• Tartalom

142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.06.15.

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés b)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 5/A. alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi hatósági szervei
5/A. § A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.”

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában a „valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat” szövegrész helyébe az „az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat” szöveg lép.

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3–5. §2

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2013. június 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 16. napjával.

2

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére