• Tartalom

1/2013. (I. 8.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről1

2020.02.18.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre és hatálya

1. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni:

a)2 a Nemzetgazdasági Minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium), valamint a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervekkel (a továbbiakban: önálló szerv) foglalkoztatási jogviszonyban állók,

b) a minisztériumi szervek munkáját támogató magyar és külföldi személyek, szervezetek, közösségek,

c)3 a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során példamutató, kimagasló tevékenységet végző, vagy kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy eredményeket elérő természetes személyek, jogi személyek, szervezetek és kutatóműhelyek

tevékenységének elismerésére.

(2)4 E rendelet hatálya kiterjed:

a) a díj és az oklevél (a továbbiakban együtt: elismerés) adományozására javaslatot tevő személyre, valamint

b) a jelöltre és az elismerésben részesítettre.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a minisztérium szerveitől nyugdíjba vonult személyek elismerésére is.

2. Az elismerések fajtái

2. § (1)5 A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából a 3. §-ban meghatározott elismeréseket alapítja.

(2)6 Elismerés magyar és külföldi állampolgár, jogi személyek, szervezetek és kutatóműhelyek részére, valamint posztumusz is adományozható.

(3)7 Magyar Gazdaságért Díj

a) a minisztériummal vagy önálló szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló magyar és külföldi állampolgár részére,

b) jogi személy, szervezet és kutatóműhely részére, valamint

c) posztumusz

adományozható.

(4)8 Lónyay Díj a minisztériummal vagy önálló szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy részére adományozható.

3. § (1) A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, vagy életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért Díj adományozható március 15-e és október 23-a alkalmából. Az évente adományozható díjak száma: 20 db.

(1a)9 A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, az azt támogató, valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó területeken végzett kimagasló, példamutató szakmai tevékenység elismeréséért Lónyay Díj adományozható március 15-e és október 23-a alkalmából. Az évente adományozható díjak száma: 50 db.

(1b)10

(1c)11

(2)12 A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végző, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet szakmai elismerése céljából Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható március 15-e és október 23-a alkalmából. Az évente adományozható elismerések száma: 120 db.

(3)13

(4)14

(5) Heller Farkas Elismerő Oklevél adományozható a közgazdaság, vagy a pénzügyek tudományos megalapozásában, oktatásban, hazai és nemzetközi viszonylatban kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére augusztus 20-án. Az évente adományozható elismerések száma: 5 db.

(6)–(7)15

(8)16

(9)17

4. § (1) A Magyar Gazdaságért Díjjal érem, továbbá oklevél és jutalom jár, amelyet a minisztérium biztosít a költségvetéséből.

(2)18 A Magyar Gazdaságért Díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 10-szerese. Az érem ezüstből készül, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet „A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERTŐL” felirat és babérkoszorú vesz körül.

(3)19 A Lónyay Díjjal oklevél és jutalom jár, amelyet a minisztérium a költségvetéséből biztosít.

(4)20 A Lónyay Díj a 2. § (4) bekezdése szerinti szervnél legalább öt év foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő után adományozható.

(5)21 A Lónyay Díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 10-szerese.

(5a)22

(5b)23

(6)24 A Miniszteri Elismerő Oklevéllel pénzjutalom adható. A Miniszteri Elismerő Oklevélre jelölt jutalmazásának fedezetét annak az önálló szervnek kell biztosítani, amelynek vezetője az elismerést kezdeményezi. A minisztérium állami vezetője által elismerésre javasolt jutalmazásának fedezetét a minisztérium a költségvetéséből biztosítja.

3. 25 Az elismerés adományozásának rendje

5. §26 A 3. §-ban meghatározott elismerések adományozására a minisztérium állami vezetője, az önálló szerv vezetője, a települési, a területi, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó jogi személy, valamint a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületen működő szakmai szervezet a szakterületéhez kapcsolódóan tehet javaslatot.

6. §27 (1) Az elismerés adományozására vonatkozó – a jelölt nevét, lakóhelyét (székhelyét, címét), az elismerés odaítélését megalapozó eredményt és részletes szakmai indokolást tartalmazó – javaslatot az elismerés adományozásának időpontja előtt legalább 45 nappal a miniszternek címezve – az 1. melléklet szerinti nyomtatványon – kell benyújtani a minisztériumhoz.

(2) A 3. §-ban meghatározott elismerések adományozására vonatkozó – a minisztérium személyügyekért felelős szervezeti egysége által összeállított – javaslatokat a minisztérium közigazgatási államtitkára rangsorolja.

(3) A minisztérium közigazgatási államtitkára előterjesztésére a miniszter dönt az elismerés adományozásáról.

7. §28 (1) Az elismerésre jelölt az adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

8. §29 Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott politikai, illetve szakmai vezető adja át.

9. §30 Az elismerést ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb elismerés adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott elismerést követően ért el.

10. §31 A posztumusz elismerés átvételére a minisztérium közigazgatási államtitkára előterjesztésében megjelölt hozzátartozó jogosult.

11. §32 (1) Nem részesíthető elismerésben az a személy, aki

a) jogerős büntetőítélet vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

b) ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy etikai eljárás van folyamatban,

c) etikai büntetésben részesült, az etikai büntetést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig.

(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt, vagy akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától vagy – ha az elismerést foglalkozással összefüggő tevékenységért adományozta a miniszter – a foglalkozás gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

(3) A miniszter az elismerésben részesített személyt az elismerésre méltatlanná nyilváníthatja, és azt visszavonhatja, ha az érintett személlyel szemben – az elismeréssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – a bíróság jogerős marasztaló ítéletet hozott.

(4) Az elismerés adományozásáról, visszavonásáról szóló egyedi határozatot a minisztérium honlapján is közzé kell tenni. A határozat tartalmazza az elismerésben részesített nevét, természetes személy esetén munkahelyét és beosztását, az elismerés megnevezését, az elismerés adományozásának indokát és időpontját, az elismerés visszavonásának esetén annak tényét, indokát és időpontját.

(5) Az elismerés adományozásáról, visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az elismerésben részesített nevét, természetes személy esetén munkahelyét és beosztását, az adományozott elismerés megnevezését, az átadás időpontját, valamint az esetleges visszavonás indokát és időpontját.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §33

1. melléklet az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelethez34

Javaslat elismerés adományozására
(természetes személy esetén)
A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve:     
Születési helye:     
Születési ideje (év, hó, nap): .    
Anyja neve:     
Iskolai végzettsége:     
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével):     
Munkaköre vagy beosztása:     
Kormánytisztviselő/köztisztviselő/állami tisztviselő esetén besorolása:     
Lakóhelye:     
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe:     
A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése (állami kitüntetés és miniszteri elismerés):     
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma:     
A javaslat indokolása (3–5 mondatban):
Tudomásul veszem, hogy az R. 4. § (6) bekezdése alapján a Miniszteri Elismerő Oklevélre a jelölt jutalmazásának fedezetét a miniszter irányítása alá tartozó szerv kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.
Dátum:
Javaslattevő aláírása:     
Javaslattevő neve:     
Javaslattevő munkaköre:     
Javaslattevő munkahelye:     
Javaslat elismerés adományozására
(nem természetes személy esetén)
Az R. alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve:     
Vezető tisztségviselője/képviselője:     
Székhelye/címe:    
Értesítési címe:     
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe:     
A jelölt korábban kapott elismerése (miniszteri elismerés):     
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma:     
A javaslat indokolása (3–5 mondatban):
Tudomásul veszem, hogy az R. 4. § (6) bekezdése alapján a Miniszteri Elismerő Oklevélre a jelölt jutalmazásának fedezetét a miniszter irányítása alá tartozó szerv kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.
Dátum:
Javaslattevő aláírása:     
Javaslattevő neve:     
Javaslattevő munkaköre:     
Javaslattevő munkahelye:     

2. melléklet az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelethez35

Nyilatkozat
(természetes személy esetén)
Alulírott
1.     hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ....................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Nemzetgazdasági Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcímadataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.
2.     Kijelentem, hogy velem szemben a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.
(I. 8.) NGM rendelet 11. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3.     Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.
Dátum:
        ........................................................
        elismerésre jelölt aláírása
Nyilatkozat
(nem természetes személy esetén)
Alulírott, mint a ..................................................... képviselője/vezető tisztségviselője,
1.     hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ........................................................ miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Nemzetgazdasági Minisztérium az általam képviselt .................................. (nem természetes személy) azonosító adatait
(név, székhely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve), valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adatokat nyilvántartsa.
2.     Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezettel szemben a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 11. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3.     Elismerésben részesítés esetére hozzájárulok az általam képviselt szervezet nevének a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.
4.     Képviseleti jogköröm alapja*:
Dátum:
..........................................................................................
elismerésre jelölt képviselőjének/vezető
tisztségviselőjének aláírása*
* Hivatalos/jogi képviselő, ügyvezető stb.
1

A rendeletet az 1/2020. (III. 12.) PM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2020. március 13. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 13. § (2) bekezdését.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (4) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 3. § (1a) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 3. § (1b) bekezdését a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (1) bekezdés a) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 38. §-át.

11

A 3. § (1c) bekezdését a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (1) bekezdés a) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 38. §-át.

12

A 3. § (2) bekezdése a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3. § (3) bekezdését a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 38. §-át.

14

A 3. § (4) bekezdését a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 38. §-át.

15

A 3. § (6)–(7) bekezdését a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 3. § (8) bekezdését a 41/2014. (X. 15.) NFM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 3. § (9) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § (2) bekezdése a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 6. § h) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 4. § (4) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A 4. § (5) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 4. § (5a) bekezdését a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 38. §-át.

23

A 4. § (5b) bekezdését a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 38. §-át.

24

A 4. § (6) bekezdését a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

25

A 3. alcím címe a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § a 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

27

A 6. § a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 7. § a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

29

A 8. § a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 9. § a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 10. § a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

33

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 1. melléklet a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 9. § (1) bekezedésével megállapított szöveg.

35

A 2. mellékletet a 10/2017. (V. 19.) NGM rendelet 9. § (2) bekezedése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére