• Tartalom

2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet

az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adminisztrátor jogú felhasználó: az ügyfél ERA rendszerben elsőként sikeresen regisztrált felhasználója;

2. ÁNYK-űrlap: jogszabályban meghatározott, általános nyomtatványtervező programmal előállított űrlap;

3. ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: jogszabályban meghatározott, ÁNYK-űrlapok ügyfél általi kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás;

4. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

5. ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;

6. felhasználó: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy nevében eljáró természetes személy;

7. ügyfél: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy;

8. ügyfélkapu: a Ket. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, a természetes személy ügyfél azonosítását biztosító jelszavas azonosítási szolgáltatás;

9. üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

2. § (1)2 A nem természetes személy ügyfélnek az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban a kérelmet vagy a bejelentések során a bejelentést elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül kell benyújtani, teljesíteni.

(2) A kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével, valamint az abban mellékletként meghatározott dokumentumok feltöltésével kell teljesíteni. A kérelmet, bejelentést elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásnál használt aláíró tanúsítvány csak olyan minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány lehet, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, az ügyfél által használt aláíráshoz tartozó tanúsítványra megállapított követelményeknek.

(3) Természetes személy ügyfél az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban a kérelmet vagy a bejelentés során a bejelentést kizárólag ÁNYK-űrlapot alkalmazva, az ügyfélkapun keresztül, az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatáson keresztül küldheti meg.

(4) A kérelem, bejelentés mellékleteként csak olyan nyílt szabványú, különböző operációs rendszerek alatt működő szoftverekkel olvasható, szöveget, ábrát vagy képet tartalmazó, eszköz-független és felbontás-független formátumú dokumentum csatolható, amelynek a formátuma megfelel az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott követelményeknek. Az alkalmazható dokumentumokra vonatkozó követelményeket a Felügyelet az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.

3. § (1) Az ERA rendszer a Felügyelet honlapján keresztül elérhető Regisztrációs Adatbázisban történő előzetes regisztrációt követően vehető igénybe. A regisztráció történhet a 2. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírás használatával (a továbbiakban: tanúsítvány alapú regisztráció) vagy az ügyfélkapun keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapus regisztráció).

(2) A választott felhasználói névként kizárólag az ERA rendszer és az adott felhasználó közötti kapcsolatban alkalmazott felhasználói név szerepelhet. Az ERA rendszer a felhasználói név egyediségét ellenőrzi. A felhasználói név az ERA rendszer használata során csak az új regisztrációval megegyező eljárással változtatható meg.

(3) A regisztráció során lefolytatott ellenőrzés alapján az ERA rendszer a regisztrációs kérelemben megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót a regisztráció sikeréről és megküldi részére a regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenőrzés bármely eleme sikertelen, a regisztráció kérőt az ERA rendszer a regisztráció sikertelenségéről elektronikus levélben tájékoztatja, és a regisztrációs kérelemben megadott adatokat automatikusan törli.

(4) Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó hagyja jóvá vagy utasítja el az adott ügyfélnél a további felhasználók regisztrációs kérelmét, valamint további adminisztrátori jogosultságot adhat saját adminisztrátori szerepköre megtartása mellett az adott ügyfélhez regisztrált további felhasználók részére. Az adminisztrátor az általa más felhasználó részére kiadott adminisztrátori jogosultságot bármikor visszavonhatja.

4. § (1) Az ERA rendszer felületére a regisztrált felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni.

(2) Az ERA rendszeren keresztül kérelem benyújtására vagy bejelentés megtételére csak az ügyfél nevében eljáró, tanúsítvány alapú regisztrációval rendelkező felhasználó jogosult. Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező felhasználó csak a kérelem vagy a bejelentés összeállítását és az ahhoz kapcsolódó mellékletek csatolását végezheti el.

(3) A Felügyelet az ERA rendszeren keresztül – a feltöltött kérelem jogosultsági és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a kérelem, bejelentés beérkezéséről az érkeztetési számot is tartalmazó automatikus üzenetet küld elektronikus levél formájában a kérelmezőnek. A küldemény beérkezéséről szóló tájékoztatásnak az ERA rendszer által küldött, „feldolgozásra vár” tartalmú üzenet tekintendő. Ha a kérelem a jogosultsági vagy technikai ellenőrzés eredményeként nem küldhető be, erről az ERA rendszer automatikus üzenetben (elektronikus levélben) értesíti a felhasználót.

(4) Az ERA rendszer által küldött automatikus üzenet átvételi elismervénynek minősül és kérelem esetén az ügyintézési határidő számítása szempontjából az automatikus üzenetben megjelölt időpont tekintendő a kérelem hatósághoz történő beérkezése napjának.

5. § (1)3 Amennyiben az ERA rendszer üzemzavara miatt az ügyfélnek nincs lehetősége a kérelmét, bejelentését elektronikus úton benyújtani a Felügyelethez, az üzemzavar elhárításáig a kérelmet, a bejelentést és azok mellékleteit elektronikus adathordozón, a 2. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentum formátumban, a Felügyelet Ügyfélszolgálatán vagy postai úton nyújthatja be.

(2) Az üzemzavar ideje alatt a bejelentés papír alapon, a Felügyelet Ügyfélszolgálatán vagy postai úton is teljesíthető.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 9. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére