• Tartalom

1/2013. (I. 18.) VM rendelet

az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról1

2013.02.02.

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A verseny lebonyolítására irányuló pályázati felhívást a tárgyévet megelőző év április 30-ig hirdeti meg a PNT Titkársága. A verseny lebonyolítására irányuló pályázatot e rendelet alapján a tárgyévet megelőző év május 1. és július 31. között kell a PNT Titkárságra – két aláírt példányban, valamint elektronikus formában is – benyújtani. A benyújtás időpontja a PNT Titkársága által igazolt átvételi időpont. Postai úton történt kézbesítés esetén a benyújtás időpontja az ajánlott levélként történő postára adás dátuma.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A beérkezett pályázatokat, a pályázati határidő lezárultát követően a PNT 60 napon belül, az e rendeletben foglalt szakmai szempontok figyelembevételével rangsorolja és választja ki a nyertes pályázatot, amelyről írásban tájékoztatja a vidékfejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a pályázókat, valamint döntését közzéteszi saját honlapján is. Eredménytelen pályáztatás esetén a PNT – a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – a döntésétől számított 30 napon belül új pályázatot hirdet meg, amelynek benyújtási határideje a meghirdetéstől számított 30 nap.”

3. § Az R. a következő 30. §-sal egészül ki:

30. § A 2013. évi verseny megrendezésére irányuló pályázatot az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I. 18.) VM rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül lehet benyújtani.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére