• Tartalom

10/2013. (II. 28.) VM rendelet

10/2013. (II. 28.) VM rendelet

a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól1

2013.06.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a)2 végrehajtási időszak: 2012. április 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időszak;

b) pénzügyi teljesítési időszak: 2012. április 1-jétől 2013. november 15-ig terjedő időszak.

2. § A 2012/362/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján pénzügyi hozzájárulás vehető igénybe a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra a 2012/362/EU bizottsági végrehajtási határozat III. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével:

a) a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése,

b) a mintavétel,

c) a méhészetek és méhkolóniák egészségi állapotának ellenőrzése, és

d) a tanulmányi programok megvalósítása

kapcsán felmerült költségekhez.

3. § (1) A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím, 9. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása jogcímcsoporton rendelkezésre álló 42 383 eurónak megfelelő forintösszeg, valamint a 2011/881/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a 2012/362/EU bizottsági végrehajtási határozat 1. cikkében Magyarország számára meghatározott 98 893 euró pénzösszeg.

(2) A keretösszeg a végrehajtási időszakra 141 276 eurónak megfelelő forintösszeg.

4. § (1) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg teljesített számlán vagy egyéb bizonylaton (a továbbiakban együtt: számla) szereplő költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó, nettó összege.

(2) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt nettó költségek 100%-a, de maximális összege nem haladhatja meg méhészeti látogatásonként a 850 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A 2012/362/EU bizottsági végrehajtási határozat III. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével kiállított számlákon szereplő költségekhez abban az esetben vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás, amennyiben a számlák kiállítási dátuma a végrehajtási időszakra esik, és a számlák pénzügyi teljesítése legkésőbb 2013. november 15-ig megtörténik. A pénzügyi hozzájárulás folyósítására csak pénzügyileg teljesített számla esetében kerülhet sor.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogosult.

(5) A felmerült költségeket igazoló, pénzügyileg teljesített számlák meglétét a kérelmező az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon nyilatkozattal igazolja.

5. § (1) A pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a NÉBIH egy alkalommal postai úton vagy személyesen, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon, legkésőbb 2013. november 30-ig nyújthatja be az MVH-hoz.

(2) A kérelemhez csatolni kell a felmerült költségeket igazoló számlákról – méhészeti látogatási időszakonként – készült, 2. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt és a vizsgált méhészetekről készült, 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt.

(3) Az MVH a benyújtott kérelem elbírálását követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős minisztert a jóváhagyott támogatás összegéről, és a keret kihasználtságáról.

(4) Az MVH a rendelkezésre álló keretösszegig hozhat döntést, a keretösszegen felüli támogatási igényt elutasítja.

6. § (1) Amennyiben a szükséges forrás a támogatási döntés meghozatala időpontjában már rendelkezésre áll, a kérelem jóváhagyását követő harminc napon belül, amennyiben pedig a forrás később, a támogatási döntés meghozatala után kerül biztosításra, a szükséges forrás rendelkezésre bocsátását követő harminc napon belül a jogos támogatási összeg a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára kerül átutalásra.

(2) Az euróban meghatározott keretösszeg terhére teljesülő pénzügyi hozzájárulást forintban kell igényelni és az MVH forintban fizeti ki.

(3) E rendelet alkalmazásában az euró–forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, a rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató finanszírozási határozat elfogadásáról szóló, 2011. december 21-i 2011/881/EU bizottsági végrehajtási határozat, valamint

b)3 a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló, egyes tagállami önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2012. július 4-i 2012/362/EU bizottság végrehajtási határozat, valamint az azt módosító, 2013/225/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 10/2013. (II. 28.) VM rendelethez

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS KIFIZETÉSE IRÁNTI KÉRELEM adattartalma
a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet alapján igényelhető
pénzügyi hozzájáruláshoz
1.    Az ügyfél azonosító adatai
1.1.    Az ügyfél regisztrációs száma
2.    Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:
Méhészeti látogatások száma (db):

 

 

A

B

 

 

Költségek megnevezése

A pénzügyi hozzájárulás igényelt összege (Ft)

 

1.

A laboratóriumi vizsgálatok költségei

 

 

2.

Az ellenőrzés és mintavétel költségei

 

 

3.

Általános költségek

 

 

4.

Összesen:

 

3.    Ügyfél nyilatkozata arról, hogy
a)    tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, úgy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi továbbá, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
b)    a költségek ténylegesen felmerültek és a 2012/362/EU bizottsági végrehajtási határozat rendelkezései alapján támogatásra jogosultak.
c)    a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak.
d)    a méhészeti látogatás költsége nem haladja meg a 850 eurónak megfelelő forintösszeget.
4.    Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
5.    Csatolandó melléklet: a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő kimutatás és a vizsgált méhészetek adatai.

2. melléklet a 10/2013. (II. 28.) VM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról
Látogatási időszak: …
1.    A laboratóriumi vizsgálatok költségeit igazoló számlák

 

Számla száma

Számla kiállítási ideje

A számla által igazolt nettó költség
(Ft)

 

 

 

 

 

 

2.    Az ellenőrzés és mintavétel költségeit igazoló számlák

 

Számla száma

Számla kiállítási ideje

A számla által igazolt nettó költség
(Ft)

 

 

 

 

 

 

3.    Egyéb, általános költségeket igazoló számlák

 

Számla száma

Számla kiállítási ideje

A számla által igazolt nettó költség
(Ft)

 

 

 

 

 

 

Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása

3. melléklet a 10/2013. (II. 28.) VM rendelethez

A vizsgált méhészetek adatai

Állattartó neve

Állattartó lakhelye (székhelye, telephelye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása
1

A rendeletet a 20/2014. (III. 12.) VM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2014. március 13. napjával.

2

Az 1. § a) pontja az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 8. § b) pontja az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére