• Tartalom

13/2013. (III. 29.) NGM rendelet

13/2013. (III. 29.) NGM rendelet

a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

2013.04.16.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2–13. §2

14. § (1)–(2)3

(3) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

(4)4

15–16. §5

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2013. április 15-én lép hatályba.

1–2. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez6

3. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások
1.    Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát, HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kódot jelöli. Amennyiben az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő kódot kell alkalmazni.
2.    Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS kapcsolaton elérhető API felületet vagy IP interfészt kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a NAV szerverétől fogadhat el üzenetküldési parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI vagy MSISDN szám vagy IP cím alapján történik, az interfész jellege szerint.
Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS protokollon POST metódussal kerülnek átadásra.
3.    A NAV a „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenetet küldi az AEE részére a 2. pont szerinti HTTPS szolgáltatás igénybevételével. A NAV szervere ezen üzenet küldését követően bontja a csomagkapcsolt adatátvitelt. Az üzenet fogadása utasítja az AEE-t titkosított csomagkapcsolt adatátvitel felépítésére.
4.    Az AEE-nek a 3. pontban leírt üzenet fogadása után azonnal adatkapcsolatot kell létesítenie a NAV-val, SSL titkosított csatornán keresztül, és az általa felépített SSL csatornán az 5. pont szerinti üzenetet kell elküldenie. A további üzenetek minden esetben az AEE által felépített SSL titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra, az AEE kizárólag az általa felépített SSL csatornán kezdeményezhet kommunikációt a NAV-val.
5.    Az AEE a „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi a NAV részére a pénztárgép utolsó bekapcsolásának időpontjához viszonyítottan minden harminc perc elteltével, ahol
a)    „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
b)    „S” az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,
c)    „N” az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma,
d)    „T” az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.
Erre az üzenetre a NAV a 7., 8., 9., 10., 12., 13. vagy 16. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
6.    Az AEE a „PRIOR~YY~XXXXXXXXX” üzenet küldi a NAV részére, ha elsőbbségi adatszolgáltatási igényt akar jelezni, ahol YY jelöli az esemény kódját, ami az alábbi eseteket jelöli:
a)    YY=01 – az AEE üzemelésének megkezdése esetén,
b)    YY=02 – a pénztárgép áramellátásának megszűnése esetén,
c)    YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése esetén.
Erre az üzenetre a NAV a 7. vagy 8. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
7.    A NAV a „TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére amelyben a naplófájl küldésére utasítja, ahol az „F” a NAV által utoljára a címzett AEE-től sikeresen fogadott állomány sorszáma, fogadott állomány hiányában „0” (nulla karakter). Az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő lépéseket:
a)    azonnal, vagy az esetlegesen folyamatban levő bizonylat kiadásának befejezését és a vonatkozó bejegyzés elhelyezését követően azonnal le kell az AEE-n lévő összes adózóra vonatkozón a nyitva levő szöveges állományt, állományokat,
b)    Az AEE minden olyan szöveges állományát el kell küldeni a NAV részére, amelynek a sorszáma nagyobb, mint a NAV üzenetében szereplő „F” szám. A küldés egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben történik. A következő fájlt az előző fogadását igazoló ACK nyugta megérkezését követően lehet küldeni.
c)    Az elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve a 4. melléklet 4. pontjában előírt felépítés szerint. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére.
Erre válaszul a NAV a 8. a), 8. c) vagy 8. d) pont szerinti üzenetet adja, amire az AEE-nek :
8. a) válasz esetén a naplófájl sikertelen küldése miatt a kapcsolatot le kell zárnia és 30 perc elteltével újabb TRMRDY üzenetet kell küldenie.
8. c) válasz esetén, a NAV sikeresen fogadta a nyugtázott naplóállományt, egyben utasítja az AEE-t a következő sorszámú, NAV számára még el nem juttatott, lezárt naplóállomány NAV szerverének való elküldésére a c) pontban meghatározott módon. Amennyiben nincs lezárt még nem továbbított naplóállomány, a kapcsolat lezárható.
8. d) válasz esetén a NAV sikeresen fogadta a naplóállományt, így a kapcsolat lezárható.
8.    A NAV az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” nyugtaüzenetet küldi AEE üzeneteire válaszul, ahol YY a nyugta jellegét jelölő státuszkód, mely a következő értékeket veheti föl:
a)    YY=00 – általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban az így nyugtázott események nem voltak sikeresek,
b)    YY=01 – sikeresen fogadott regisztrációs fájl fogadása esetén az AEE sikeresen regisztrálta a pénztárgépet a NAV regisztrációs szerverén a 15. pontban meghatározott eljárás eredményeképpen,
c)    YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás,
d)    YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot,
e)    YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot.
9.    Amennyiben a NAV a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul, az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:
a)    blokkolt állapotba kell hoznia a pénztárgépet,
b)    a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 01-es okkódot alkalmazva,
c)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
10.    Amennyiben a NAV a „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi a blokkolt állapotban lévő AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:
a)    a blokkolt állapotban levő pénztárgép blokkolt állapotát meg kell szüntetnie,
b)    a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 02-es okkódot alkalmazva,
c)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
11.    az AEE-nek az „ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” válaszüzenetet kell elküldenie a NAV részére a 9., 10., 12., 13. pontban meghatározott üzenetre válaszul, ahol YY a megelőző üzenetre utaló okkódot jelöli.
a)    YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva,
b)    YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva,
c)    YY=03 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva,
d)    YY=04 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva,
e)    YY=05 – szoftverfrissítésre kész,
f)    YY=06 – szoftverfrissítés letöltve,
g)    YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva,
h)    YY=08 – adózói törzsadat frissítés végrehajtva,
i)    YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve.
12.    Amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „FRWUPD~ééééhhnn~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, ahol a megadott időpont a szoftver frissítés előírt dátumát jelöli, akkor az AEE-nek azonnal végre kell hajtania a következőket:
a)    a felépített SSL csatornán el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet YY=05 szoftverfrissítésre kész paraméterrel a NAV részére,
b)    az a) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a szoftver műszaki tartalmának részleteit az alábbiak szerint:
ba)    az üzenet első eleme az „UPDDTL” karaktersorozat,
bb)    ezt követik a firmware-fájl minden szeletére „~NN~CCCC” formátumú üzenetek, ahol „N” az adott szelet sorszáma 1-től sorfolytonosan, legfeljebb két karakterben, vezető nullák nélkül, a „CRC” az adott szelet CRC ellenőrzőösszege 32 bit hosszan,
bc)    a következő elemek a „~” karakter és a teljes firmware SHA256 algoritmussal készített ellenőrző kódja 64 karakterben,
bd)    az adatsort a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat zárja, ahol a „HHHHHHHHHH” a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kód) Az AEE egység a „UPDREQ~NN~XXXXXXXXX” üzenetekben kéri az adatszeleteket, ahol az „NN” jelöli a kért adatszelet sorszámát, az „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
c)    a d) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a kért firmware adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-ellenőrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódjának egyezését,
d)    amennyiben az AEE szoftver letöltése nem kezdődött meg a b) pontban leírt üzenet elküldését követően 60 percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie az a), d) és e) lépéseket a d) pont végrehajtása után 4 órán belül,
e)    sikeres letöltést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 06-os okkódot alkalmazva,
f)    a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot,
g)    az ”ééééhhnn”’ karaktersorozatban megjelölt napon esedékes napi zárás után az AEE telepíti a leöltött firmware-t, sikeres telepítést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 07-es okkódot alkalmazva,
h)    a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot.
13.    A NAV az 5. pontban definiált üzenetre „VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~PPPAAAAA~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, egyes forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA-kulcsok módosításának végrehajtására, amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt szükségessé válik, a változások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően, ahol:
a)    az üzenet első eleme a „VATUPD~” karaktersorozat,
b)    második eleme a pénztárgép AP száma,
c)    majd az a jövőbeli időpont ééééhhnnóóppmm formátumban, amikortól az üzenetben leírt ÁFA-kulcs módosításokat érvényesíteni kell,
d)    az üzenet további elemei az összes olyan forgalmi gyűjtőre vonatkozóan, amelyhez tartozó ÁFA-kulcs módosul:
da)    a „–” karakter és a változással érintett forgalmi gyűjtő jele három karakteren (PPP),
db)    a da) pontban jelölt forgalmi gyűjtőhöz tartozó, b) pontban jelölt időponttól érvényes ÁFA-kulcs, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva (AAAAA),
dc)    több gyűjtő egy ütemben történő módosítása esetén elválasztásra # karaktert kell alkalmazni
e)    a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat, ahol HHHHHHHHHH a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló üzenetazonosító kód.
Erre az üzenetre az AEE a 14. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
14.    A 13. pontban leírt üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania a következő műveleteket a felsorolás sorrendjében:
a)    a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY=03 ÁFA gyűjtők átállítási utasítása fogadva” kódot alkalmazva,
b)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza,
c)    legkésőbb az üzenetben jelzett időpont előtt 5 nappal a pénztárgép többi egységének át kell adnia az üzenetben szereplő adatokat úgy, hogy a pénztárgép az üzenetben szereplő időponttól kezdve az érintett forgalmi gyűjtőkre vonatkozóan a megadott ÁFA-kulcsokat alkalmazza,
d)    a c) pontban jelzett módosítás végrehajtását követően haladéktalanul jelentenie kell a módosítás megtörténtét a NAV részére küldött a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenettel „YY=04 ÁFA gyűjtők átállítási utasítás végrehajtva” kódot alkalmazva,
e)    ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
15.    A pénztárgép üzembe helyezése (megszemélyesítése) során az alábbi üzenetekkel kommunikál a NAV és az AEE egység:
a)    a pénztárgép üzembehelyezésekor, illetve AEE csere esetén, be kell rögzíteni az üzembe helyezési kódot a pénztárgépbe, mely további adatokkal együtt INF típusú bejegyzésként kerül tárolásra a naplófájlba; a fájl nevében, ekkor a törzsszám „00000000” karaktersorozatot tartalmazza, mivel ekkor az még nem áll rendelkezésre; legkésőbb ekkor lehet a pénztárgépbe az AP számot berögzíteni,
b)    az AEE elküldi az a) pont szerinti üzembe helyezési kódot tartalmazó elektronikusan aláírt naplófájlt a NAV szerverére, az első küldés alkalmával a tanúsítványt is tartalmazó PKCS#7 formátumban történik,
c)    erre az üzenetre a NAV szervere két lehetséges választ küld:
1.    A NAV elküldi a megszemélyesítéshez (tanúsítványok és adózó adatok) szükséges adatokat a pénztárgépnek három, illetve kétvállalkozós pénztárgép esetén négy üzenetben
– elsőként a 16. pont szerinti P1=1 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
– a másodikként a 16. pont szerinti P1=3 üzenetben az üzemeltetési telephely-adatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
– harmadikként a NAV szerverének SSL-tanúsítványát, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=09 kóddal nyugtáz),
– negyedikként kétvállalkozós pénztárgép esetén a 16. pont szerinti P1=2 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, vagy
2.    elutasítja, ha a beküldött adatokban hiba van (hibás összerendelés, nem nyilvántartott hardverrevízió, már regisztrált AP, felhasznált üzembehelyezési kód stb.),
d)    az AEE egység a letöltött tanúsítványokat és adózózói adatokat letárolja,
e)    az AEE egység bontja az SSL-kapcsolatot, majd újraépíti azt a letöltött tanúsítvány segítségével végrehajtott eszközazonosítással,
f)    az AEE a kulcsokat tartalmazó üzenet sikeres fogadásáról és betöltését követően „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenet küld,
g)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
16.    A pénztárgépek adózói adatainak frissítése a pénztárgépben
a)    amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „DEFUPD~XXXXXXXXX~P1n~P2n~P3n~P4n~P5n~P6n~P7n~P8n~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, úgy a P1-P8 paraméterekben átadott adatokkal frissíteni kell a pénztárgépben tárolt adózói adatokat, ahol az ’n’ a paraméter értéke az alábbi táblázat alapján:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

P1 változás típuskód

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

2.

Értéke: 1 Értelmezése: adózói törzsadat (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonosa)

frissítendő felhasználó adószáma

név

irányítószám

település

közterületneve

közterület jellege

házszám

3.

Értéke: 2 Értelmezése: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének adózói törzsadatai

frissítendő felhasználó adószáma

név

irányítószám

település

közterület neve

közterület jellege

házszám

4.

Értéke: 3 Értelmezése: üzemeltetési telephely

Üzemeltető adószáma

üzlet neve

irányítószám

település

közterület neve

közterület jellege

házszám

b)    P1=1 vagy P=2 paraméter esetén az adóalany adatait frissíteni kell a küldött adatokkal,
P1=3 paraméter esetén a pénztárgép telephelyét kell frissíteni a kapott adatokkal,
c)    a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY–08 adózói törzsadat update” kódot alkalmazva,
d)    ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
17.    Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzeneteit is 4. melléklet előírásai szerint.
18.    Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle
kommunikáció sem történik a NAV-val.

4. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez7

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére