• Tartalom

124/2013. (XII. 17.) VM rendelet

az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról1

2013.12.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet;

2. anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

3. birtokon tartás: a támogatás alapjául szolgáló állatnak a mezőgazdasági termelő tenyészetében, meghatározott ideig történő folyamatos tartása;

4. kecske ENAR rendelet: a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;

5. mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 2. § 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelő;

6. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

7. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tartási hellyel együtt.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben,

b) a támogatási kérelmében szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban,

c) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról,

d) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, és

e) nyilatkozik arról, hogy nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskéket köteles a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napjától kezdődően száz naptári napon át folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1) A támogatás mértéke 3500 Ft/anyakecske. Támogatás országos szinten a 2013. évre vonatkozóan legfeljebb 20 000 egyed után nyújtható.

(2) Támogatás mezőgazdasági termelőnként a 2013. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, és összege termelőnként nem haladhatja meg a 3333 eurót, valamint a mezőgazdasági „de minimis” rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

(3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal fizethető támogatás.

4. § (1) A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK rendelet) 30. cikk (2) bekezdés c) pontjában, illetve (3)–(4) bekezdésében, a 31. cikkében, a 41. cikkében, valamint a 42. cikk (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés kerül megállapításra, a támogatási összeg meghatározása során az 1122/2009/EK rendelet 63. és 66. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

(4) A kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért, illetve határidőn túli teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

5. § (1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2014. január 31-ig kell benyújtani. A nyomtatványnak legalább az alábbi adatokat, valamint nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatok;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;

c) a támogatási feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatok;

d) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatok;

e) a kérelmező által tartott állatok létszámának és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétének a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által történő igazolása.

(2) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. Az MVH a határozatában közli a jogosulttal, hogy a mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti csekély összegű támogatásban részesül. A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során a mezőgazdasági „de minimis” rendelet 3. és 4. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2014. június 30-áig kerül sor.

(4) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

(5) Az MVH a támogatási összeg mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

(6) A támogatási keret 80%-os kihasználtsága esetén az MVH tájékoztatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot.

6. § Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §2

1

A rendeletet a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2014. november 21. napjával.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére