• Tartalom

105/2013. (XI. 15.) VM rendelet

a Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben követeléssel rendelkező élőállat-beszállítók számára fizetendő kiegészítő juttatás igénybevételének szabályairól

2013.11.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jogosult: az az élőállat-beszállító, amely a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013 (X. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 89/2013. (X. 4.) VM rendelet] szerinti támogatásban részesült, és amely a PÁPAI HÚS 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Pápai Hús 1913 Kft.) szemben a 89/2013 (X. 4.) VM rendelet alapján kifizetett támogatást meghaladó mértékű követeléssel rendelkezik;

b) követelés: a Pápai Hús 1913 Kft. vagyonfelügyelője (a továbbiakban: vagyonfelügyelő) által nyilvántartásba vett és visszaigazolt követelés tőkeösszege, csökkentve a 89/2013 (X. 4.) VM rendelet alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által jóváhagyott támogatás összegével.

2. § A jogosultnak a Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben fennálló – 1. § b) pontja szerinti – követelése kiegészítő juttatás formájában kerül kifizetésre.

3. § (1) A kiegészítő juttatás kifizetésének feltétele, hogy a jogosult a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával (a továbbiakban: Kamara) 2013. december 2-áig a követelés engedményezésére szerződést köt.

(2) A Kamara a jogosulttal az engedményezési szerződést abban az esetben köti meg, ha a jogosult

a) a követelésről nem mondott le vagy azt másra nem engedményezte, és

b) a követelés összegét teljes egészében a Kamarára kívánja engedményezni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedményezési szerződések megkötésére és kötelezettség vállalására a vidékfejlesztési miniszter támogatási megállapodást köt a Kamarával.

(4) Az engedményezési szerződés kötelező mellékletét képezi

a) a 89/2013. (X. 4.) VM rendelet alapján meghozott támogatási határozat másolata, valamint

b) a jogosult 89/2013. (X. 4.) VM rendelet szerinti követelésének nyilvántartásba vételéről szóló vagyonfelügyelői igazolás másolata.

(5) A szerződésben a jogosult a követelését a Kamara javára engedményezi azzal, hogy ha a Kamara a jogosultnak megfizetett kiegészítő juttatás összegénél alacsonyabb mértékű megtérülést ér el, a jogosult a Kamara részére a különbözetet – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § 5. pontja szerinti kamatlábbal a jogosult részére történt folyósítás napjától számított növelt összegben – megtéríti.

4. § (1) A kiegészítő juttatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport. A támogatásra rendelkezésre álló forrás 400 millió forint.

(2) A Kamara jogosult az (1) bekezdésben meghatározott jogcímcsoport terhére a 3. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni.

(3) A Kamara a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített nyilvántartást köteles vezetni.

(4) A Kamara 2013. december 6-áig tételes elszámolást nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a (2) bekezdés szerint vállalt kötelezettségekről, továbbá megküldi a 3. § (1) bekezdése szerinti szerződéseket.

(5) A jogosult részére a kiegészítő juttatást a Vidékfejlesztési Minisztérium legkésőbb 2013. december 31-ig folyósítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére