• Tartalom

169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2013.05.31.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont b) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, a 8. alcím, valamint a 11. alcím tekintetében

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi
CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi
erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

7. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7–33. §8

8. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. §9

9. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló
278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

35. §10

10. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

36. §11

11. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. §12

12. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. §13

13. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. § (1) E rendelet 27. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. A támogatás felhasználására vonatkozó uniós állami támogatási rendelkezések a közszolgáltatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat tekintetében ésszerű nyereség kerülhet elszámolásra. Az ésszerű nyereség számolására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke alkalmazandó.

1. melléklet a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelethez

A kormányzati célú hírközlési hálózatok
a) Nemzeti Távközlési Gerinchálózat;
b) Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer;
c) Zártcélú Rendészeti Hálózat;
d) Köznet;
e) K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer.”

2. melléklet a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelethez

Elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak és az általuk működtetett hálózatok megnevezése
a) A polgári nemzetbiztonsági műveleti hálózat esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.
b) A katonai nemzetbiztonsági műveleti hálózat esetében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.
c) A honvédelmi miniszter által működtetett Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat.
d) A terrorizmust elhárító szerv (Terrorelhárítási Központ) által használt elektronikus hírközlő hálózat esetében a belügyminiszter.
e) A külpolitikáért felelős miniszter által diplomáciai információs célokra használt hálózat esetében a külügyminiszter.”

3. melléklet a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelethez

EDR VPN gazda szervezetek és EDR felhasználók
I.    Központi finanszírozásúak

 

VPN gazda szervezet

Általános VPN használati szabályzat

Felhasználó

Különös VPN használati szabályzat

 

1. Belügyminisztérium
/Rendészeti VPN/

X

1.1. Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

X

 

1.2. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv (Nemzeti Védelmi Szolgálat)

X

 

1.3. Büntetés-végrehajtási szervezet

X

 

1.4. Terrorizmust elhárító szerv (Terrorelhárítási Központ)

X

 

1.5. A rendészetért felelős miniszternek a Rendőrséget, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és a Terrorelhárítási Központot irányító szervezeti egységei, valamint a terrorelhárítási, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításukban közreműködő szervezeti egységek

X

 

1.6. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős és e feladat ellátásában közreműködő minisztériumi szervezeti egységek

X

 

1.7. Miniszterelnökség

X

 

1.8. A kormányzati célú hírközlési szolgáltatóknál és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultaknál e tevékenységgel kapcsolatos készenléti feladatot ellátó szervezeti egységek

X

 

2. Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
/OKF VPN/

X

2.1. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve

 

 

2.2. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei

X

 

2.3. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei (katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok)

X

 

2.4. Önkormányzati, létesítményi, önkéntes tűzoltóságok

X

 

3. Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
/NBSZ VPN/

X

3.1. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

4. Alkotmányvédelmi Hivatal
/AH VPN/

X

4.1. Alkotmányvédelmi Hivatal

 

 

5. Információs Hivatal
/IH VPN/

X

5.1. Információs Hivatal

 

 

6. Magyar Honvédség
/MH VPN/

X

6.1. Magyar Honvédség katonai szervezetei

 

 

6.2. Honvédelmi Minisztérium

X

 

6.3. A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala

X

 

6.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésben felsorolt szerveknél a honvédelemmel foglalkozó szervezeti egységek

X

 

6.5. NAMPO (NATO Támogatási Ügynökség, Légiszállítást Kezelő Programiroda)

X

 

7. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
/KNBSZ VPN/

X

7.1. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

 

 

8. Országos
Mentőszolgálat
/OMSZ VPN/

X

8.1. Országos Mentőszolgálat

 

 

 

8.2. Az Országos Mentőszolgálat által irányított (központi) orvosi ügyeletek – a feladathoz kapcsolódóan – és az országos mentőszolgálat által irányított, a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján a közfinanszírozással rendelkező betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatók

X

 

8.3. Az országos mentőszolgálatot irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közreműködő szervezeti egységek

X

 

8.4. Készenléti feladatokat ellátó hazai vagy nemzetközi segítségnyújtásban bevethető mentőszervezetek

X

 

8.5. Az Országos Mentőszolgálattal a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján mentési feladat elvégzésében közreműködő egészségügyi szolgáltató

X

 

8.6. Országos Epidemiológiai Központ, Országos Környezetegészségügyi Intézet, Országos ’Frédéric Joliot-Curie’ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Országos Kémiai Biztonsági Intézet

X

 

9. Országos Vízügyi
Főigazgatóság
/Vízügyi VPN/

X

9.1. Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

 

9.2. Vízügyi igazgatóságok, valamint a nemzeti park igazgatóságok

X

 

9.3. A nemzeti park igazgatóságokat irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei

X

 

9.4. Az országos vízügyi főigazgatóságot, a vízügyi igazgatóságokat irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei és a veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közreműködő szervezeti egységek

X

 

10. Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
/NAV VPN/

X

10.1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

10.2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter ezen irányítási feladatot ellátó, illetve veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közreműködő szervezeti egységei

X

 

11. Nemzeti Közlekedési
Hatóság
/NKH VPN/

X

11.1. Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

 

11.2. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Légügyi Hivatal

X

 

11.3. Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai irányításával működő fővárosi és megyei közlekedési szakigazgatási szervek

X

 

12. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
/NMHH VPN/

X

12.1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

X

 

13. EDR – kormányzati célú hírközlési szolgáltató
/Pro-M VPN/

X

13.1. EDR, mint készenléti kommunikációs rendszer kormányzati célú hírközlési szolgáltatója

 

 

13.2. A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek az EDR irányítását ellátó minisztériumi szervezeti egysége

X

II.    Egyedi finanszírozásúak

 

VPN gazda szervezet

Általános VPN használati szabályzat

Felhasználó

Különös VPN használati szabályzat

 

1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. /MVM PA Zrt.-VPN/

X

1.1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

 

2. EDR – kormányzati célú hírközlési szolgáltató /Pro-M FKB VPN/

X

2.1. A 3. melléklet I. és II/1. pontjába nem tartozó, a 17. § szerint a miniszter jóváhagyásával az EDR-hálózathoz – a felhasználói kör bővítése (FKB) keretében – külön megállapodás alapján csatlakozó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszköz, létesítmény, vagy rendszer rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese, rendelkezésre jogosultja vagy ilyen rendszerelem napi működéséért felelős.

X

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 387. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére