerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések), ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek. Ezen belül külön kimutatva az intézmény Európai Unió által, egyéb nemzetközi forrásból, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévő vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező szerződésállományt.
4.    Az intézményi követelésállományt, valamint az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállományt.
5.    Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket.
6.    Az intézmények személyügyi adatait. Az átadott intézményi létszámot intézményenként kell rögzíteni. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.
7.    Az intézmény által használt ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújításokat és beruházásokat, a folyamatban lévő felújításokat és beruházásokat, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújításokat és beruházásokat.
8.    Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a)    ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b)    az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,
c)    vagyoni értékű jogok (mérleg szerint),
d)    szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta, szerzői védelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).
9.    Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását.
10.    Az átvett intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatását.
11.    A 2012. április 30-án fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az azon található összegeket.
12.    Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, 2012. ............... fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.
13.    Az intézmény által irányított, felügyelt, alapított gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, illetve azon intézményeket, ahol az intézmény tagsági joggal rendelkezik, valamint ezek költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatásokat.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézmények, illetve vagyon átadásával összefüggésben egyes ingatlanok közös kezelésbe, használatba és üzemeltetésbe kerülnek, a kiadások megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012. ...............-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelőjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel történik.
Az intézmények jövőbeni kincstári feladatainak átvételét a Magyar Államkincstár megyei szervének vezetője megbízásából a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársai végzik (intézményi számlavezetés, e-Adat-rendszer bevezetése, bérszámfejtés, a vagyonnal kapcsolatos feladatok, illetve a fenntartóváltás egyszeri bejegyzése).
A vagyon átadása
A 2012. május 1-jével a Törvény alapján az Átvevő által átvett vagyon – mely jelen jegyzőkönyv mellékletében meghatározásra kerül – az érintett egészségügyi intézmény használatába, hasznosításába, birtokába került.
A Felek megállapítják, hogy külön erre vonatkozó megállapodás (pl. vagyonkezelői szerződés) megkötéséig az intézmény a vagyont ezen jogcímen használja, hasznosítja és birtokolja, amennyiben nincs a vagyonra megkötött érvényes vagyonkezelői szerződése.
Köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók (foglalkoztatottak) átadása.
Az Átadó hivatalában az intézmények fenntartói feladatait ...... fő végezte.
Jogutódlás
Az Átvevő a fenntartói, tulajdonosi jogkörben általános jogutódként lép az Átadó helyébe. Az Átadó és az Átvevő az Átadó által megkötött szerződéseket közösen áttekintik és rögzítik, hogy mely szerződések esetében szükséges a szerződések átkötése, és az Átadó mely szerződéseket szünteti meg, illetve módosítja.
Gazdasági társaságok tagsági jogainak átvételi szabályai
Az állami tulajdonba kerülő gazdasági társaságokban a tagsági jogosítványokat 2012. május 1-jétől a GYEMSZI gyakorolja.
Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai
Az átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is.
A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok, miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.
Egyéb rendelkezések
A vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2012. április 30-ai nyilvántartási érték állapotot veszik alapul.
Az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokba való ki- és bevezetésének dátuma 2012. május 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Jelen jegyzőkönyv ..... eredeti példányban készült és ..... számozott oldalból áll, amelyből ..... példány az Átadót, ..... példány az Átvevőt, ..... példány a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet illeti meg. A jegyzőkönyv mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, mely tőpéldányok az Átvevőnél vannak. Az Átvevő a tőpéldány elektronikus másolati példányait 2012. ..............-ig köteles az aláírók rendelkezésére bocsátani.
.................., 2012. ...................

.................................................................

.................................................................

polgármester

főigazgató

átadó

átvevő

 

 

jegyző

intézményvezető

.................................................................

.................................................................

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részéről:
...................................................
Mellékletek:
A) Melléklet – Átadó teljességi nyilatkozata
B) Melléklet – Fenntartótól bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
C) Melléklet – Intézményektől bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
D) Mellékletek – Dokumentumok
E) Mellékletek – Kimutatások és táblázatok

2. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére
(Járóbeteg-szakellátás esetén szakrendelésenként)
A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény kódja

Intézmény telephelye

Szakrendelés (járó)

Listára kerülés dátuma [éééé/hh/nn]

Napi sorszám

Azonnali (akut) beavatkozás (A)/Halaszt-
ható
beavatkozás (H) /Keresőképte-
lenség miatti beavatkozás (K)

Esemény*

Esemény dátuma [ééééhhnn]**

 

* Események

Az adott hónap során ellátott betegek

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint

NOR

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok vagy a keresőképtelenség miatti soron kívüliség miatt a listához képest előrehozva

ELO

 

Az adott hónap során nem ellátott betegek

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)

HSZ

Halasztás kapacitáshiány miatt

HKH

Halasztás a beteg kérésére

HBK

A beteg nem jelent meg

NJM

Egyéb okból aktualitását vesztette

EOA

Nincs esemény (várakozás)

NES

** Esemény dátuma: Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.

3. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

Várólista jelentés az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére
A jelentés adattartalma a következő:
Sorszám Adattartalom
1 Az országos várólista eset publikus azonosítója
2 Várólista kódja
3 Várólista eset státusza
4 Területi ellátási kötelezettség státusza (I/N)
5 Beteg TAJ száma
6 Beteg kapcsolattartási adatai
Várólista eset felvételi adatai:
7 Beküldő intézmény kódja
8 Beküldő szervezeti egység kódja
9 Beküldő orvos pecsétszáma
10 BNO kód és név (elsődleges betegségé)
11 Vizsgáló intézmény kódja
12 Vizsgáló szervezeti egység kódja
13 Vizsgáló orvos pecsétszáma
14 Listára kerülés kelte
15 A várólista eset eredeti azonosítója ezen a várólistán (az átmeneti időszakban)
16 Tervezett OENO kód és név (elsődleges ellátásé)
17 Oldaliság jele (páros szerven végezhető eljárás esetén) (J/B/P/N)
18 Tervezett ellátás időpont típuskódja
19 Sürgősség
20 Előző kapcsolódó ellátási eset törzsszám azonosítója
21 Szakmailag minimálisan indokolt várakozási idő, ha van (nap)
22 Szakmailag megengedett maximális várakozási idő, ha van (nap)
23 Megjelenés várható időpontja
24 Ellátás várható időpontja
Várólista eset teljesítési adatai:
25 Megjelenés tényleges időpontja
26 Ellátás tényleges időpontja
27 Tényleges OENO kód és név (elsődleges ellátásé)
28 Ellátó intézmény kódja
29 Ellátó szervezeti egység kódja
30 Ellátó felelős orvos pecsétszáma
31 Ellátás törzsszáma vagy naplósorszáma”

4. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 28. sort követően a következő 28/a. sorral egészül ki:
„28/a. PIC”
2. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 37. sort követően a következő 37/a. sorral egészül ki:
„37/a. fejlődésneurológia”
3. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 43. sort követően a következő 43/a. sorral egészül ki:
„43/a. stroke ellátás”
4. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 28. sorában az „(ideértve: PIC)” szövegrész hatályát veszti.
5. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 37. sorában az „(ideértve: fejlődésneurológia)” szövegrész hatályát veszti.
6. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 43. sorában az „(ideértve: stroke ellátás)” szövegrész hatályát veszti.

5. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

1.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a „Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség kivételével” szövegrész helyébe a „Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség, a Dorogi kistérség, valamint Bana és Bábolna kivételével” szöveg lép.
2.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

 

 

(A

B

 

1

az egészségügyi térség neve

az egészségügyi térséghez tartozó területek)

 

„10/a.

Nyugat-Dunántúl

Komárom-Esztergom megyéből

 

 

 

a) Bana,

 

 

 

b) Bábolna”

3.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:17 mezője a következő szövegrésszel egészül ki:
„b) a Dorogi kistérség”
4.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:21 mezője a következő szövegrésszel egészül ki:
„b) Ecsegfalva”
5.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sorában az „a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykőröst” szövegrész helyébe az „a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykőröst, Kocsért és Nyársapátot” szöveg lép.
6.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 30. sorában a „Békés megye Bucsa település kivételével” szövegrész helyébe a „Békés megye Bucsa és Ecsegfalva kivételével” szöveg lép.
7.    Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:33 mezője a következő szövegrésszel egészül ki:
„b) Kocsér,
c) Nyársapát”
1

A rendelet a 43. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 1. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdése a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 95. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 24. § (4) bekezdése a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

20

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére