• Tartalom

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről

2016.05.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növények termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

1. § A 2013. évre vonatkozóan Magyarország által folyósítandó átmeneti nemzeti közvetlen kifizetések engedélyezéséről szóló, 2013. június 25-i [C(2013) 3901] bizottsági végrehajtási határozatban (a továbbiakban: végrehajtási határozat) foglaltakra figyelemmel a szántóföldi (GOFR) növények támogatása esetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet] 34–36. §-a alapján történő modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 116 611 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

2. A rizs termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

2. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a rizs termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 919 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

3. A dohány termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

3. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a Burley dohány termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 3 817 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2)1 A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 27. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 434 800 Ft, de összesen legfeljebb 1 138 038 000 Ft támogatás vehető igénybe.

(3) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a Virginia dohány termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 11 087 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(4)2 A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 27. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 594 500 Ft, de összesen legfeljebb 3 305 589 000 Ft támogatás vehető igénybe.

4. A hízottbikatartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

4. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a hízottbikatartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 19 127 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 11. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 19 500 Ft támogatás vehető igénybe.

5. Az anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

5. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az anyatehéntartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 13 893 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az anyatehéntartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 3 704 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(3) A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 13–18. §-a alapján anyatehenek után egyedenként legfeljebb 35 400 Ft támogatás vehető igénybe.

6. Az extenzifikációs szarvasmarhatartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

6. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az extenzifikációs szarvasmarhatartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 13 892 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 19. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 7300 Ft támogatás vehető igénybe.

7. Az anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

7. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 106 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 20–24. §-a alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 26 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtej-terméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 20 Ft.

8. A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

8. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 2 100 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 25. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1990 Ft támogatás vehető igénybe.

9. A tej termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatása

9. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti tejtámogatás (a továbbiakban: tejtámogatás) esetében a modulációs támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 54 183 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 12. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 4 Ft támogatás vehető igénybe.

(3)3 A tejtámogatásra rendelkezésre álló összegből előleg kerül kifizetésre.

(4) A tejtámogatás előlegeként – a (3) bekezdés szerint – kifizetett összegre a 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 34–35. §-ában foglalt modulációból eredő támogatáscsökkentést nem kell elvégezni, a csökkentés kizárólag csak az előlegen felüli összeg kifizetésekor, összevontan kerül végrehajtásra.

10. A héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

10. § A 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 28. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 36 000 Ft támogatás vehető igénybe.

11. A maximális fajlagos támogatás

11. § E rendelet 1–9. §-ában felsorolt támogatási jogcímekhez kapcsolódó maximális fajlagos támogatási összegek mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

12. A támogatási keret túllépése

12. § Az igénybe vehető támogatás túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

13. Az átváltási árfolyam meghatározása

13. § E rendelet vonatkozásában az euró/forint átváltási árfolyam meghatározása tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikk 2. bekezdésében foglaltak az irányadóak.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

15. §4 E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését és 3. § (4) bekezdését a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 111/2013. (XII. 7.) VM rendelethez

A 2013. évi támogatások számítása során alkalmazandó maximális fajlagos támogatási összegek mértéke euróban

A
Átmeneti nemzeti támogatási jogcímek

B
Egységre vetített maximális összeg

1. Szántóföldi növények – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

33,04 EUR/történelmi bázisjogosultság

2. Rizs – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

285,12 EUR/történelmi bázisjogosultság

3. Dohány (Burley) – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

2120,56 EUR/történelmi bázisjogosultság

4. Dohány (Virginia) – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

2731,95 EUR/történelmi bázisjogosultság

5. Hízottbika – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

202,19 EUR/történelmi bázisjogosultság

6. Anyatehén termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatás

118,74 EUR/egyed

7. Anyatehén termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

31,66 EUR/történelmi bázisjogosultság

8. Extenzifikációs szarvasmarhatartás – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

65,65 EUR/történelmi bázisjogosultság

9. Anyajuh – termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatás

0,09 EUR/egyed vagy 0,07 EUR/egyed, ha a juhtejet értékesítik

10. Anyajuh kiegészítő – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

7,00 EUR/történelmi bázisjogosultság

11. Tej – termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás

27,23 EUR/1000 történelmi bázisjogosultság

3

A 9. § (3) bekezdése a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés napja 2016. május 19.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére