• Tartalom

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.09.11.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, az aszály kezelését szolgáló sík- és dombvidéki tározók létesítését és rekonstrukcióját, valamint üzemszerű működését szolgáló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben megjelölt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatba vételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez9

A beruházások megnevezése és azonosítója

 

A

B

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója (település és helyrajzi szám)

2.

Peresi-holtág (rekonstrukcióval)

Mezőtúr 0538, 0554, 0551, 0558, 0616, 0719, 0772, 0779,
Gyomaendrőd 02735, 02736, 02746, 02788, 02793, 02794/2

3.

Kígyósi-tározó (rekonstrukcióval)

Szabadkígyós 095, 096/1, 0105, 0106, 0107/1

4.

Gyepes-tározó (rekonstrukcióval)

Sarkad 01005, 01013, 01017,
Kötegyán 015, 0100/2, 0263, 262, 310, 428

5.

Élővízcsatorna-Gerlai-holtág (rekonstrukcióval)

Békés 08, 9342, 9360,
Békéscsaba 0302, 0304, 0312, 0414, 0472, 14101

6.

Kadia Ó-Dunai tározó

Hercegszántó 0214, 0215/1, 0215/2, 0216, 0217/1, 0217/2, 0217/3,
Dávod 0222

7.

Kislődi-tározó

Kislőd 022/1, 023, 038/1, 040/6, 042, 044/1, 044/2

8.

 

 

9.

 

 

10.

Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet

Mezőtúr 0283, 0325, Túrkeve 0540

2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez10

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

 

1.

Az 1. mellékletben megjelölt beruházások megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

 

2.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

3.

környezetvédelmi hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

4.

természetvédelmi hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

5.

területrendezési hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

6.

útügyi hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal

 

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

9.

általános építésügyi hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

10.

örökségvédelmi hatósági eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

11.

földmérési, földvédelmi, telekalakítási
és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

12.

talajvédelmi hatósági eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

 

13.

erdő igénybevétele
és fakitermelés bejelentése

illetékes megyei kormányhivatal

3. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez11

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A 2. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 3. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére