• Tartalom

10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól1

2013.06.02.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltató: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett piaci szereplő;

2. akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató a jogszabályban meghatározott rendszeres adatszolgáltatását az adatszolgáltatás teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

3. ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;

4. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

5. felhasználó: az adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett piaci szereplő nevében eljáró természetes személy;

6. üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

2. § (1) Az adatszolgáltató az akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül köteles benyújtani.

(2) Az akadályoztatás oka lehet különösen

a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége;

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt;

c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell teljesíteni, melyhez mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is – az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – fel kell tölteni.

(2) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó jelen bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

(3) A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat a Felügyelet az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

4. § Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig a bejelentést a Felügyelet ügyfélszolgálatán vagy postai úton nyújthatja be a Felügyelet részére.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére