• Tartalom

199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.06.16.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el.
(2) Az Intézményfenntartó Központ székhelye: Budapest.
(3) Az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatát a miniszter utasítással adja ki.
(4) Az Intézményfenntartó Központ a gazdálkodására, személyzeti ügyeire, sajtókapcsolataira vonatkozó szabályzatait a miniszter egyetértésével adja ki.”

2. § (1) A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a járási (fővárosi kerületi) tankerület és megyeközponti tankerület.”

(2) A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megyeközponti tankerület a (6) bekezdésben foglaltakon kívül a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó köznevelési intézmények, továbbá az ezen feladatokat is ellátó többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.”

3. § (1) A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.”

(2) A Korm. rendelet 4. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén – a feladatkörébe tartozó ügyeknek megfelelően – gazdasági elnökhelyettes és szakmai elnökhelyettes helyettesíti.
(4) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(5) Az Intézményfenntartó Központ gazdasági elnökhelyettesét a miniszter az elnök javaslatára nevezi ki, illetve menti fel.”

4. § (1) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elnök – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a 4. § (5) bekezdésben és a (2) bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök – a kinevezési és felmentési jog kivételével – vezető beosztású kormánytisztviselőre, magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra átruházhatja, továbbá a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottjára az Nkt.-ban foglaltak szerint átruházza.”

(2) A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tankerületi igazgatót – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.”

5. § A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az Intézményfenntartó Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében
a) ellátja – az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével, figyelemmel a b)–i) pontban foglaltakra – az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,
b) a miniszter számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján arra jogosult egyetértését, véleményét,
c) előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, a tankerületi igazgató kinevezésére, felmentésére vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait,
d) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,
e) központosítottan folytatja le a beszerzéseket,
f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését,
g) közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok lebonyolításában,
h) közreműködik a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatokban,
i) közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében,
j) összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat,
k) ellátja az Nkt.-ban és más jogszabályokban meghatározott egyéb fenntartói feladatokat,
l) közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában.
(2) Az Intézményfenntartó Központ feladatkörében – a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan –
a) az irányító szerv utasításainak megfelelően részt vesz az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntések előkészítéséhez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokban,
b) javaslatot tesz a miniszternek a tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
c) elemzi az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására,
d) a miniszter felkérésére részt vesz a fejlesztési források tervezésében és a támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásban,
e) kapcsolatot tart fenn az egyházi és magánintézményekkel a feladatkörébe tartozó ügyekben és javaslatot tehet a miniszternek köznevelési szerződés kötésére,
f) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,
g) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában,
h) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.
(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében
a) ellátja a szakképző iskolák működésének országos szakmai koordinációját,
b) kidolgozza a szakképzéssel kapcsolatos országos feladatellátási koncepciót, fejlesztési tervet, szakmai irányelveket és feladatszervezési alapelveket, továbbá elemzéseket készít,
c) felelős a pályakövetési rendszer működtetéséért,
d) a szakképzési feladatellátással kapcsolatban meghatározza a hatékonyság növeléséhez szükséges intézkedéseket, a hatékonyság mérésére alkalmas eszközrendszert, méri a hatékonysági célok elérését,
e) ellátja az irányítása alá tartozó szakképző iskolák felnőttképzési tevékenységének országos koordinációs feladatait,
f) meghatározza a felnőttképzési tevékenység céljait,
g) a Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése során elkészíti javaslatát a keretszámoknak a megyén, fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által meghatározottak szerint, együttműködve a szakképző iskolai fenntartókkal és a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, figyelembe véve a megyei szakképzési tervben, a szakképzési megállapodásokban foglaltakat és a fenntartók szándékát,
h) a Kormány által az adott megyében, a fővárosban az állami intézményfenntartó központra meghatározott keretszámokat megosztja a megye, a főváros szakképző iskolái között,
i) tervet készít a megyei szakképzési kapacitásokra vonatkozóan, amelyet összehangol a nem állami fenntartók által ellátott szakképzési feladatokkal.
(4) Az Intézményfenntartó Központ a szakképzéssel kapcsolatos feladatait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve látja el.
(5) Az elnök a feladatkörébe tartozó több ágazatot érintő kérdésekben egyeztetést kezdeményez a miniszternél.
(6) Az elnöki utasítást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Intézményfenntartó Központ honlapján kell közzétenni.
(7) Az Intézményfenntartó Központ biztosítja a szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének működését. A közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő döntések meghozatala előtt egyeztet a reprezentatív szakszervezetekkel. Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal.
(8) Az Intézményfenntartó Központnak az oktatási ágazati jogszabályokban valamint az e rendeletben meghatározott ágazati fenntartói feladataihoz – különösen az (1) bekezdés g)–i) pontjaiban meghatározott adatszolgáltatási és ágazati fenntartói informatikai és fenntartói tevékenységéhez – kapcsolódó informatikai tevékenységet – a külön kormányrendeletben meghatározott informatikai feladatok kivételével – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.”

6. § A Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a „tankerületek” szövegrész helyébe a „járási tankerületek”,

b) 2. § (6) bekezdésében a „tankerület” szövegrész helyébe a „járási tankerület”,

c) 5. § (1) bekezdésében a „tankerületet” szövegrész helyébe a „járási tankerületet”,

d) 5. § (2) bekezdésében a „vagy közigazgatási szakvizsgával” szövegrész helyébe a „vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával”

szöveg lép.

7. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.
(2) A Hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és az Nkt. hatálya alá tartozó ügyekben első fokon hozott döntéseinél a miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.”

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére