• Tartalom

1/2013. (I. 25.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról1

2013.02.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), továbbá a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjárműveire,
c) a Rendőrség és az Országgyűlési Őrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveire,”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást végző szervek,
b) a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
d) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó, a Rendőrség,
e) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
f) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a büntetés-végrehajtási szervek,
g) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a létesítményi tűzoltóság, az önkéntes tűzoltó egyesület,
h) az 1. § c) pont cb) alpontja alá nem tartozó, a Magyar Honvédség,
i) a Legfőbb Ügyészség,
j) a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végző Közlekedésbiztonsági Szervezet
által üzemben tartott gépjárművekre adható.”

3. § Az R. 9. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

k) a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére.”

4. § (1) Az R.

a) 6. § (1) bekezdésében az „üzemeltetőjét, üzemeltetési” szövegrész helyébe az „üzemeltetőjét, továbbá – az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével – üzemeltetési”,

b) 6. § (3) bekezdésében a „biztosító gépjárműveinél,” szövegrész helyébe a „biztosító, a terrorizmust elhárító szerv műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveinél, a büntetés-végrehajtási szervek 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjárműveinél,” szöveg lép.

(2) Az R.

a) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–d)” szövegrész helyébe az „a)–d) és f)”,

b) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „és g)” szövegrész helyébe a „ , g) és k)”,

c) 12. § (4) bekezdésében az „e)” szövegrész helyébe az „e) és g)”,

d) 12. § (4) bekezdésében a „h) és i)” szövegrész helyébe a „h)–j)

szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére