• Tartalom

102/2013. (XI. 4.) VM rendelet

102/2013. (XI. 4.) VM rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról1

2013.11.05.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 17. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1. §-sal egészül ki:

1. § E rendelet alkalmazásában
1. kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 98. § (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal nem rendelkező, kizárólag az erdészeti munkák szakmai irányítását ellátó erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet;
2. rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az Evt. 98. § (2) bekezdésben foglalt jogosultságokkal rendelkező erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki erdésztechnikus szakképesítéssel, erdőmérnök vagy okleveles erdőmérnök szakképzettséggel rendelkezik.
(2) Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésén felül
a) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén erdőgazdálkodási szakterületen a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
b) a 7. § (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzést teljesítette.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként az a személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben – továbbá jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében a (2) bekezdésben – foglaltakon túl rendelkezik az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rendészeti törvény) szerinti, erdészeti szakszemélyzet – jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében jogosult erdészeti szakszemélyzet – részére kiállított szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel.”

3. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon, a kérelmező állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) az erdészeti végzettséget igazoló dokumentum másolatát,
b) a 2007. március 1-jét követően megszerzett felsőfokú végzettség esetében hozzájárulást ahhoz, hogy a végzettséget igazoló dokumentum adatait az erdészeti hatóság a felsőoktatási információs rendszerben kezelt adatok beszerzésével ellenőrizze,
c) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében
ca) a szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolások másolatát, valamint nem magyar nyelvű igazolás esetén annak hiteles fordítását, és
cb) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzés teljesítéséről szóló tanúsítványt,
d) rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet esetében a 2. § (2a) bekezdésében foglalt szolgálati igazolvány és jelvény kiadására irányuló, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére szóló kérelmet, annak mellékleteivel, valamint
e) kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet esetében egy 3x4 cm méretű arcfényképet.”

4. § Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A NÉBIH az erdészeti szakszemélyzet vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet (a továbbiakban együtt: szakszemélyzet) kérelmére családi és utónevét, jellemző működési területét és elérhetőségét honlapján közzéteszi.”

5. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiadott szolgálati jelvény a közepén egy 45 mm külső átmérőjű, kör alakú betétet tartalmaz. A betét külső részén 5 mm-es sötétzöld, azon belül 1 mm-es fekete színű keret, azon belül világoszöld alapon sötétzöld, öt tölgylevélből álló erdészcsillag található. Az alkalmazott zöld színek iránykódjai: Pantone 377C és Pantone 378C. A külső sötétzöld keret sávjában „ERDÉSZETI SZAKSZEMÉLYZET” fehér színű felirat szerepel.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet, valamint az erdővédelmi szolgálat szolgálati igazolványa a Rendészeti törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkezik. A szolgálati igazolvány alapanyaga az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya.”

6. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Az erdészeti hatóság a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet részére egyedi sorszámozású szolgálati igazolványt ad ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése,
b) a szolgálati igazolvány sorszáma,
c) a szakszemélyzet,
ca) családi és utóneve,
cb) fényképe,
cc) nyilvántartási kódja,
d) a szakszemélyzet besorolása:
da) erdészeti szakszemélyzetként,
db) jogosult erdészeti szakszemélyzetként, vagy
dc) felsőfokú jogosult erdészeti szakszemélyzetként,
e) a kiállítás dátuma, valamint
f) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzőlenyomata, és vezetőjének aláírása.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kialakított formájú és tartalmú szolgálati igazolvány kibocsátói feladatait a NÉBIH látja el.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, és a használhatatlanságát eredményező megrongálódását a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetnek haladéktalanul be kell jelentenie az állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóságnál. Az erdészeti hatóság e tényről haladéktalanul értesíti a NÉBIH-et, amely honlapján közleményt tesz közzé, feltüntetve a szolgálati igazolvány vagy a szolgálati jelvény sorszámát.
(5) Az erdészeti hatóság a (4) bekezdésben foglaltak, valamint a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában vagy d) pontjában foglalt adatainak megváltozása esetén a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kérelmére új szolgálati igazolványt ad ki.
(6) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolványt
a) a kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet névjegyzékből való törlésekor, vagy
b) annak megrongálódás vagy adatváltozás miatti cseréje alkalmával
bevonja.”

7. § (1) Az R. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések tartalmát, fő témaköreit a NÉBIH határozza meg.
(4) A továbbképzésre és megismételt vizsgára, annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően a NÉBIH-nél, az általa rendszeresített, és a honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet jelentkezni.”

(2) Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A NÉBIH a továbbképzésen részt vevő mindazon személyek részére, akik igazolt módon az óraszám legalább 80%-ában a továbbképzésen részt vettek és a továbbképzés végén eredményes vizsgát tettek, tanúsítványt állít ki és a továbbképzés teljesítését a jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében bejegyzi a névjegyzékbe.”

(3) Az R. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések megszervezésével a NÉBIH erdészeti szakirányú képzésre akkreditált intézményt bízhat meg.”

8. § Az R. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti vizsga a továbbképzés keretében, a megismételt vizsga a NÉBIH előtt tehető.
(2) A továbbképzés és a vizsga lebonyolításának, értékelésének szabályait tartalmazó vizsgaszabályzatot a NÉBIH elnöke hagyja jóvá.
(3) A továbbképzések és a megismételt vizsgák időpontjait a NÉBIH tűzi ki.
(4) A 7. § (4) bekezdése szerinti jelentkezési lapnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) személyazonosító adatok és értesítési cím,
b) erdészeti szakszemélyzeti azonosító szám,
c) 2. § (1) bekezdés szerinti szakképzettséget igazoló dokumentum száma, kelte, kiállítója,
d) 2007. március 1-jét követően megszerzett felsőfokú végzettség esetében a jelentkező hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a c) pont szerinti adatokat a NÉBIH a felsőoktatási információs rendszerben kezelt adatok beszerzésével ellenőrizze,
e) gyakorlati idő teljesítésére vonatkozó adatok, és
f) a választott továbbképzési vagy vizsgaidőpont.
(5) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzés díja az erdővédelmi járulékalap 20 százaléka, a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzés díja az erdővédelmi járulékalap 10 százaléka, a megismételt vizsga díja az erdővédelmi járulékalap 10 százaléka, a vizsgaszabályzatban rögzített esetekben a vizsga halasztásának díja az erdővédelmi járulékalap 5 százaléka.
(6) A vizsgaszabályzatot, a továbbképzések és a megismételt vizsgák időpontjait, valamint a továbbképzés tárgyát képező, és a vizsgán számon kérhető tananyagot a NÉBIH a honlapján közzéteszi.”

9. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóság a szakszemélyzetet
a) az erdészeti szakirányítási tevékenység megszüntetésének bejelentése esetén, vagy
b) halála esetén
törli a névjegyzékből.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóság a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetet törli a névjegyzékből, ha az a 2. § (2a) bekezdésében hivatkozott szolgálati igazolványának és jelvényének bevonását követő 15 napon belül nem kezdeményezi nála a névjegyzékben kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként történő további nyilvántartását.”
„(3a) A NÉBIH a szakszemélyzet névjegyzékből történő törléséről a honlapján közleményt tesz közzé.”

(4) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet – a e) pont esetében a szakszemélyzet lakhelye vagy tartózkodási helye – szerint illetékes erdészeti hatóság az érintett erdőgazdálkodó egyidejű értesítése mellett a szakszemélyzetet írásban figyelmezteti, ha
a) nem tesz eleget
ab) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (2) bekezdésében, vagy
foglalt kötelezettségének,
b) a (2) bekezdésben foglalt tényállás a szakszemélyzet nyilvánvaló elírása miatt kerül megállapításra,
c) olyan tervezett tevékenységekről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelyek nincsenek összhangban az erdőtervben foglaltakkal,
d) szándékosan olyan elvégzett tevékenységről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelynek tartalma nem felel meg az elvégzett tevékenységnek,
e) a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzésen, annak meghirdetésétől számított 6 hónapon belül a meghirdetett időpontokban egyszer sem vett részt,
f) a fakitermelés Evt. 74. § (1) vagy (2) bekezdésében, vagy a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33. § (5) és (6) bekezdésében foglalt térbeli korlátozását a saját működési területére vonatkozóan figyelmen kívül hagyó, az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentést ellenjegyez, vagy
g) a fakitermelés Evt. 73. § (2) bekezdésében vagy a Tvt. 33. § (4) bekezdésében foglalt időbeli korlátozást figyelmen kívül hagyó, a Vhr. 42. § (1) bekezdés szerinti műveleti lapot állít ki.”

10. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) Ha a jogosult erdészeti szakszemélyzetet az erdészeti hatóság a 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 2 naptári éven belül 5 alkalommal figyelmezteti, köteles a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzést az ötödik figyelmeztetés kézhezvételét követő 60 napon belül – ha ez időpont hiányában nem lehetséges, akkor a soron következő időpontban – megismételni.
(2) Ha a jogosult erdészeti szakszemélyzet
a) az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) a megismételt 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzést követő 2 éven belül a 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint újabb 5 alkalommal figyelmeztetésben részesül,
az erdészeti hatóság törli a szakszemélyzeti névjegyzékből. Törlés esetén a 8. § (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(3) E § alkalmazásában egy figyelmeztetésnek kell tekinteni az erdészeti hatóság jogosult erdészeti szakszemélyzetnek szóló több figyelmeztetését, ha 30 napon belül, azonos ténybeli vagy jogi tévedésen alapuló beadvány vagy nyomtatvány alapján állítják ki.”

11. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, valamint a minisztérium vagy az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó kormánytisztviselői – az erdővédelmi szolgálat tagjai kivételével – eltérő kiegészítő jelzések alkalmazása mellett azonos formájú egyenruha viselésére jogosultak. Az egyenruha és kiegészítő jelzéseinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. Az egyenruha viseletelemeinek részletes leírásáról, műszaki tartalmáról a miniszter közleményt ad ki, melyet a minisztérium hivatalos értesítőjében, valamint honlapján tesz közzé.”

(2) Az R. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet és az erdővédelmi szolgálat tagja egyenruha viseletére, valamint egyenruhával való ellátására a Rendészeti törvény rendelkezései az irányadóak.”

12. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Az R.

a) 5. § (1) bekezdésében az „erdészeti hatóság lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes területi szervének” szövegrész helyébe az „állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatóság”,

b) 7. § (2) bekezdésében a „részt venni” szövegrész helyébe a „részt venni és vizsgát tenni”,

c) 7. § (1) és (5) bekezdésében az „erdészeti hatóság” szövegrészek helyébe a „NÉBIH”,

d) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatályos jogszabályokról” szövegrész helyébe a „hatályos jogszabályokról és azok alkalmazásáról”,

e) 8. § (2) bekezdésében „Az erdészeti hatóság cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet szerint illetékes területi szerve” szövegrész helyébe „A cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet szerint illetékes erdészeti hatóság az érintett erdőgazdálkodó egyidejű értesítése mellett”,

f) 9. § (2) és (7) bekezdésében „az erdészeti hatóság központi szerve” szövegrész helyébe „a NÉBIH”,

g) 9/A. §-ában a „középen” szövegrész helyébe a „közepén”

szöveg lép.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R.

c) 8. § (2) bekezdés a)–f) pontjaiban a „vagy” szövegrész,

d) 10. § (4) bekezdésében „a szakszemélyzet őrzési tevékenysége és” szövegrész,

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 102/2013. (XI. 4.) VM rendelethez

Az R. 2. mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Egyenruha kiegészítő jelzései
1. A 6/A. § (1) bekezdésében foglalt szolgálati igazolvánnyal rendelkező szakszemélyzet az alábbi ábra szerinti kiegészítő jelzést viseli:
2. Az erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó személyek az alábbi ábra szerinti kiegészítő jelzést viselik:
3. Az 1. és 2. pontban szereplő kiegészítő jelzések 60 mm átmérőjűek, a külső részükön sötétzöld (irány színkód Pantone 377C), belül világoszöld (irány színkód Pantone 378C) alapszínűek. A kiegészítő jelzéseken lévő erdészcsillag alapszíne a külső rész alapszínével megegyező. A két alapszínt egymástól körben, fekete színű vonal választja el. A kiegészítő jelzéseken lévő feliratok, fehér színűek.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére