• Tartalom

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól1

2015.01.01.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában, valamint az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 7. § tekintetében az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a 11. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A KIJELÖLÉSI ELJÁRÁS

1. A kijelölési eljárás különös szabályai

1. §2 E rendelet alkalmazásában a kijelölő hatóság a Nemzetgazdasági Minisztérium.

2. § Az eljárás kérelemre indul, melyet az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani a kijelölő hatósághoz.

2. A kérelmező szervezetekre vonatkozó követelmények

3. § (1) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenysége során szükséges dokumentumok – így különösen a vizsgálati jegyzőkönyv, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány –, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumai angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

(2) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, legalább 10 millió forintnak megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.

(3) A kijelölő hatóság, ha a kérelmező nem rendelkezik a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Msztv.) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozattal, a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének megítélésére a következő kérdéseket vizsgálja:

a) a megfelelőségértékeléshez szükséges személyi feltételek megléte, így

aa) a kérelmező szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet a kérelmezett megfelelőségértékelési területnek megfelelő szakirányú középfokú műszaki képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezzen,

ab) a kérelmező szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet rendelkezzen a feladatellátáshoz szükséges angol, német vagy francia nyelvek valamelyikéből legalább középfokú nyelvismerettel,

ac) a megfelelőségértékelési modulok, egyéb műszaki előírások szerinti eljárások ismerete,

ad) az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismerete,

b) ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, a szükséges és megfelelő vizsgáló laboratóriumok, a vonatkozó előírások, szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök, igénybevételi berendezések rendelkezésre állása (műszaki feltételek megléte),

c) a megfelelőségértékeléshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásához szükséges eszközök rendelkezésre állása.

(4) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz igénybe, a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a közreműködő megfelel-e a kijelölt szervezetre vonatkozó követelményeknek.

(5) A kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek a kijelölt szervezet az eljárás alatt folyamatosan köteles megfelelni.

3. Az engedély időbeli hatálya

4. § A kijelölésre vonatkozó engedély határozatlan időre szól.

II. Fejezet

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE

4. A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége

5. § (1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről jelentést készít (a továbbiakban: éves jelentés) és január 31-ig megküldi a kijelölő hatóságnak.

(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:

a) egyéni védőeszköz típusok és megfelelőségértékelési eljárások szerint a megrendelő gazdasági szereplők, a szerződések, a vizsgálati- és ellenőrzési jegyzőkönyvek, valamint a kiadott és a visszavont tanúsítványok számát,

b) a közreműködő szervezet nevét,

c) a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a kivizsgálás eredményét,

d) a képzések felsorolását,

e) a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás bemutatását,

f) az egyéni védőeszköz forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatásokat,

g) ismeretterjesztést célzó együttműködések felsorolását.

5. A kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

6. § (1) A kijelölő hatóság a bejelentés feltételeinek való megfelelést évente felülvizsgálja. A felülvizsgálatra a kijelölési eljárás szabályai az irányadók.

(2) A kijelölő hatóság a kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenőrzését a következő kérdésekben folytatja le:

a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,

b) az előző ellenőrzés óta a szakmai (személyi és műszaki) és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,

c) az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e,

d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

6. A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és a felhasználására vonatkozó szabályok

7. § (1) A kijelölésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelem a megfelelőségértékelési tanúsítás végzésének engedélyezésére irányul 230 000 Ft, ha a kérelem a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésének engedélyezésére irányul 260 000 Ft. A megfelelőségértékelési tanúsítás és megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésére is jogosító engedély esetén 260 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

(2)3 Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdésében foglaltakat,

b) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) bekezdésében foglaltakat,

c) a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (1)–(2) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f)–g) pontjában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett a kijelölő hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő kijelölési ügyekben az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R1.) rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) Az R1. alapján kiadott, az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos Kijelölő Okirat az abban meghatározott időpontig hatályos.

9. § (1) Ez a rendelet az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv – a 93/68/EGK tanácsi irányelvvel módosított – 9. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet – az Msztv.-vel és az R.-rel együtt – a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete R14. cikk (1) és (2) bekezdésével, R15. cikkével, R17. cikk (6) bekezdés a) pontjával és (7) bekezdés a), c) és d) pontjával, R17. cikk (9) és (11) bekezdésével, az R18. cikkével, az R20. cikk (1) bekezdésével, az R22. cikkével, valamint az R28. cikkével összhangban álló szabályozást tartalmaz.

10–12. §4

1. melléklet a 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelethez


Szám: ............../20...............

KÉRELEM
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet alapján

    1.     A kérelmező szervezet adatai
a)    A szervezet neve és címe (székhelye)
Név:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
E-mail:     
Honlap cím:     
b)    A cégbejegyzés adatai
Cégbíróság:     
A cégbejegyzés kelte:     
száma:     
Szervezeti forma (Zrt., Kft. stb.):     
Állományi létszám:     
c)    A szervezet képviselője
Név:     
Beosztás:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
E-mail:     
d)    A szervezet részéről a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy
Név:     
Beosztás:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
E-mail:     
e)    A szervezet részéről az Európai Bizottság és az EGT-államok felé megadandó kapcsolattartó személy
Név:     
Beosztás:     
Cím:     
Telefon:     
Telefax:     
E-mail:     
    2.    A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység megjelölése (aláhúzással)
ellenőrzés     tanúsítás
    3.    A kérelmezett megfelelőségértékelési terület a vonatkozó jogszabály(ok), egyéni védőeszköz típus(ok) és megfelelőségértékelési eljárás(ok) megjelölésével:
    4.    A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállaló

 

Neve

Szakterületének részletezése

 


    5.    A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a)    a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv, valamint működési és eljárási szabályzat,
b)    felelősségbiztosítási szerződés másolata és a biztosító arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos,
c)    védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának átruházására való jogosultságot igazoló dokumentumok, ha van ilyen jogosultsága,
d)    összeférhetetlenségi nyilatkozat,
e)    nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések, ha vannak ilyenek,
f)    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás,
g)    kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kijelölési kérelem elbírálásával kapcsolatosan keletkezett esetleges szakértői költségeket a kérelmező vállalja, illetve annak elmaradása esetén az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához hozzájárul.
    6.     A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák
Sorolja fel, hogy a kérelem tárgyát képező tevékenységét az elmúlt öt évben mely szervek, szervezetek értékelték, és csatolja az erről készült dokumentumokat.

 

Az értékelő neve és címe

Az értékelt tevékenység fajtája

Az értékelés tárgya és az okirat száma

Az értékelés

 

időpontja

Érvényessége

 


Alulírott, mint a kijelölést kérelmező szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy az 1–6. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................................................
.......................................................
a szervezet képviselője

2. melléklet a 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelethez5


Nemzetgazdasági Minisztérium

Szám: ............../20...............

KIJELÖLŐ OKIRAT

Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben meghatározott eljárás alapján megállapítottam, hogy
     (szervezet)
a bejelentett szervezetre vonatkozó követelményeket kielégíti, ezért kijelölöm a
    
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet és az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv szerinti, az alábbi megfelelőségértékelési tevékenységre:
    
A bejelentett szervezet azonosító száma:
A bejelentett szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területe szerinti tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és mértékadó szabványok vagy ez utóbbiakkal legalább egyenértékű követelmények következetes és pontos megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni. Ennek megítélése céljából a kijelölő hatóság általi ellenőrzésben közreműködni tartozik.

A Kijelölő Okirat visszavonásáig érvényes.

Budapest, 20............................................
.....................................................
kijelölő
1

A rendeletet a 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. április 21. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 3. § (3) bekezdését.

2

Az 1. § az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére