• Tartalom

165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

2021.01.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1 A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai vagy paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai, paralimpiai érmet szereznek.

2. § (1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel. A tanácsadó testület tagjai díjazásban nem részesülnek.

3. § Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg.

4. § (1)2 Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a miniszter látja el, ennek megfelelően kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

(2)3 Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(3) A miniszter ellátja az ösztöndíjprogram ügyviteli feladatait, továbbá az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

5. § (1)4 A miniszter részére az ösztöndíjra érdemes személyekre a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a szakszövetségek tesznek javaslatot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szervezetek olyan személyre tehetnek javaslatot, aki

a) felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy felsőoktatási intézménybe felvételt nyert,

b) vállalja, hogy

ba) felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez,

bb) hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

(3) A (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti sportolói tevékenységről a sportági szakszövetség ad ki igazolást, amely tanúsítja, hogy a javasolt személy aktív egyesületi tagsággal, nemzeti válogatott kerettagsággal és nemzetközi éremszerzési eséllyel rendelkezik.

6. § (1)5 Az ösztöndíj az odaítélést követően a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tanulmányai során félévente folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakra az ösztöndíjas bejelentkezett.

(2) Az ösztöndíj legfeljebb az ösztöndíjas első felsőfokú végzettségének – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig folyósítható, de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

(3) Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.

(4) Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott közcélú juttatások körében adómentes, felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokra szóló ösztöndíjnak minősül.

(5)6 A felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.

7. § (1) Az ösztöndíjas köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejével megegyező időtartamban fenntartani.

(2) Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát megszünteti, részére a továbbiakban az ösztöndíj nem folyósítható. Amennyiben az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, kérelmére a szüneteltetés ideje alatt az ösztöndíj csak miniszteri engedéllyel folyósítható.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)7

1

Az 1. § a 43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 33. §-a, a 313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 736. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (5) bekezdését a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 8. § (2) bekezdését a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére