• Tartalom

17/2013. (III. 18.) VM rendelet

17/2013. (III. 18.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.03.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, az 5. § tekintetében a 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:

10/B. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] által megállapított 3. számú mellékletét a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált támogatási kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet] a következő 22/E. §-sal egészül ki:

22/E. § E rendelet alapján a 2013. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.”

(2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet az elismert tenyésztőszervezet jóváhagyásával kell benyújtani az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére. A formanyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:
a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,
b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai, valamint a kapcsolattartó adatai,
c) a célprogram azonosítása,
d) az átadott állatállomány létszáma,
e) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok,
f) az ügyfelek aláírásai.”

(3) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Vis maior esetén a támogatásra jogosult a folyamatban lévő, kötelezettségének az átadásáról vagy átvételéről történő döntés előtt is nyújthat be kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmeket.”
„(5) Az átruházó által igényelt támogatás az átvevőnek akkor kerül kifizetésre, ha az átvevő az átruházást követő 15 napon belül bejelenti az átruházás tényét az MVH-nak, az általa rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, az átruházásról szóló szerződés másolatának egyidejű megküldésével.”

(5) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:

34. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. melléklet 3. pont, 3.4. alpontja, és 10. mellékletében foglalt, Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések című táblázat A:5, B:5 és C:5 mezői a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem alkalmazandók.”

(6) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 35. §-sal egészül ki:

35. § E rendelet alapján a 2013. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.”

(7) Hatályát veszti a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

c) a 10. mellékletében foglalt Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések című táblázat A:5, B:5 és C:5 mezői.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3. erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosának vagy tulajdonosai társulásának képviselője, akit az erdészeti hatóság az Evt. 17. § (1) és (6) – (7) bekezdései szerint erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vesz;”

5. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a bírálati szempontokat az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által közzétett pályázati felhívás tartalmazza, amelyet a miniszter jóváhagyását követően a minisztérium a kormányzati portálon tesz közzé.”

(2) A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előlegre és az előlegen túl fennmaradó támogatási összegre vonatkozó elszámolást legkésőbb a pályázati felhívás megjelenése évének november 15. napjáig kell benyújtani. Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(3) A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ügyfél, amennyiben
a) már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül,
b) még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel e rendelet hatálybalépésekor, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 120 napon belül
előlegkérelmet nyújthat be az MVH-hoz.”

(2) A 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] által megállapított 3. § (3) bekezdését a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (II. 5.) VM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„3. eszközbeszerzés: a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 25. § (7) bekezdése, 47–48. §-a és az 51–53. §-a szerint;”

(2) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak)

a) az egyes akcióknak a kérelmezőtől különböző szervezet által végzett koordinációs költségei, amelyek összértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 15%-át;”

(3) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak)

e) a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél
ea) az eszközbeszerzés költsége nem éri el a bérlet költségét, vagy
eb) az eszköz bérlése nem lehetséges vagy a kérelmezőre aránytalan terhet róva valósítható meg;”

(4) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak)

m) a számítógép-használat átalányösszegként figyelembe vett költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 2%-át.”

(5) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az értékcsökkenésnek az arra az időszakra eső értékét, amelynek során a kérelmező az eszközt a program megvalósítása érdekében használja.”

(6) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 6. § (5) bekezdése szerinti értékcsökkenés nagyságát igazoló bizonylat a (4) bekezdés a) pontja alá tartozó bizonylatnak minősül.”

(7) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A számítógép-használat költségei esetében a (4) bekezdés a)–g) pontjai szerinti dokumentumokat a kifizetési kérelemhez nem kell csatolni. A kifizetési kérelemben a számítógép-használat költségeként a jóváhagyott programban annak teljes időtartamára meghatározott összeg időarányos része számolható el.”

(8) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A koordinációs költségek alapján fizetett támogatás összege nem haladhatja meg a kifizetési kérelem alapján a koordinációs költségek nélkül megítélt támogatási összeg 20%-át.”

(9) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2013. március 18.” szövegrész helyébe a „2013. április 2.” szöveg lép.

(10) Hatályát veszti a 6/2013. (II. 5.) VM rendelet

c) 4. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontjában az „általános költségek nélküli” szövegrész.

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2013. (III. 18.) VM rendelethez

1.) A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklet 3–9. számú sorai helyébe a következő sorok lépnek:

 

 

 

 

A

B

C

3.

Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységének területe

kevesebb, mint 20 hektár

10

4.

20 hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 100 hektár

8

5.

100 hektár vagy annál több

0

6.

Összefüggő károsodott terület

kevesebb, mint 5 hektár

0

7.

5 hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 20 hektár

5

8.

20 hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 100 hektár

8

9.

100 hektár vagy annál több

10

2.) A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklet 22–24. számú sorai helyébe a következő sorok lépnek:

 

 

 

 

A

B

C

22.

Az erdészeti igazgatóság által megállapított károsodott terület

100 hektár vagy annál több

10

23.

10 hektár vagy annál több, de kevesebb, mint 100 hektár

5

24.

kevesebb, mint 10 hektár

0

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére