• Tartalom

2013. évi CLXXX. törvény

2013. évi CLXXX. törvény

a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról1

2013.11.09.

1. § A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a tagjai sorából a küldöttek együttes ülésen elnökséget, ennek tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő a főtitkár, akit a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pályázat alapján választ meg. A főtitkár hivatalba lépéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. A főtitkár csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet, akinek egyebekben a hegybíróval azonos személyi feltételekkel kell rendelkeznie. A főtitkár felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke gyakorolja.”

2. § A Hktv. 38. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogszabályban foglalt feladatai ellátása érdekében informatikai rendszert működtet, melynek során jogosult a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatainak kezelésére. Az adatokhoz a hegybírók, a főtitkár, valamint a közigazgatási hatósági ügyben eljáró tisztségviselő számára a hozzáférést biztosítani kell.
(4) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt adatokból jogszabályban meghatározott tartalommal és módon köteles adatot szolgáltatni – ideértve a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatait is – a borászati hatóságnak.”

3. § A Hktv. a következő 26/A. alcímmel és 45/A. §-sal egészül ki:

„26/A. Adatkezelési rendelkezések
45/A. § (1) A hegyközség jogosult kezelni
a) természetes személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett természetes személyek
aa) nevét,
ab) lakcímét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja nevét,
ae) adóazonosító jelét vagy adószámát,
af) ügyfél-azonosító számát;
b) jogi személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyek
ba) cégnevét,
bb) székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét,
bc) cégjegyzékszámát,
bd) statisztikai azonosítóját,
be) adószámát,
bf) ügyfél-azonosító számát,
bg) képviselőjének nevét, lakcímét.
(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogosult kezelni a hegyközségek tagjainak, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett személyek (1) bekezdésben meghatározott adatait.
(3) A hegyközség az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a tagjai tagsági jogainak és kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben jogosult kezelni.
(4) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a hegybíró, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárással összefüggésben jogosult kezelni.
(5) A hegyközség, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat csak a borászati hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére adhatja át.
(6) A hegyközség az (1) bekezdés szerinti adatokat a hegyközségi tag tagsági jogviszonya megszűnésének évét követő ötödik év végéig jogosult kezelni.”

4. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére