• Tartalom

1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet

a befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről1

2013.04.13.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom.

2. § A Magyarország területén székhellyel rendelkező befektetési alapot kezelő befektetési alapkezelőnek a befektetési alap – a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 132. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó, a Batv. 136. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: a Felügyelet) felé fennálló bejelentési kötelezettségét (a továbbiakban: bejelentési kötelezettség) az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesíteni az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint a Felügyelet által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett elektronikus kézbesítési rendszeren (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül.

3. § (1) Egy űrlapon egy befektetési alap több adatának változását is be lehet jelenteni, de egy űrlapon csak egy befektetési alappal kapcsolatban lehet bejelentési kötelezettséget teljesíteni.

(2) Az űrlaphoz csatolni kell az adatok változását, valamint a változások hatálybalépésének időpontját alátámasztó és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az ügyféltől kérhető dokumentumokat.

4. § (1) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a bejelentés javítást, kiegészítést vagy dokumentummal történő alátámasztást igényel, ennek teljesítésére a befektetési alapkezelőt felszólítja. A befektetési alapkezelőnek a javított, módosított adatok bejelentését, illetve az alátámasztó dokumentumok megküldését a Felügyelet részére egy megismételt bejelentés formájában, az 1. melléklet szerinti elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával kell teljesítenie. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelő rovatban meg kell jelölni a bejelentés megismételt jellegét.

(2) Ha a bejelentésre kötelezett befektetési alapkezelő önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása vagy módosítása szükséges, a befektetési alapkezelőnek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap

a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény
136. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt bejelentési kötelezettség, illetve megismételt bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

I.

 

Alapadatok

1.

 

Az alapkezelő megnevezése:

2.

 

Az alap megnevezése:

3.

 

A bejelentés jellege:

 

3.1.

új bejelentés

 

3.2.

megismételt bejelentés

4.

 

A megismétlés alapját képező korábbi bejelentés száma:

 

 

 

II.

 

 

A befektetési alapra vonatkozó adatok

1.

 

 

A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszám):

2.

 

 

A befektetési alap vagy részalap megnevezése:

3.

 

 

A befektetési alap típusa:

4.

 

 

A befektetési alap fajtája:

 

4.1.

 

nyílt végű befektetési alap

 

4.2.

 

zárt végű befektetési alap

5.

 

 

A befektetési alap harmonizációja:

 

5.1.

 

az ÁÉKBV irányelv alapján harmonizált befektetési alap

 

5.2.

 

az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált befektetési alap

6.

 

 

Részalap esetében annak az alapnak a megnevezése, amelyen belül a részalap kialakításra került:

7.

 

 

A befektetési alap futamideje:

 

7.1.

 

határozatlan futamidejű befektetési alap

 

7.2.

 

határozott futamidejű befektetési alap

 

 

7.2.1.

határozott futamidő kezdete:

 

 

7.2.2.

határozott futamidő vége:

8.

 

 

A befektetési szabályoknak megfelelő kategória:

 

8.1.

 

értékpapíralap

 

8.2.

 

ingatlanalap

9.

 

A befektetési alap közzétételi helye:

10.

 

 

Nyilvános alap esetén felügyeleti engedélyének száma:

11.

 

 

Nyilvános alap esetén a felügyeleti engedély kiadásának időpontja:

12.

 

 

A nyilvántartásba vétel időpontja:

13.

 

 

A nyilvántartásból törlés időpontja:

14.

 

 

A tájékoztató utolsó módosításának időpontja:

 

14.1.

 

A tájékoztató módosítással érintett része:

15.

 

 

A kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja:

 

15.1.

 

A kezelési szabályzat utolsó módosítással érintett része:

16.

 

 

A jogelőd befektetési alap neve:

17.

 

 

A jogutód befektetési alap neve:

III.

 

Az értékpapírra vonatkozó adatok (sorozatonként töltendő ki)

1.

 

A forgalomba hozott befektetési jegy ISIN kódja:

2.

 

Az értékpapír-sorozat megnevezése:

3.

 

A befektetési jegy forgalomba hozatalának módja:

 

3.1.

nyilvános forgalomba hozatal

 

3.2.

zártkörű forgalomba hozatal

4.

 

Azon országok megnevezése, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják:

IV.

 

Közreműködő szervezetek

1.

 

Az alapkezelő társaság megnevezése:

2.

 

Az alapkezelő társaság

 

2.1.

székhelye:

 

2.2.

cégbírósági nyilvántartási száma:

3.

 

A letétkezelő

 

3.1.

megnevezése:

 

3.2.

székhelye:

 

3.3.

cégbírósági nyilvántartási száma:

4.

 

A könyvvizsgáló cég

 

4.1.

neve a jogi forma megjelölésével:

 

4.2.

székhelye:

 

4.3.

kamarai nyilvántartási száma:

5.

 

A könyvvizsgáló természetes személy

 

5.1.

neve:

 

5.2.

címe:

 

5.3.

kamarai nyilvántartási száma:

6.

 

Ingatlanalap esetén az ingatlanértékelő

 

6.1.

megnevezése:

 

6.2.

székhelye:

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére