• Tartalom

93/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosításáról1

2012.08.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:]

e) nyilatkozik, hogy az e rendeletben szabályozott díjtámogatás igénylésével kapcsolatban a jégeső-elhárító szervezet részére – a szervezet székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) előtti eljárásra – adott meghatalmazás és nyilatkozat aláírása időpontjában:”

(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A díjtámogatás igénylésére – a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett meghatalmazása alapján – az a szervezet jogosult, amely]

c) az adott támogatási évre a földművelésügyi hatósághoz benyújtott jégeső-elhárítási tervvel rendelkezik;”

2. § Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A díjtámogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat felhasználási keretszámla, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.”

3. § (1) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjtámogatásra vonatkozó kérelmet a szervezetnek a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó nyomtatványon kell benyújtania a földművelésügyi hatósághoz a tárgyév június 1-je és 30-a között.”

(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A díjtámogatási kérelemhez csatolni kell:]

a) első igénylés alkalmával, valamint, ha abban a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be, az érvényes alapszabály, vagy társasági szerződés másolatát;”

(3) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet a 6. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az előírásoknak megfelelő díjtámogatási kérelmeken a földművelésügyi hatóság a szervezet, valamint a kedvezményezettek támogatási jogosultságát igazolja, és a kérelmeket a tárgyév július 20-áig továbbítja az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához.
(5) Ha a díjtámogatási kérelemben foglalt díjtámogatásra a 4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezett jogosult, az MVH a kérelmek beérkezését követő 30 napon belül dönt és intézkedik a jogos díjtámogatásnak a szervezet részére történő kifizetéséről. Az MVH a határozat közlésével egyidejűleg a kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó mellékletet megküldi a szervezetnek, továbbá a kedvezményezettel közli a díjtámogatás összegét.”

(4) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szervezet az újonnan létesített talajgenerátorokról legkésőbb a díjtámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg értesíti a földművelésügyi hatóságot, amely a területén működő talajgenerátorokról – megyeszintű bontásban – nyilvántartást vezet.”

c) 6. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdésében a „szakigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „földművelésügyi hatóság”,

d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „szakigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „földművelésügyi hatósághoz”,

e) a 7. § (2) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe „a földművelésügyi hatóság”

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 93/2012. (VIII. 30.) VM rendelethez

DÍJTÁMOGATÁSI KÉRELEM
a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján ......... évben
Benyújtás helye: a jégeső-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Benyújtási időszak: a tárgyév június hónapja
1. A kérelmező azonosító adatai
2. A jégeső-elhárító szervezet működési területének megnevezése (megye):
2.1. Amennyiben az elmúlt évhez képest változás következett be valamelyik paraméterben:
2.1.1. megye megnevezése;
2.1.2. működő talajgenerátorok (megyénként/db);
2.1.3. területnagyság megyénként (km2);
2.1.4. területnagyság összesen (km2);
3. Összesítő kimutatás a jégeső-elhárítási díjtámogatás kedvezményezetteiről:
3.1. A díjtámogatásra jogosult neve; regisztrációs száma; KKV státusza (mikro, kis, közép);
3.2. A kiállított számla száma;
3.3. A jégeső-elhárítási díj összege;
3.4. A díjtámogatásra jogosult által fizetendő összeg (Ft);
3.5. A díjtámogatás összege kedvezményezettek szerinti bontásban;
3.6. A díjtámogatás összege összesen (Ft);
4. A kérelmező nyilatkozatai
5. Keltezés, cégszerű aláírása
6. Mellékletek felsorolása:
6.1. alapszabály vagy társasági szerződés másolata, amennyiben a szervezet azt korábban még nem nyújtotta be, vagy a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be;
6.2. számla másolata (db);
6.3. meghatalmazás (db);
7. Az illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazolása arról, hogy a díjtámogatási kérelem 1. pontjában megjelölt kérelmező, valamint a mellékelt számlán vevőként szereplő kedvezményezettek a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételeket teljesítették. Az igazolás kiterjed a díjtámogatás összegére is.
8. Keltezés
9. Igazgató aláírása (illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére