• Tartalom

1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás

1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás

a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről1

2016.10.07.
A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet egységes végrehajtása érdekében, a gyermekmeghallgató szobák használatbavétele részletszabályainak, valamint a használatuk során követendő egységes eljárás meghatározására kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.2 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) központi nyomozó hatóságára (a továbbiakban: ORFK);
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
c) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: KR NNI);
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
[a b)–d) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: területi nyomozó hatóságok];
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
f) a rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: helyi nyomozó hatóságok).
2. Az utasítás alkalmazásában:
a) mentor: a területi nyomozó hatóságok állományából a szerv vezetője által kijelölt hivatásos állományú személy, aki
aa)3 részt vett a ROKK által szervezett oktatáson és
ab) megszervezi, valamint lebonyolítja a területi, illetve helyi nyomozó hatóságok érintett állományának oktatását;
b) gyermekmeghallgató szoba: a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok illetékességi területén a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló KIM rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmai követelményeknek (a továbbiakban: szakmai követelmények) megfelelően kialakított, az alkalmasságot igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) rendelkező helyiség.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A gyermekmeghallgató szoba használatbavétele
3. A szakmai követelményeknek megfelelő gyermekmeghallgató szoba kialakítását követően az érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője – a tanúsítvány kiállítása érdekében az utasítás 1. melléklete szerinti – írásbeli javaslatot (a továbbiakban: írásbeli javaslat) terjeszt fel az országos rendőrfőkapitány részére, amelyben fénykép-dokumentáció egyidejű csatolása mellett a kialakított szoba pontos helyén túl az alkalmasság megállapításához szükséges részletességgel be kell mutatni a gyermekmeghallgató szoba jellemzőit.
4. Az országos rendőrfőkapitány – az írásbeli javaslat alapján a rendészetért felelős miniszter útján – soron kívül kérelmezi a tanúsítvány kiállítását az igazságügyért felelős minisztertől, amelyet a kiállítását követően továbbít a kezdeményező megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetőjének.
5. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője tájékoztatja a KR NNI és az RRI igazgatóját a gyermekmeghallgató szobák számáról és helyéről először az utasítás hatályba lépésétől számított tíz napon belül, azt követően minden új gyermekmeghallgató szoba használatbavételekor.
6. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről haladéktalanul tájékoztatja
a) az irányítása alatt álló helyi nyomozó hatóságokat,
b) az illetékességi területén működő
ba) megyei (fővárosi) főügyészséget,
bb) törvényszéket, valamint
bc) igazságügyi pszichológus szakértőt.
2. A gyermekmeghallgató szoba használatának esetei
7. A KR NNI, illetve az RRI a 14. életévét meg nem haladott személy nyomozási bíró általi kihallgatására irányuló, eljáró ügyésznél előterjesztendő indítványa megtételét megelőzően – a gyermekmeghallgató szoba igénybevételének lehetőségével összefüggésben – egyeztet a gyermekmeghallgató szoba helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal.
8. A gyermekmeghallgató szoba használata kötelező a büntetőeljárás során a 14. életévét meg nem haladott személy kihallgatása során azon területi, vagy helyi nyomozó hatóságoknál, amelyek illetékességi területén rendelkezésre áll tanúsítvánnyal rendelkező gyermekmeghallgató szoba és a nyomozási bíró a gyermekkorú személy általa történő meghallgatására irányuló ügyészi indítványt elutasítja.
9. A gyermekmeghallgató szoba használata a büntetőeljárás során azon területi, vagy helyi nyomozó hatóságnál, amelynek illetékességi területén tanúsítvánnyal rendelkező gyermekmeghallgató szoba van
a) kötelező
aa) fiatalkorú sértett tanúként történő kihallgatása során akkor, ha a sérelmére elkövetett bűncselekmény természetére tekintettel megalapozottan feltehető, hogy az olyan mértékben érintette testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi fejlődését vagy állapotát, hogy kihallgatását a lehető legkíméletesebb módon kell végrehajtani;
ab) fiatalkorú tanúként történő kihallgatása során, ha a tanú fokozott kímélete a bűncselekmény természetére figyelemmel indokolt;
ac) fiatalkorú elkövető kihallgatásakor, ha megalapozottan feltehető, hogy a bűncselekménnyel összefüggésben más bűncselekmény áldozatává vált;
b) ajánlott
ba) fiatalkorú sértett, fiatalkorú tanú kihallgatása során;
bb) fiatalkorú elkövető kihallgatása esetén.
10. A kihallgatást megelőzően a nyomozási cselekmény rögzítése érdekében a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője, vagy általa az erről szóló döntés kiadmányozására feljogosított vezető elrendeli a gyermekmeghallgató szobában biztosított, kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas technikai eszközök igénybe vételét azzal, hogy arra a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló együttes rendelet megfelelően irányadó.
11. A büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője, vagy általa az erre a feladatra kijelölt vezető körültekintő mérlegelést követően dönt a gyermek kihallgatása során közreműködő, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértő, vagy szaktanácsadó igénybevételéről.
3. Oktatás, a mentorok feladatai
12. A mentor köteles
a)4 a ROKK által szervezett központi továbbképzéseken részt venni;
b) gondoskodni a területi nyomozó hatóság vezetője által kijelölt állomány képzéséről;
c) szervezni és lebonyolítani a területi nyomozó hatóság illetékességi területén működő helyi nyomozó hatóságok érintett hivatásos személyi állományának oktatását, kiemelt figyelmet fordítva az új felszerelők képzésére.
13. A területi nyomozó hatóság vezetője köteles intézkedni a mentorok kijelöléséről a következők szerint:
a) 2 fő a bűnügyi állományból azzal, hogy a kijelölt személyek egyike a bűnmegelőzési szakterületről kerüljön ki;
b) 1 fő a rendészeti állományból;
c) 1 fő pszichológus, amennyiben az az állománytáblázatban rendszeresített beosztás.
14. A területi nyomozó hatóság vezetője gondoskodik arról, hogy
a) a bűnügyi állomány a gyermekmeghallgató szoba használatával kapcsolatos feladatokról, a kihallgatás,
b) a rendészeti állomány a gyermekkorúakkal való kommunikáció
során alkalmazandó speciális ismeretekről oktatásban részesüljön.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. Az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
16.5 A ROKK igazgatója – a rendészeti és bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel együttműködve – köteles intézkedni a területi nyomozó hatóság állományába tartozó mentorok oktatásának megszervezésére.
17. A központi, a területi és a helyi nyomozó hatóságok vezetői – 2013-ban április 30-ig, majd a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott éves jelentési kötelezettség részeként évente – kötelesek jelentést felterjeszteni a gyermekmeghallgató szoba használatával kapcsolatos szakmai tapasztalataikról az ORFK bűnügyi főigazgatója részére az alábbi tartalommal:
a) az utasítás 2. melléklete szerinti táblázat formájában kimutatás
aa) életkor, nem és bűncselekmény szerinti bontásban az adott nyomozó hatóság, vagy a nyomozási bíró által a tárgyidőszakban foganatosított meghallgatások, a kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő vizsgálatok, valamint a szaktanácsadói részvételek számáról;
ab) a tárgyidőszakban szervezett képzések, valamint a képzéseken részt vettek számáról, állománycsoport szerinti bontásáról;
b) írásbeli értékelés a gyermekmeghallgató szoba alkalmazásáról, a használat során felmerült problémákról, javaslatokról.
18. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztálya a felterjesztett összefoglaló jelentéseket összesíti és azt elsőként 2013. május 31-ig, majd a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott éves összefoglaló jelentés részeként minden év február 28-ig felterjeszti az ORFK vezetője részére.

1. melléklet az 1/2013. (I. 8.) ORFK utasításhoz

Javaslat a gyermekmeghallgató szoba használatbavételére
ORFK vezetője részére
Budapest
Főkapitány Úr Jelentem!
Javaslatot teszek a …………………………………………… Rendőrkapitányság/Rendőr-főkapitányság épületében kialakított gyermekmeghallgató szoba alkalmasságot igazoló tanúsítványának kiadására a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet 1. mellékletében meghatározott, a gyermekmeghallgató szobák nagyságával, felszereltségével és berendezésével összefüggő szakmai követelményeknek az alábbi megfelelés alapján.
1.    A gyermekmeghallgató szoba pontos helye, címe, alapterülete. Hány fő egyidejű bent tartózkodására alkalmas?
2.    A gyermekmeghallgató szoba belmagassága?
3.    A gyermekmeghallgató szoba természetes megvilágosítását biztosító üvegfelület nagysága?
4.    A gyermekmeghallgató szobában milyen szellőzés biztosított?
5.    A gyermekmeghallgató szobában biztosított-e 0,5 méter magasságban a minimum 20 °C-os hőmérséklet? Ha igen, hogyan?
6.    Biztosított-e a gyermekmeghallgató szobában a kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas technikai eszköz rejtett módon való elhelyezése? Hogyan?
7.    A gyermekmeghallgató szobában biztosított-e a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, a gyermek szükségleteihez igazodó bútorok, berendezési tárgyak megléte, valamint alakítottak-e ki játszósarkot?
8.    Fénykép-dokumentáció
Dátum, aláírás

2. melléklet az 1/2013. (I. 8.) ORFK utasításhoz

A gyermekmeghallgató szoba használata a rendőrség nyomozó hatósága által

sorszám

életkor

nem

bűncselekmény
Btk. §

szakértő/szaktanácsadó
igen/nem

 

 

 

 

 

A gyermekmeghallgató szoba használata a nyomozási bíró által

sorszám

életkor

nem

bűncselekmény
Btk. §

 

 

 

 

A gyermekmeghallgató szoba használata az igazságügyi pszichológus szakértő által

sorszám

életkor

nem

bűncselekmény
Btk. §

 

 

 

 

Képzések, oktatások

sorszám

képzések, oktatások

résztvevők száma

résztvevők állománycsoportja

időpont

időtartam

 

 

 

 

 

1

Az utasítást a 27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás 1. pontja hatályon kívül helyezte 2020. október 30. napjával.

2

Az 1. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 39. pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. pont a) alpont aa) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 41. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 12. pont a) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 41. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 16. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 40. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére