• Tartalom

2013. évi CXXXIII. törvény

2013. évi CXXXIII. törvény

a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról1

2014.03.16.
I. Fejezet

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁVAL ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉG JOGÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

1–3. §2

2. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosítása

4–5. §3

6. § (1)4

(2)5

7–16. §6

17. § (1)7

(2)8

(3)9

18. §10

19. § (1)11

(2)12

20–22. §13

3. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi VII. törvény módosítása

23. §14

II. Fejezet

EGYÉB MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

24. §15

5. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

25. §16

6. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosítása

26. §17

7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

27–28. §18

8. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

29–30. §19

9. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

31. §20

10. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

32. §21

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

33. §22

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

34–35. §23

13. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

36. §24

14. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

37. §25

15. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

38. §26

16. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

39. §27

17. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

40. §28

18. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

41–43. §29

19. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

44. §30

20. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

45. §31

21. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

46. §32

22. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

47–49. §33

23. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

50–51. §34

24. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

52. §35

25. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

53–55. §36

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

56–58. §37

27. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

59. §38

28. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

60. §39

29. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

61. §40

30. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

62–68. §41

31. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

69. §42

32. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

70–71. §43

33. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

72–73. §44

34. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

74. §45

35. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

75–77. §46

36. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

78. §47

37. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

79. §48

38. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

80. §49

39. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

81–83. §50

40. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

84. §51

41. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

85. §52

42. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

86. §53

43. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

87. §54

44. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

88. §55

45. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosítása

89. §56

46. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

90. §57

47. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

91–92. §58

48. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

93. §59

49. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

94. §60

50. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

95–97. §61

51. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

98. §62

52. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

99–100. §63

53. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

101. §64

54. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

102. §65

55. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

103–105. §66

56. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

106. §67

57. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

107. §68

58. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

108. §69

59. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

109–111. §70

60. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

112. §71

61. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

113. §72

62. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosítása

114. §73

63. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

115–116. §74

64. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

117. §75

65. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

118. §76

66. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

119. §77

67. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

120. §78

68. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

121. §79

69. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

122. §80

70. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

123–125. §81

71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

126–128. §82

72. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

129. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 95. § a) pont ad) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a következő adatokat is:

az egyesület formáját)

ad) vallási tevékenységet végző szervezet,”

130. §83

73. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

131. §84

74. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

132–134. §85

135. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

35. § (1) Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) és az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között.
(2) A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve – a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben –, az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető.
(3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.
(4) A nevelési-oktatási intézmény és az egyházi jogi személy a fakultatív hitoktatással és a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során egymással kölcsönösen együttműködik.”

(2)86

136–139. §87

140. § (1)88

(2) Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (5) bekezdése.

75. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

141. §89

76. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

142. §90

77. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

143. §91

78. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

144–151. §92

79. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény módosítása

152. §93

80. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

153. §94

81. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

154. §95

82. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

155. §96

83. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

156. §97

84. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

157–158. §98

85. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

159. §99

86. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény módosítása

160–161. §100

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

87. Hatályba léptető rendelkezések

162. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § (1) és (3) bekezdése és a 135. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § (2) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

88. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

163. § E törvény

b) 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 11–13. §-a, 14. §-a a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 23. § (3) bekezdését megállapító rendelkezés kivételével, 15. §-a, 20. §-a és 23. §-a az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése,

c) 14. §-ának a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 23. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése és 117. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,

alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi CXXXIII. törvényhez101

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. július 12. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 30. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 47–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 50–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 56–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 62–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 72–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 75–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 81–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 91–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 95–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 99–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 103–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 109–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 123–125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 126–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 132–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 135. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 136–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 140. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 144–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

95

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

96

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

97

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

98

A 157–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

99

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

100

A 160–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

101

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése aalpján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére