• Tartalom

130/2013. (V. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.05.17.

A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a)–f) pontjában,

a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában,

a 4. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult, és
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak ellátására jogosult vagy lakásfenntartási támogatásban részesül
b) a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
c) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban részesül, ide nem értve a települési önkormányzat képviselő-testülete által megállapított ápolási díjat.
(3) A Nemzeti Eszközkezelő a megvételre felajánlott lakóingatlant az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója sajátjogú nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, kivéve ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel.
(4) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a pénzügyi intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben
aa) a családi pótlékra való jogosultságról a kincstárnak a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását,
ab) az aktív korúak ellátására, a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását,
ac) a közfoglalkoztatásról a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szerződésnek a közfoglalkoztató által hitelesített másolatát;
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az ápolási díjra való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál harminc nappal nem régebben kiállított igazolását;
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetekben az ellátást megállapító határozatot, vagy az ellátás évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítést vagy a folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást, valamint
ca) postai úton történő kifizetés esetén az ellátás átvételét igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi szelvényt vagy
cb) pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára átutalással történő kifizetés esetén az ellátás jóváírását is igazoló, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi számlakivonatot.”

2. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 154. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyámhivatal – a vételár megfizetésének (3) bekezdésben meghatározott módjára vonatkozó rendelkezés hiányában – az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha
a) a szerződésben meghatározott vételárat betétben elhelyezték vagy
b) az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történt, és
ba) a vételárat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott módszer és felosztás szerint fogják megfizetni, vagy
bb) a vételárból a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott esetben a kiskorú személyt is megilletné a fennmaradó vételárhányad és a vételárból a kiskorút megillető összeget gyámhatósági fenntartásos betétben fogják elhelyezni.”

3. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A VET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.”

4. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:)

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére