• Tartalom

125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.04.29.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. §, a 9. §, a 13. §, a 14. §, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (15) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10–12. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (15) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1–6. §2

2. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az „A működési engedély kiadására” szövegrész helyébe a „Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására” szöveg lép.

3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) annak 1. §-át megelőzően a következő rendelkezéssel mint a Vhr. 1. §-át magában foglaló alcím címével egészül ki:

„Általános rendelkezések”

9. § (1) A Vhr. „Az egészségügyi szakellátási kötelezettségre, valamint az ahhoz kapcsolódó finanszírozásra és szerződésekre vonatkozó szabályok” alcím címe helyébe a következő cím lép:

„Az egészségügyi szakellátási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó szabályok”

(2) A Vhr. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § (1) A Tv. 1/A. § (2) bekezdése szerinti esetben az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve az egészségügyi szakellátási feladat nem teljesítéséről szóló – a Tv. 1/A. § (3) bekezdése szerinti – bejelentést (a továbbiakban: bejelentés) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére kell megküldeni, melyben – a Tv. 1/A. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – meg kell jelölni a kötelezettség, illetve a szakellátási feladat nem teljesítésének kezdő időpontját azzal, hogy azt a bejelentés lehetőség szerint legalább 15 nappal meg kell hogy előzze.
(2) Az OTH a bejelentést követően haladéktalanul tájékoztatja ennek tényéről az egészségügyért felelős minisztert, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI).
(3) Az OTH
a) ha a bejelentés legalább 15 nappal megelőzi a nem teljesítésnek a bejelentésben megjelölt kezdő időpontját, a bejelentést követően 8 napon belül,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben haladéktalanul
megteszi a Tv. 1/A. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak közül a folyamatos ellátás biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket, és ha ezek miatt szükséges, hivatalból rendelkezik a Tv. 7. § (11) bekezdése szerinti kapacitásátcsoportosításról, valamint hivatalból módosítja az érintett egészségügyi szolgáltatók ellátási területét és működési engedélyét.
(4) A Tv. 1/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésről szóló határozatban a Tv. 1/A. § (11) bekezdése szerinti időpont figyelembevételével kell meghatározni a hiányzó személyi, illetve tárgyi feltételek biztosításának határidejét.
(5) Az OTH a Tv. 1/A. § (4) és (5) bekezdése alapján hozott határozatot, valamint a működési engedélyt – legkésőbb a határozathozatalt követő napon – megküldi a GYEMSZI-nek és az OEP-nek, valamint tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert.
(6) Az OEP a határozat és a működési engedély szükséges módosításának kézhezvételét követően a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben 5 napon belül, a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben haladéktalanul gondoskodik az érintett egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének – a Tv. 1/A. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történő – módosításáról, illetve új finanszírozási szerződés megkötéséről.
(7) A Tv. 1/A. § (4) bekezdés b) pontja alapján kijelölt szolgáltató által az átmeneti időszak alatt végzett feladat ellátása után járó finanszírozás a (6) bekezdés alapján megkötött szerződés alapján az egészségügyi szakellátások finanszírozására vonatkozó jogszabályok szerint történik, azzal, hogy a kijelölt szolgáltató csak azok után a teljesítmények után jogosult finanszírozásra, amelyeket a (3) bekezdés alapján hozott kijelölő határozatban megjelölt időszak alatt ténylegesen nyújtott. A teljesítmények elszámolása a kijelölő határozatban megállapított határidő szerint időarányosan kerül az OEP által megállapításra.”

(3) A Vhr. (1) bekezdéssel megállapított „Az egészségügyi szakellátási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó szabályok” alcíme a következő 1/B-1/E. §-sal egészül ki:

1/B. § (1) Az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), illetve a Tv. 1/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve a szakellátási feladat újbóli teljesítésének, illetve ellátásának tényéről és kezdő időpontjáról legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az OTH-t, azzal, hogy a tájékoztatásban meg kell jelölni a teljesítés ismételt megkezdésének időpontját.
(2) Az OTH az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 napon belül ellenőrzi, hogy az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve a szakellátási feladat teljesítése ismételt megkezdésének feltételei biztosítottak-e.
(3) Ha az önkormányzat, illetve a Tv. 1/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a bejelentésben az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve a szakellátási feladat nem teljesítésének okaként az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti személyi, illetve tárgyi feltételek hiányát jelölte meg, az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve a szakellátási feladat teljesítése csak abban az esetben folytatható a Tv. 1/A. § (11) bekezdése szerinti időpontot követően, ha a kötelezettség nem teljesítésének okaként megjelölt személyi, illetve tárgyi feltételek az érintett egészségügyi szolgáltatónál rendelkezésre állnak.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményének és a (3) bekezdésben foglaltaknak figyelembevételével indokolt, az OTH a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés befejezésétől számított 5 napon belül rendelkezik a Tv. 1/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kijelölésnek, illetve a Tv. 1/A. § (5) bekezdése szerinti ingyenes vagyonhasználatnak a tájékoztatásban megjelölt időponttal történő visszavonásáról.
(5) Ha az önkormányzat, illetve a Tv. 1/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségét, illetve a szakellátási feladatát a szakellátási feladat állam általi ideiglenes ellátásának kezdő időpontjától számított 3. hónap utolsó napján sem látja el, az érintett szakellátási feladat folyamatos ellátása érdekében a 4. hónap első napjával az OTH – a Tv.-ben meghatározott szabályok szerint és a GYEMSZI javaslatának figyelembevételével – rendelkezik az önkormányzat, illetve a Tv. 1/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv rendelkezésében lévő szakellátási kapacitásoknak másik egészségügyi szolgáltató részére történő átcsoportosításáról és az ahhoz kapcsolódó ellátási terület módosításáról, valamint az érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosításáról, feltéve, hogy a szakellátási feladatot a 4. hónap első napjától nem az önkormányzat tulajdonából a Tv. 1/B. § (1) bekezdése alapján az államra átszállt egészségügyi intézmény látja el.
(6) Az OTH – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – rendelkezik a Tv. 1/A. § (4), illetve (5) bekezdésén alapuló jogerős intézkedéseknek a szakellátási feladat állam általi ideiglenes ellátásának kezdő időpontjától számított 4. hónap első napjával történő visszavonásáról.
(7) Az OTH a (4)–(6) bekezdés alapján hozott határozatát – annak meghozatalától számított 5 napon belül – megküldi a GYEMSZI-nek és az OEP-nek, valamint tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert.
1/C. § (1) Ha az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség nem teljesítése miatt a szakellátási feladat a Tv. 1/A. § (11) bekezdése alapján az állam egészségügyi szakellátási kötelezettségének részévé válik és ezzel egyidejűleg az államra száll a Tv. 1/B. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény és egyéb vagyon, az intézmény és a vagyon átvételének lebonyolítását (a továbbiakban: átadás-átvétel) a GYEMSZI végzi.
(2) Az átadás-átvételi eljárás levezetője a GYEMSZI főigazgatója által megbízott képviselő (a továbbiakban: átvevő), aki – az érintettekkel egyeztetve – dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá az átadás-átvétel végrehajtását segítő jelenlévőkről, az átadás-átvétel módjáról, adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében az önkormányzat képviselője, valamint a Tv. 1/B. § (1) bekezdése alapján átvételre kerülő intézmény képviselője az átvevővel együttműködni, az átvevő által igényelt adatszolgáltatást teljesíteni köteles.
(3) Az átadás-átvétel előkészítésének részét képezi:
a) dokumentáció bekérése a tulajdonostól, fenntartótól, intézménytől, a bekért dokumentáció hiányosságai, hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények jogi átvilágításának megkezdése,
b) az átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv (a továbbiakban együtt: jegyzőkönyv) előkészítése,
c) az azonnali beavatkozást kívánó ügyek – így különösen a súlyos visszásságok, jogi szempontból aggályos kérdések, a gazdasági helyzet, a folyamatos, zavarmentes működést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb tényezők, az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadással kapcsolatos kérdések – és intézkedési terv rögzítése, és
d) a vitás kérdések rögzítése.
(4) A jegyzőkönyvet az átadó részéről az önkormányzat polgármestere és az átadásra kerülő egészségügyi intézmény vezetője, az átvevő részéről a GYEMSZI főigazgatója írja alá.
(5) Amennyiben a Tv. 1/B. § (1) bekezdése alapján állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá tartozó vagyonelem, a jegyzőkönyv érvényességéhez – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet aláírása is szükséges.
(6) A jegyzőkönyv tartalmazza a 6. számú melléklet szerinti teljességi nyilatkozatot, amellyel az önkormányzat polgármestere teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért és teljeskörűségéért.
(7) A jegyzőkönyv alapjául az átadás-átvétel előkészítése során összeállított dokumentumok szolgálnak. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a 7. számú melléklet határozza meg, azzal, hogy az átvevő feladatainak ellátása érdekében ezen túlmenő adatok és információk szolgáltatását igényelheti. A jegyzőkönyv mellékletei egy eredeti példányban készülnek, amely tőpéldányok az átvevőnél maradnak, az átadó másolati példányt kap.
1/D. § (1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében az átvett – költségvetési szervként működő – egészségügyi szolgáltató alapító okiratának módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követő 30 napon belül készíti el és nyújtja be a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.
(2) Az átvett – költségvetési szervként működő – egészségügyi szolgáltató esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történő változásbejegyzést követő 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti az OTH-t, amely gondoskodik a működési engedélyt tartalmazó nyilvántartásnak és a működési engedélynek 30 napon belül hivatalból történő módosításáról.
(3) A (2) bekezdés alá nem tartozó egészségügyi szolgáltató esetén az annak átvételét követő 30 napon belül kell hivatalból módosítani a működési engedélyt tartalmazó nyilvántartást és a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével.
(4) A működési engedélyt módosító egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartás módosítását követő 5 napon belül hivatalból értesíti az OEP-et.
(5) Az OEP az átvett egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését – a fenntartó változására figyelemmel – a (4) bekezdés szerinti értesítését követő hónap utolsó napjáig módosítja.
1/E. § (1) A Tv. 1/E. § (5) bekezdése szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló egészségügyi intézmény szerződésmódosításra vonatkozó kérelmében jelezni kell minden olyan körülményt, ami a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.
(2) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a központi költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoporton keresztül kerül a Tv. 1/E. § (5) bekezdése szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló egészségügyi intézménynek biztosításra.
(3) Az önkormányzattól a Tv. 1/G. § (2) bekezdése alapján a GYEMSZI állományába átvett foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a nyilatkozatot követő hónap első napjától kezdődik a GYEMSZI-nél.
(4) A kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.”

10. § A Vhr. 5/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kapacitás-nyilvántartás a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza
a) a kapacitás tekintetében közszolgáltatásért felelős szerv nevét és székhelyét,
b) a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás, illetve a Tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés
ba) típusának megjelölését (ellátási szerződés/megállapodás),
bb) megkötésének időpontját,
bc) hatálybalépésének időpontját,
bd) időtartamát (határozatlan/határozott – határozott időtartam esetében annak ideje években megadva),
be) által feladat teljesítésére kötelezett fél nevét, székhelyét,
bf) által érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét, székhelyét,
bg) által érintett szakma megnevezését és a kapacitás mértékét.”

11. § A Vhr. a következő 17/F. §-sal egészül ki:

17/F. § A kapacitás-nyilvántartásnak 2013. szeptember 1-jétől kell megfelelnie az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelettel megállapított 5/B. § (2a) bekezdésének.”

12. § A Vhr.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „a kapacitás-nyilvántartásban” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Tv.” szövegrész helyébe az „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.)” szöveg,

c) 4/B. § (1)–(2a) bekezdésében, valamint 5/B. § (2), (4) és (6) bekezdésében az „A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „A kapacitás-nyilvántartásban” szöveg,

d) 5/B. § (1) bekezdésében az „A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást” szövegrész helyébe az „A kapacitás-nyilvántartást” szöveg,

e) 5/B. § (6a) bekezdésében az „a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásnak” szövegrész helyébe az „a kapacitás-nyilvántartásnak” szöveg,

f) 5/B. § (6a) bekezdésében az „a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „a kapacitás-nyilvántartásban” szöveg,

g) 5/B. § (8) bekezdésében az „a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásba” szövegrész helyébe az „a kapacitás-nyilvántartásba” szöveg,

h) 15/A. § (1) bekezdésében a „g)–i)” szövegrész helyébe a „g)–j)” szöveg,

i) 17/C. § (1) bekezdésében a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 2. §-a,

b) 9. §-a és az azt megelőző „Eljárás a finanszírozási, illetve szakmai eljárásrendek szerinti minőségi követelmények megszegése esetén” cím.

4. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

h) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az R. 12. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

j) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 5. § (1a) bekezdése

(szerinti feladatok ellátására.)

5. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kormány jóváhagyásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (6) bekezdése szerinti feladat ellátására.
(4) A Kormány eljárásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
szerinti feladatok ellátására.
(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16/B. § (4) bekezdése szerinti feladat ellátására.”

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7–16. §, valamint a 3. és a 4. melléklet 2013. április 29-én lép hatályba.

1–2. melléklet a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez3

3. melléklet a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Teljességi nyilatkozat
Alulírott ................................., mint a ................................ Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelentem, hogy a mai napon – ............................................. – az átvevő részére a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1/B. §-a alapján átadandó intézmény működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.
...................................., 20 ...............
...............................

4. melléklet a 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv
amely létrejött
egyrészről:
........................................... Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Statisztikai számjele: 15324683 7120 312 01
Adószáma: 15324683-2-43
Bankszámlaszáma: 10032000-01490576-00000000
Képviseli: ..................... főigazgató
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
harmadrészről
........................................... (intézmény)
Székhelye:
Képviseli: ....................................... (főigazgató)
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átvett intézmény
negyedrészről (amennyiben a települési önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
– együttesen: Felek – között.
Az átadás-átvétel időpontja és helye:
……………………………………………
Az átadás részletes feltételei
Átadó átadja az Átvevő részére:
a)    a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő intézmények működéséhez kapcsolódó vagy azt elősegítő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerű működését biztosító alapító, létesítő okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott működési engedélyek eredeti, illetve hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi kivonatát;
b)    a települési önkormányzat által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülő intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen, a szükséges magyarázatokkal ellátva;
c)    az átadásra kerülő intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve hazai és egyéb nemzetközi társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d)    az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
e)    az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke, figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat; a szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás, elvégzett munka áll, azonban a szállító részéről a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos szerződéseket;
f)    az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét;
g)    az intézmények költségvetési helyzetéről, az átvételt megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, az átvételt megelőző évi beszámolóról, valamint az átvétel évének költségvetéséről szóló dokumentumokat, minden egyéb, működtetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó dokumentumot;
h)    az intézmény saját bevételeként képződött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza nem utalt összegről havi bontásban kimutatást;
i)    ha alapítvány, közalapítvány átvételére kerül sor, abban az esetben az alapítvány, közalapítvány alapítói jogainak gyakorlásával összefüggő döntéseket tartalmazó dokumentumokat, iratokat.
Az Átvevő az Átadó rendelkezésére bocsátja a dokumentáció átadásához szükséges iratlistát és adattáblákat. A bekért dokumentumok eredeti formátumban vagy feldolgozott módon jelen átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A dokumentumok eredeti példányai tételes iratjegyzékkel fizikailag és elektronikusan, a csak feldolgozásra kért dokumentumok csak elektronikusan kerülnek átadásra.
Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1/I. § (1) bekezdése szerinti megállapodás szükséges az átvett feladat és az egészségügyi intézmény által ellátott egyéb egészségügyi vagy más közfeladat megosztására vonatkozóan, az erre irányuló megállapodás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az Átvevő az intézmények gazdálkodására, működésére vonatkozó dokumentumokat és adatokat közvetlenül az intézményektől kéri.
Az átadott intézmények köre
Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülő intézmény esetében rögzíteni kell:
1.    az intézmény nevét, szervezeti formáját, az intézményi feladatellátás helyét, továbbá azt, hogy az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor, az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek);
2.    az átvett intézmény költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatások átadásával;
3.    az intézményi szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések, lízingszerződések, hitel és kölcsön szerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések), ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek; ezen belül külön kimutatva az Európai Unió által, egyéb nemzetközi forrásból, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó, folyamatban lévő vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező intézményi szerződésállományt;
4.    az intézményi követelésállományt, valamint az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállományt;
5.    az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket;
6.    az intézmények személyügyi adatait, az átadott intézményi létszámot; külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát;
7.    az intézmény által használt ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújításokat és beruházásokat, a folyamatban lévő felújításokat és beruházásokat, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújításokat és beruházásokat;
8.    az intézmény teljes vagyonleltárát:
a)    ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b)    az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,
c)    vagyoni értékű jogok (mérleg szerint),
d)    szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta, szerzői védelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint);
9.    az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását;
10.    az átvett intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatását;
11.    az átvétel időpontjában fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az azon található összegeket;
12.    az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, ..................................... fordulónappal elkészített adatszolgáltatást;
13.    az intézmény által irányított, felügyelt, alapított gazdasági társaságokat, civil szervezeteket, illetve azon intézményeket, ahol az intézmény tagsági joggal rendelkezik, valamint ezek költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatásokat.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézmények, illetve vagyon átadásával összefüggésben egyes ingatlanok közös kezelésbe, használatba és üzemeltetésbe kerülnek, a kiadások megosztása és a használati jog rendezése érdekében ..................................-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelőjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel történik.
Az intézmények jövőbeni kincstári feladatainak átvételét a Magyar Államkincstár megyei szervének vezetője megbízásából a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársai végzik (intézményi számlavezetés, e-Adat-rendszer bevezetése, bérszámfejtés, a vagyonnal kapcsolatos feladatok, illetve a fenntartóváltás egyszeri bejegyzése).
A vagyon átadása
Az átvétel időpontjában a Tv. alapján az Átvevő által átvett vagyon – mely jelen jegyzőkönyv mellékletében meghatározásra kerül – az érintett egészségügyi intézmény használatába, hasznosításába, birtokába került.
A Felek megállapítják, hogy külön erre vonatkozó megállapodás (pl. vagyonkezelői szerződés) megkötéséig az intézmény a vagyont ezen a jogcímen használja, hasznosítja és birtokolja, amennyiben nincs a vagyonra megkötött érvényes vagyonkezelői szerződése.
Köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók (foglalkoztatottak) átadása
Az Átadó hivatalában az intézmények fenntartói feladatait végző foglalkoztatottak közül az Átadó ...... fő átadását ajánlja fel az Átvevő részére.
Jogutódlás
Az Átvevő a fenntartói, tulajdonosi jogkörben általános jogutódként lép az Átadó helyébe. Az Átadó és az Átvevő az Átadó által megkötött szerződéseket közösen áttekinti és rögzíti, hogy mely szerződések esetében szükséges a szerződések módosítása, illetve új szerződés megkötése, és az Átadó mely szerződéseket szünteti meg, illetve módosítja.
Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai
Az átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási időszakban lévő projektekre is.
A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.
Egyéb rendelkezések
A vagyonelemek átadásánál-átvételénél az átvétel időpontja szerinti nyilvántartási érték állapotot veszik alapul.
Az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokba való ki- és bevezetésének dátuma az átvétel időpontja. Az állami vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Jelen jegyzőkönyv ..... eredeti példányban készült és ..... számozott oldalból áll, amelyből ..... példány az Átadót, ..... példány az Átvevőt, ..... példány a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet illeti meg. A jegyzőkönyv mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, mely tőpéldányok az Átvevőnél vannak. Az Átvevő a tőpéldány elektronikus másolati példányait .................................................-ig köteles az aláírók rendelkezésére bocsátani.
.................., 20…. ...................

.................................................................

.................................................................

polgármester

GYEMSZI főigazgató

átadó

átvevő

 

...................................................................................................

 

az átvett egészségügyi intézmény vezetője

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részéről:
...................................................
Mellékletek:
A) Melléklet – Átadó teljességi nyilatkozata
B) Melléklet – Fenntartótól bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
C) Melléklet – Intézményektől bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
D) Mellékletek – Dokumentumok
E) Mellékletek – Kimutatások és táblázatok
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 30. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére