• Tartalom
Oldalmenü

131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet

az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról

2014.09.05.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 35. alpontjában,
a 7. § (2) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 7. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az Információs Hivatal (a továbbiakban: IH) által üzemben tartott járművekre (a továbbiakban: járművek) terjed ki.

(2) A járművek esetében a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: együttes rendelet) foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) a közlekedési hatósággal kötött megállapodás szerint végzi külön megkeresés alapján az IH járműveinek forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálatát, valamint a járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátását.

(2) Ha a vizsgálatra az NBSZ nem rendelkezik kapacitással, úgy az IH a jármű időszakos vizsgálatát a közlekedési hatóság által engedélyezett vizsgáló állomáson végezteti el.

3. § Az IH biztosítja, hogy a járművei megfeleljenek az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabályokban előírt műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megjelölt hatósági eljárást követően az NBSZ gondoskodik a forgalmi engedély kiállításáról vagy a következő időszakos vizsgálat határidejének a forgalmi engedélybe történő bejegyzéséről.

(2) Az NBSZ gondoskodik az általa kiállított, illetve érvényesített forgalmi engedélyek, a műszaki és környezetvédelmi adatlapok, a műszaki érvényességet jelző címkék, valamint az együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott plakettek nyilvántartásáról, továbbá az azokkal kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatásról.

(3) Az NBSZ saját hatáskörben végzi a feltételeknek megfelelő járművek hatósági jelzéssel való ellátását, a hatósági jelzések cseréjét.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos hatósági eljárások díjainak megfizetése alól az IH mentesül.

(2) Az IH köteles az NBSZ részére megtéríteni a 2. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatok elvégzésével összefüggő – önköltség alapján megállapított – költségeket.

6. §1 A közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól az IH főigazgatója által meghatározott egyes járművek a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter által e célra kibocsátott, az NBSZ által kiállított, 1. melléklet szerinti igazolvány felmutatása esetén – a közúti balesetben való részvételt kivéve – mentesülnek.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)–(3)2

1. melléklet a 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelethez

A közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesítő igazolvány felépítése, megjelenítése a következő:

1. Az igazolvány az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű műanyag kártya.

2. Az igazolvány adattartalma:

2.1. Előoldal:

2.1.1. számítógépes rajzolatrendszer,

2.1.2. címer,

2.1.3. „MAGYARORSZÁG” felirat,

2.1.4. „POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK” felirat,

2.1.5. „IGAZOLVÁNY” felirat,

2.1.6. „Ezen igazolvány felmutatója, illetve az általa vezetett jármű a közúti ellenőrzésre feljogosított hatóság által végzett közúti ellenőrzés alól mentesül.” felirat,

2.1.7. sorszám.

2.2. Hátoldal:

2.2.1. számítógépes rajzolatrendszer,

2.2.2. címer,

2.2.3. „IGAZOLVÁNY” felirat,

2.2.4. „Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet 6. §-a alapján.” felirat.

1

A 6. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 731. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás